Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 IKPƐYI ƐLĀ Ō KLƆCƐ ƆMƐ 29

“Aá Nyɔ̄ . . . Kú Aá Yá Kéē Le Pīya Ayíkpó Kú Um”

“Aá Nyɔ̄ . . . Kú Aá Yá Kéē Le Pīya Ayíkpó Kú Um”

“Aá nyɔ̄ ga ɛgiyí ācɛ kú éwo dóódu, kú aá yá kéē le pīya ayíkpó kú um.”—UMÁT. 28:19.

IJÉ ƆMƐ 60 Ó Géē Ya Kéē Gáā Lɛ Oyeeyi

ƆDĀ NƐ ALƆ GÁĀ NWU A *

1-2. (a) Oŋma ɛlā nɛ Ujisɔsi ka ipu ɔkpá ku Umátiyu 28:18-20 a, ɔdi wɛ uklɔ kpɔcii ku ujɔ ku Ācɛ O Yɛce Ukraist a? (b) Aɔka ɛnɛ nyá nɛ alɔ géē cila ipu ikpɛyi ɛlā nyā a?

EKO nɛ Ujisɔsi heyi ŋma ɔlekwu a, ó da ayikpo ku nu kéē gáā ta ɔ ɛyi ɛfu ku Ugalili. Ó lɛ aafu ŋ, ɔtu ku ayikpo ku nu le mu mla eeye, eko néē gáā jila abɔɔ a. (Umát. 28:16) Ó lɔfu wɛ ka eko ɔɔma wɛ eko aflɛyi nɛ Ujisɔsi “hɛ́ wɛ̄ɛcɛ ɔtāhɛ̄ ācɛ nēe cɛ̄ɛ̄lā Ɔwɔicō nēe fíyɛ́ ulá cofɛhɔ̄ igbeékpónú á.” (1 Ukɔ́r. 15:6) Ɔdiya nɛ Ujisɔsi da ayikpo ku nu kéē wa i ta ɔ abɔɔ a? Ó dɔka ō je ɔ́da éyi lɛ uwa, ó da uwa kahinii: “Aá nyɔ̄ ga ɛgiyí ācɛ kú éwo dóódu, kú aá yá kéē le pīya ayíkpó kú um.”—Umátiyu 28:18-20.

2 Igbihaajɛ, ayikpo nōo po ɛlā ku Ujisɔsi a kwu piya aya ku ujɔ ku Ācɛ Ō Yɛce Ukraist ku eko aflɛyi a. Uklɔ okpɔcii ku ujɔ ɔɔma wɛ ō ya ku ācɛ alɛwa kóō gáā le piya ayikpo ku Ukraist. * Icɛ, alɔ lɛ ujɔ ku Ācɛ O Yɛce Ukraist ɔkwɛyi a ɛbɛɛbɛ ipu oduudu ɛcɛ, uklɔ néē i ya kpɔcii a, kē wɛ ɔdā ekponu mla ɛ̄nɛ̄ ujɔ ku Ācɛ O Yɛce Ukraist ku eko aflɛyi a ya a. Ipu ikpɛyi ɛlā nyā, alɔ géē kɛla lɛyikwu aɔka ɛnɛ nōo kahinii: Ɔdiya nōó cɛgbá nɛhi ku alɔ lɛ ācɛ piya ayikpo ku ukraist a? Ɔdā ɛyɛɛyɛyi nyá nɛ alɔ cika ō ya, o ya ɛɛ ku alɔ lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist a? Ɛjɛɛji Ācɛ O Yɛce Ukraist lɔfu tabɔ kéē lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist? Amoomɛ, ɔdiya ɛɛ nɛ alɔ cɛgbá ɔtoolé ipu uklɔ ku ō lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist a?

 ƆDIYA NŌÓ CƐGBÁ NƐHI KU ALƆ LƐ ĀCƐ PIYA AYIKPO KU UKRAIST A?

3. Oŋma ɛlā nōo yɔ ipu ɔkpá ku Ujɔ́ni 14:6 mla 17:3 a, ɔdiya nōó cɛgbá nɛhi ku alɔ lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist a?

