Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Oojila ku Ujɔ k’Ācɛ ocijali ku Jehofa

Je ɔde lɛyi ku oojila k’alɔ. Dɔka oojila ɛno kuwɔ ajaajɛ.

Dɔka ԑga nōo kwu uwɔ Ajaajԑ

Ɔdi ge ya Ɛga Oojila k’Alɔ A?

Ācɛ ocijali ku Jehofa ge lu oojila k’ɛgba ogba igbɛpa ipu aladi. (Ācɛ uhibru 10:24, 25) Ipu oojila nōo tɔɔtɛ lu ɛwa nya, alɔ ge l’eyi yɛ ɛla n’Ubáyíbu kaa, mla ɛgɛ n’alɔ gee bi ɛla n’alɔ nwu a le yuklɔ ipu oyeeyi k’alɔ.

Ɛyi nɛhi ku ɔdo ya k’alɔ lɛbɛɛku o ya ku unɔkpa aa, bɛɛku ɔka oda mla ocila. Oojila kalɔ ge gbɔ ka ge ŋmɛyi mlu ijé ogwo mla ɔkɔ ogba.

O wu opii ku a gee wɛ éyi k’Ācɛ ocijali ku Jehofa ɛɛ ka wa oojila kalɔ ŋ. Alɔ ha ɛjɛɛji ācɛ igwu ke wa. A ga gbi ije ociice ŋ. Ipu ɛga oojila k’alɔ, alɔ i gee lu ógo kwa abɔ ge m’ije ŋ.