Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔdi Ya Naa Cika O Y’oklɔcɛ ku Ubáyíbu?

Ubáyíbu yɔ johi k’ɔka nɛhi ku oyeeyi lu ɛwa nɛhi ipu ɛcɛ. A dɔka o wɛ éyi ku uwa a?

Ɔdi Ge Ya Eko n’Alɔ Ge Y’oklɔcɛ ku Ubáyíbu Mɛmla Ācɛ A?

Ipu oduudu ɛcɛ, ācɛ je ka Ācɛ Ocijali ku Jehofa ge Y’oklɔcɛ ku Ubáyíbu mɛmla ācɛ iyɛhi. Ma ɛgɛ n’alɔ ge yɔ a.

Dɔka Lɛyi Kwu Oklɔcɛ k’Ubáyíbu

Ɛla onwu ŋma ubáyíbu iyɛhi, eko mla ɛga nōo huwɔ ɔtu.

Oojila ku Ujɔ k’Ācɛ ocijali ku Jehofa

Dɔka ɛga n’alɔ ge ya oojila mla ɛgɛ nalɔ ge gbɛgba.

Aluka nōo ŋma Oduudu Ɛcɛ

  • 239​—Ajɛ ɛga na Ācɛ Ocijali ku Jehofa ge gbɛgba

  • 8,201,545​—Ācɛ Ocijali ku Jehofa

  • 9,499,933​—Oklɔcɛ ku Ubáyíbu ɔlɛ

  • 19,950,019​—Aluka ka ācɛ nōo wa oblatu ku ikwu ku Ujisɔsi igbéyi ipu ihayi

  • 115,416​—Ujɔ