3 Ɔdiya nōó cɛgbá nɛhi ku alɔ lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist a? Ó cɛgbá nɛhi ohigbu ka ācɛ nōo wɛ ayikpo ku Ukraist foofunu lɔfu wɛ oklobiya amāŋ ɔncɛnya ku Ɔwɔico gla a. Ɔdā ɔhá ku nu wɛ kahinii, ācɛ nōo gē yɛce Ukraist gē lā oyeeyi olɔhi babanya, é klla lɛ eyiyoce ō jɔɔnyɛ oyeeyi opiyoo ɛcɔbu. (Jé Ujɔ́ni 14:6; 17:3.) Ó teyi peee ka uklɔ nɛ Ujisɔsi je lɛ alɔ nyā cɛgbá nɛhi. Amáŋ, alɔ i gē yuklɔ nyā foofu alɔ ŋ. Upɔlu nōo wɛ ɔcocɛhɔ ku Ujisɔsi ta ɔkpá lɛyikwu iyi nu mɛmla ācɛ ōhī nōo gē yuklɔ tɔha mla ɔ a kahinii: “Alɔ wɛ ācoyúklɔ́ tɔ̄há mla Ɔwɔicō.” (1 Ukɔ́r. 3:9) Uklɔ nyā nɛ Ujehofa mla Ujisɔsi je lɛ alɔ a wɛ ɛnɛɛnɛ ɛga, nɛ alɔ nɛ ó jila iyē ŋ ma i cika jɛ ɔ ŋ!

4. Ɔdi nɛ alɔ nwu ŋma ɔdā nɛ Ivan mla Matilde má a?

4 Ō lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist wɛ uklɔ nōo gē je eeye nɛhi lɛ ɔcɛ. Leyi yɛ ocabɔ ku Ivan mla ɔnyā nu Matilde nōo lā ipu éwo ku Colombia a. Eko néē lɛ ɛlā Ɔwɔico ka lɛ ɔcɛnyilɔ éyi nōo lé ka Davier a, ó da uwa kahinii: “N dɔka ō ya opiyabɔ ipu oyeeyi ku um, amáŋ ń piyabɔ gla ŋ.” Davier wɛ ɔcɛ ō nuunu, ó gē gwa ɛcí obɔbi, gē gwe ejé fiyɛ ɔfu, ó klla lā mla ɔcɛ nɛ ó gē ya ɔya mla ɔ nōo lé ka Erika a. Ivan kahinii: “Alɔ gáā gbɔɔ ō klɔcɛ ku Ubáyíbu mla ɔ. Ipɔlɛ nɛ ó lā a ligbo nɛɛnɛhi, alɔ gē bi awa alɛwa le pɛ iyi alɔ ɛyi ɛgɛlɛ gā abɔɔ, ɔwɛ a kē wɛ ɔtɔɔtɔ. Abɔ Erika má ka Davier gbɔɔ ō ya opiaybɔ ipu uce ō ya ku nu a, ó gáā cɛ ku alɔ gbɔɔ ō klɔcɛ mla ɔ duu.” Abɔ eko yɔ i nyɔ a, Davier gáā habɔ ɛcí obɔbi mla ejé ō gwa fiyɛ ɔfu a ta, ó klla lɛ abɔ ci unu ō nu. Igbihaajɛ a, ó kwu Erika u lɛ. Matilde kahinii: “Eko nɛ Davier mla Erika ya ubatisim ipu ihayi ku 2016 a, alɔ gáā blakwu eko nɛ Davier gē ka kahinii: ‘N dɔka ō ya opiyabɔ ipu oyeeyi ku um, amáŋ ń piyabɔ gla ŋ.’ Alɔ gweeye nɛɛnɛhi, agije kóō gbɔɔ ō hɛ alɔ eyī.” Ó lɛ aafu ŋ, alɔ gē lɛ eeye nɛhi, eko duuma nɛ alɔ ta acɛ ɔhá abɔ kéē kwu piya ayikpo ku Ukraist.

ƆDĀ ƐYƐƐYƐYI NYÁ NƐ ALƆ CIKA Ō YA, O YA ƐƐ KU ALƆ LƐ ĀCƐ PIYA AYIKPO KU UKRAIST A?

5. Ɔdi wɛ ɔdā aflɛyi nɛ alɔ cika ō ya, ku alɔ lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist a?

5 Ɔda aflɛyi nɛ alɔ cika ō ya, ku alɔ lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist a wɛ ō nyɔ i “dɔɔ̄kā” ācɛ nōo tine ō nwu ɛlā lɛyikwu Ujehofa. (Umát. 10:11). Alɔ géē mafu ka alɔ wɛ Ācɛ Ocijali Ku Ujehofa, ɔdaŋ ku alɔ gē da ɛjɛɛji ācɛ nɛ alɔ má a lɛyikwu Ujehofa. Eko duuma nɛ alɔ yɛce ɔ́da nɛ Ukraist je lɛ alɔ ku alɔ tɔɔna a, alɔ géē yɔ i mafu peee, ku alɔ wɛ Ācɛ O Yɛce Ukraist ɔkwɛyi.

6. Ɔdi nɛ alɔ cika ō ya, o ya ɛɛ ku ācɛ kéē jahɔ tu ɛlā ku alɔ a?

6 Ó gē ŋmo ācɛ ōhī unwu ō nwu ɛlā ɔkwɛyi nōo yɔ ipu Ubáyíbu a, amáŋ, ó lɛ ācɛ alɛwa nɛ alɔ gē má eko aflɛyi, nōo géē ya bɛɛka é lɛ ɛlá wu ɛlā ɔkwɛyi a ŋ ma. Á jé ŋ, alɔ cika ō ta ācɛ nōo ba nyā ɔtu kwu ɔtu, o ya ɛɛ ku ɛlā a kóō ŋmo uwa unwu ō jé. Ɔdaŋ ka alɔ dɔka ka ācɛ kéē jahɔ tu ɛlā ku alɔ, alɔ cika ō ya otutu lɔɔlɔhi. Lɛ eko ku uwɔ taajɛ, ku a gbɛla lɛyikwu ikpɛyi ɛlā ōhī nōo lɔfu he ācɛ nɛ a géē má a ɔtu. Cɛɛ a lɛ ɛgɛ nɛ a géē bi ɛlā a le gbɔɔ ɛlā ō ka mla ācɛ a miya.

7. Ɔwɛ nyá nɛ a lɔfu gbɔɔ ɛlā ō ka mla ɔcɛ a, ɔdiya nɛ a gbɛla ka ó cɛgbá ku a jahɔ klla lɛ ojilima ce ācɛ a?

7 Ɔwɛ éyi nɛ a lɔfu bi ijeeyi le da ondu ɔlɛ ɔka a wɛ ō da ɔ kahinii: “Á cɔnu ŋ, n lɔfu da uwɔ ɔka éyi gla a? Ācɛ nōo yɔ ipu oduudu ɛcɛ yɔ i má ɛyinɛhi ku ɛdɔ unwalu nɛ alɔ yɔ i má icɛ a. Amáŋ, a gbɛla ka igɔmɛnti ku ɛcɛ  nyā gáā ya ku unwalu ku ɛcɛ nyā kóō mɛ a?” Oŋma ɔɔma, a lɔfu kɛla lɛyikwu ɔkpá ku Udánīyɛ̄lu 2:44. Ɔwɛ ɔhá, wɛ ō da ɔcɛ a ɔka kahinii: “Ɔdi wɛ ɔwɛ olɔhi fiyɛ duu nɛ a lɔfu bi ayipɛ jɛ néē géē lɛ uce ō ya nōo olɔhi a? Ɔdi nɛ a gbɛla a?” Cɛɛ, a lɛ ɔka ka mla ɔcɛ ɔɔma, ŋma ɛlā nōo yɔ ipu ɔkpá ku Oblatūkíne 6:6, 7. Gbɛla lɛyikwu ācɛ nōo gáā jahɔ gā uwɔ a gbɔbu ɛɛ ku a je ikpɛyi ɛlā duuma nɛ a géē dɔka ō kɛla lɛyikwu ɔ. Gbɛla lɛyikwu ɛgɛ nōó géē ta uwa abɔ lɛ, ɔdaŋ ka é nwu ɛlā nɛ Ubáyíbu gē nwu ɔkwɔɔkwɛyi a. Eko duuma nɛ a yɔ i kɛla mla uwa, ó géē cɛgbá ku a jahɔ tu uwa lɔɔlɔhi, klla lɛ ojilima ce ɔdā néē kpɔtuce a. Ɔdaŋ ku a gē ya lɛ a, a géē jé uwa lɔɔlɔhi, é klla géē dɔka ō jahɔ gā uwɔ fiyɛ.

8. Ɔdiya ɛɛ nōo cigbihi nyɔ i má ācɛ nɛ alɔ kɛla Ɔwɔico lɛ uwa a cɛgbá ō ceyitikwu a?

8 Gbɔbu ɛɛ ku ɔcɛ kóō miya ka anuɔ géē dɔka ku a klɔcɛ ku Ubáyíbu mɛmla ɔ, á jé ŋ, ó géē cɛgbá ku a cigbihi gā ɛgiyi ɔcɛ ɔɔma igbalɛwa. Ɔdiya nɛ alɔ ka lɛ a? Ekoohi nɛ alɔ gē cigbihi nyɔ a, alɔ i gē má ācɛ ɔlɛ ŋ, ɔdaŋ ku alɔ kē lɛ uwa má, é gáā lɔfu lɛ ɛga ō kɛla mla alɔ ŋ. A klla lɔfu cigbihi nyɔ igbalɛwa, ɛɛ ku ondu ɔlɛ a kóō cɛ ku a gbɔɔ ō klɔcɛ ku Ubáyíbu mla ɔ. A hii mlanyi ŋ, ikpo ku ɔcí lɔfu jɛ, ɔdaŋ ka é gē wu eŋkpɔ tu ɔ eko doodu. Ɔwɛ ekponu ɔɔma a, ihɔtu nɛ ɔcɛ nōo dɔka ō jé ɛlā ɔkwɛyi a lɛ lɛ Ujehofa mla Ujisɔsi a géē yɔ i jɛ, ɔdaŋ ka alɔ gē kɛla mla ɔcɛ ɔɔma ŋma Ubáyíbu eko doodu.

ƐJƐƐJI ĀCƐ O YƐCE UKRAIST LƆFU TABƆ KÉĒ LƐ ĀCƐ PIYA AYIKPO KU UKRAIST?

Ācɛ Ocijali Ku Ujehofa nōo yɔ ipu oduudu ɛcɛ a, yɔ i dɔka ācɛ nōo géē po ɛlā Ɔwɔico (Má ogwotu ɔmɛ 9-10) *

9-10. Ɔdiya nɛ alɔ ka ku eyeeye ku Ācɛ Ō Yɛce Ukraist ɔkwɛyi gē tabɔ ō dɔka ācɛ nōo géē wɛ ayikpo ku Ukraist a?

9 Ō tabɔ dɔka ācɛ nɛ ɛlā Ɔwɔico he uwa ɔtu, wɛ uklɔ ku eyeeye ku Ācɛ O Yɛce Ukraist ɔkwɛyi a. Alɔ lɔfu lɛ uklɔ a gbla ācɛ nōo gē dɔka ɔyipɛ nōo bi a. Ɛgɛnyá a? Leyi yɛ ɔdā nōo ya ɔyipɛ nɛ̄ŋcɛ́ éyi nōo wɛ ihayi  ɛta nōo bi a. Abɔ ó bi a, ācɛ bɛɛka ula ce ofu igwo a gbɔɔ ō dɔka nu. Abɔ odee bɛɛka awa ofu gáā le yɛ a, ɔcɛ éyi gáā lɛ ɔyi a má ipu ɛhɔ éyi néē gē nyi igbankpa. Ɔcɛ ɔɔma i cɛ lɛ ācɛ kéē cɛtra ɔ ka anu má ɔyi a ŋ. Ó kahinii: “Alɔ má ɔyi a, ohigbu ka ɛjɛɛji alɔ yuklɔ tɔha.”

10 Ācɛ alɛwa icɛ lɛbɛɛka ɔyi ɔɔma nōo bi a. É lɛ eyiyoce ŋ, ɔɔma ya ɛɛ nɛ alɔ cika ō ta uwa abɔ á. (Āfi. 2:12) Ɛjɛɛji alɔ nōo fiyɛ umiliyɔn ahata, yɔ i yuklɔ tɔha, o ya ɛɛ ku alɔ dɔka ācɛ nōo ba nyā. Á lɔfu má ɔcɛ duuma nōo géē dɔka ku a klɔcɛ ku Ubáyíbu mla ɔ ɛ ŋ. Amáŋ, ayinɛ alɔ ɔhá nōo gē tɔɔna ɛga nɛ awɔ abɔyi uwɔ gē tɔɔna a, lɔfu má ɔcɛ éyi abɔɔ nōo dɔka ō nwu ɛlā ɔkwɛyi nōo yɔ ipu Ubáyíbu a. Eko duuma nɛ ɔyinɛ alɔ nɔnyilɔ amāŋ ɔyinɛ alɔ nɔnya lɛ ɔcɛ éyi má, nɛ ɔcɛ ɔɔma gáā kwu piya ɔyikpo ku Ukraist igbihaajɛ, ayika ɛjɛɛji alɔ nōo tabɔ dɔka ɔcɛ ɔɔma lɛ ɔdā olɔhi éyi má nɛ alɔ cika ō gweeye ku nu ɛ.

11. Ɔdaŋ ku á gē klɔcɛ mla ɔcɛ duuma ɛ ŋ, ɔwɛ ɔhá nyá nɛ a lɔfu tabɔ o ya ɛɛ ku a lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist a?

11 Ɔdaŋ ku á lɛ ɔcɛ duuma nɛ a gē klɔcɛ ku Ubáyíbu mla ɔ babanya ɛ ŋ, ó lɛ ɔwɛ ɔhá nɛ a lɔfu tabɔ o ya ɛɛ ku a lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist. A lɔfu ya ācɛ ɛpɛpɛ omaaba klla ta uwa abɔ, eko duuma néē wa ōjila. Ɔdaŋ ku a gē ma ihɔtu fu lɛ uwa ɔwɛ ɛgɛnyā, ó géē mafu lɛ uwa ku alɔ wɛ Ācɛ O Yɛce Ukraist ɔkwɛyi. (Ujɔ́n. 13:34, 35) Ohi nɛ a gē ta ipu ōjila, ɔdaŋ nōó kóō le kpii naana, géē nwu ayinɛ alɔ nōo gē tɔɔna ɛpɛpɛ a kéē bi ojilima le kɛla lɛyikwu ɔdā néē kpɔtuce a lɛ ācɛ ɔhá. A lɔfu yɛce ɔyinɛ alɔ ɛpɛpɛ duuma ipu uklɔ ku ɔna ō ta, klla ta ɔ abɔ kóō má ɛgɛ nɛ ó gē bi Ubáyíbu le nwu ācɛ ɛlā a. Ɔdaŋ ku a gē ya lɛ a, a yɔ i nwu ɔ ɛgɛ nɛ ó géē gbla Ukraist ya a.—Ulúk. 10:25-28.

12. Ó lɛ ɔdā ɛyɛɛyi éyi piii nɛ alɔ cika ō lɛ gbɔbu ɛɛ ku alɔ lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist? Kōōcō je ocabɔ éyi lɛ alɔ.

12 Oduuma ku alɔ kóō hii gbɛla, ka ó lɛ ɔdā ɛyɛɛyi éyi piii nɛ alɔ cika ō lɛ, gbɔbu ɛɛ ku alɔ nwu ācɛ ɔhá kéē je piya ayikpo ku Ukraist ŋ. Ɔdiya nɛ alɔ ka lɛ a? Leyi yɛ ocabɔ ku ɔyinɛ alɔ nɔnya Faustina nōo lā ipu éwo ku Bolivia. Eko aflɛyi nɛ Ācɛ Ocijali Ku Ujehofa kɛla lɛ ɔ a, ó jé bēē jé ɔkpá ŋ. Amáŋ babanya, ó jé ō jé ɔkpá ligii ligii ɛ. Ó lɛ Ubatisim ya ɛ, ó klla gē dɔka ō nwu ācɛ ɔhá ɛlā. Ipu alaadi doodu, ó gē ya oklɔcɛ ku Ubáyíbu mla ācɛ ɛhɔ. Naana nɛ Faustina i jé bēē jé ɔkpá bɛɛka ɛyinɛhi ku ācɛ nɛ ó gē ya oklɔcɛ mla uwa ŋ ma, ó ta ācɛ ɛhili abɔ kéē gáā lɛ ubatisim ya ɛ.—Ulúk. 10:21.

13. Itene nyá nɛ alɔ gáā lɛ ɔdaŋ ku alɔ gē lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist, naana nɛ alɔ i kóō lɛ ɛga ŋ ma?

13 Ó lɛ ayinɛ alɔ alɛwa nōó gē lɛ ɛga ŋ, ohigbu ka é lɛ aɔdā nōo cɛgbá nɛhi néē cika ō ya. Naana a, é gē lɛ eko ku uwa taajɛ kéē ya oklɔcɛ mla ācɛ kpɔ, ɛnyā kē yɔ i je eeye nɛhi lɛ uwa. Bɛɛka ɔyinɛ alɔ Melanie nōo lā ipu igeli ka Alaska a. Ó wɛ ɔnyokwu, anu  foofunu kē yɔ i bi ɔyi nu nɔnya nōo wɛ ihayi ahata jɛ á. Ó lɛ uklɔ nɛ ó gē ya ɛ̄cī doodu, ó klla gē leyi kwu adā nu nōo lɛ ōcē ku ukansa a. Ipu ɛjɛɛji igeli nɛ̄ŋcɛ́ ku uwa, Melanie nyā foofunu wɛ Ɔcɛ Ocijali Ku Ujehofa á. Ó gē gbɔɔkɔ lɛ Ujehofa eko doodu kóō je ɔfu lɛ ɔ kóō bɛɛcɛ gáā tɔɔna, naana nɛ ofu yɔ nɛhi a, ohigbu ka ó dɔka ō tine ɔcɛ nɛ ó géē bēē ya oklɔcɛ ku Ubáyíbu mɛmla ɔ. Igbihaajɛ a, ó gáā lɛ Usara má, Usara a kē le hidaago ō nwu ka Ɔwɔico lɛ iye. O yɔ yɛ a, Usara gáā cɛ ku Melanie kóō gbɔɔ ō klɔcɛ mla ɔ. Ó kahinii: “Ɛ̄jɛ̄ gē jɛ um nɛhi otu ku ɛ̄cī ajuma doodu, naana a, ami mla ɔyi um nɔnya gē nyɔ i klɔcɛ mla ɔ kpɔ, ɛnyā kē i ta alɔ abɔ nɛhi duu. Alɔ gē gweeye ō jila ōhī ka aɔka nɛ Usara gē da a, ɔtu kē he alɔ nɛɛnɛhi ō má ɛgɛ nɛ ó je piya ɔncɛnya ku Ujehofa a.” Usara má ojama alɛwa, amáŋ ó lɛ ɔtu lɛ anu ó ma icɔɔci nɛ ó yɔ i nyɔ a ta a. Ó kē lɛ ubatisim ya igbihaajɛ.

ALƆ CƐGBÁ ƆTOOLÉ O YA ƐƐ KU ALƆ LƐ ĀCƐ PIYA AYIKPO KU UKRAIST

14. (a) Ɛgɛnyá nɛ ācɛ nōo gē lɛ ācɛ piya ayikpo ku Ukraist lɛbɛɛka ācɛ ō kwu ɛbeenyi a? (b) Ɛgɛnyá nɛ ɛlā ku Upɔlu ipu ɔkpá ku 2 Utímōti 4:1, 2 lɛ abɔ kwu uwɔ ɔtu lɛ a?

14 Ɔdaŋ ku á kóō má ɔcɛ duuma nōo géē dɔka ō wɛ ɔyikpo ku Ujisɔsi ɛ ŋ, ɛ̄jɛ̄ kóō hii jɛ uwɔ ŋ. Bla, ka Ujisɔsi lɛ uklɔ a gbla uklɔ ku ācɛ ō kwu ɛbeenyi. Ɔcɛ ō kwu ɛbeenyi lɔfu yuklɔ awa alɛwa gbɔbu ɛɛ kóō kwu ɛbeenyi duuma. Ekoohi, é gē yuklɔ otu amāŋ ofulɔci, ekoohi, é gē bi ugbeenyi ku uwa gā iyawu gā ɛga ō ligbo nɛhi. (Ulúk. 5:5) Ɔwɛ ekponu ɔɔma, ācɛ ōhī nōo gē tɔɔna a gē lɛ ɔtulé klla gē bi awa alɛwa le dɔka ācɛ eko ɛyɛɛyɛyi mla ɛga ɛyɛɛyɛyi, ɛgɛ nɛ ɔcɛ gē dɔka ɛbeenyi a. Ɔdiya néē i ya lɛ a? É gē ya lɛ a, o ya ɛɛ kéē lɔfu má ācɛ alɛwa. Igbalɛwa, ācɛ nōo gē yuklɔ nɛhi ɛgɛnyā gē miyɛ ule ku nu, ohigbu ka é gē má ācɛ nōo  dɔka ō po ɛlā ku alɔ. A géē ceyitikwu ku a tɔɔna eko nɛ a jé ku a géē má ācɛ, mla ɛga nɛ a jé ku a lɔfu má uwa gla a?—2 Utímōti 4:1, 2.

Ta ācɛ nɛ a gē klɔcɛ mla uwa a abɔ, kéē ceyitikwu jé Ujehofa, yihɔtu nu klla jahɔ tu ɛlā ku nu (Má ogwotu ɔmɛ 15-16) *

15. Ɔdiya nōo ya oklɔcɛ mla ācɛ cɛgbá ɔtoolé a?

15 Ɔdiya nōo ya oklɔcɛ mla ɔcɛ cɛgbá ɔtoolé a? Ɔdā éyi nōo ya a, wɛ ka alɔ cika ō ta ɔcɛ ɔɔma abɔ kóō nwu ɛlā nōo yɔ ipu Ubáyíbu, ku ɛlā a kóō klla he ɔ ɔtu. Alɔ cika ō ta ɔ abɔ kóō wa i jé Ujehofa nɛ ɛlā ku nu yɔ ipu Ubáyíbu a, klla yihɔtu nu. Alɔ i cika ō nwu ācɛ nɛ alɔ gē klɔcɛ mla uwa a ɔdā nɛ Ujisɔsi da ayikpo ku nu ka é ya foofunu ŋ, amáŋ, ó géē cɛgbá ku alɔ nwu uwa ɛgɛ néē géē bi aɔdā nɛ Ujisɔsi nwu a le yuklɔ ipu oyeeyi ku uwa. Abɔ ɔcɛ nɛ alɔ gē ya oklɔcɛ mla ɔ a gē ceyitikwu kóō bi aukɔ́ ku Ubáyíbu le yuklɔ a, awɔ abɔyi uwɔ kóō yɔ i ta ɔ abɔ duu. Ɛmɛɛma nɛ, lɛ ɔtulé lɛ ɔ. Ācɛ ōhī nɛ alɔ gē ya oklɔcɛ mla uwa a, gē piya ɔwɛ néē i gbɛla mla uce ō ya ku uwa abɔ ipu ɔya kpiii, amáŋ ācɛ ōhī kē cɛgba eko nɛhi gbɔbu ɛɛ kéē gbɔɔ ō ya opiyabɔ.

16. Ɔdi nɛ a nwu ŋma ocabɔ mafu ku Raúl a?

16 Ɔyinɛ alɔ nɔnyilɔ éyi, nōo wɛ ɔcɛ ō tɔɔna ipu éwo ɔhá nōo le ka Peru, má itene nɛhi ohigbu ka ó wɛ ɔcɛ nōo lɛ ɔtoolé. Ó kahinii: “N bi ɔkpá ku alɔ ɛpa le ya oklɔcɛ mla Raúl ɛ, amáŋ ó lɛ unwalu nɛhi ipu oyeeyi ku nu kpɔ. Unwalu gē yɔ ipu apɔlɛ ku nu eko doodu, ó gē gbo ɔkpa i bi, ayipɛ ɔlɛ nu i kē i lɛ ojilima ce ɔ ŋ, ohigbu ka uce ō ya ku nu bɔbi nɛhi. Amáŋ, ó gē wa ōjila ku ujɔ eko doodu, ohigbu ɛnyā, n gē ceyitikwu gā ɔlɛ nu, ku um ta anu mɛmla apɔlɛ ku nu abɔ. Abɔ odee nōo fiyɛ ihayi ɛta gáā le yɛ a, ó gáā le cika ō ya ubatisim.”

17. Ɔdi nɛ alɔ géē kɛla lɛyikwu ɔ ipu ikpɛyi ɛlā nōo gboce ɛnyā a?

17 Ujisɔsi da alɔ kahinii “Aá nyɔ̄ ga ɛgiyí ācɛ kú éwo dóódu, kú aá yá kéē le pīya ayíkpó kú um.” Abɔ alɔ yɔ i yuklɔ nɛ Ujisɔsi je lɛ alɔ nyā, igbalɛwa alɔ gē kɛla lɛ ācɛ nɛ ɔdā néē kpɔtuce a wɛ ɛyɛɛyi gwu ɔdā nɛ alɔ kpɔtuce a ta. Ācɛ ōhī ku uwa i gē gā icɔɔci duuma ŋ, ōhī ku uwa i kóō kpɔtuce Ɔwɔico ŋ. Ipu ikpɛyi ɛlā nōo gboce ɛnyā, alɔ géē kɛla lɛyikwu ɛgɛ nɛ alɔ géē kɛla Ɔwɔico lɛ ācɛ nōo ba nyā a.

IJÉ ƆMƐ 68 Sowing Kingdom Seed

^ par. 5 Ɔdā nōo wɛ uklɔ kpɔcii ku ujɔ ku Ācɛ Ō Yɛce Ukraist a wɛ ō ta ācɛ abɔ kéē le piya ayikpo ku Ukraist. Ikpɛyi ɛlā nyā géē da alɔ aɔdā ō tile nōo géē ta alɔ abɔ ku alɔ yuklɔ nyā gā ajaajɛ.

^ par. 2 ƐLĀ Ō JE TEYI PEEE: Ayikpo ku Ujisɔsi i gē nwu aɛlā ku Ujisɔsi foofunu ŋ. Amáŋ é gē bi ɛlā néē i nwu a le yuklɔ. É klla gē ceyitikwu kéē gbla ɔ ya ɔwɛ duuma néē ya gla.—1 Upít. 2:21.

^ par. 52 ƆDĀ NŌO YƆ I YA IPU IFOTO A: dā éyi nōo yɔ i nyɔ gā omlɛnyɔ a miyɛ ɔkpá ku alɔ éyi ŋma abɔ ayinɛ alɔ nōo gē tɔɔna ɛga nɛ igbico gē waajɛ a. Igbihaajɛ, abɔ ó yɔ i yawu ɛga nōó yɔ omlɛnyɔ a, ó má ayinɛ alɔ ɔhá abɔ é yɔ i tɔɔna ɛga nɛ ɛwa gē ba a. Abɔ ó cigbihi wa ɔlɛ a, ayinɛ alɔ nōo gē tɔɔna a wa ɔlɛ nu gáā kɛla Ɔwɔico lɛ ɔ.

^ par. 54 ƆDĀ NŌO YƆ I YA IPU IFOTO A: Adā ɔɔma piii cɛ kéē ya oklɔcɛ ku Ubáyíbu mla ɔ. Igbihaajɛ ó gáā lɛ ubatisim ya.