1 Tawarikh 11:1-47

  • Daud dijadikan raja oleh seluruh Israel (1-3)

  • Daud merebut Zion (4-9)

  • Para pejuang hebat Daud (10-47)

11  Belakangan, semua orang Israel bersama-sama menghadap Daud di Hebron+ dan berkata, ”Kami adalah darah dagingmu sendiri.*+  Sewaktu Saul masih menjadi raja, kamulah yang memimpin Israel berperang.*+ Yehuwa Allahmu berkata kepadamu, ’Kamu akan menggembalakan umat-Ku Israel dan menjadi pemimpin umat-Ku Israel.’”+  Semua pemimpin* Israel datang kepada Raja di Hebron, dan Daud membuat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Yehuwa, lalu mereka melantik* Daud sebagai raja Israel,+ seperti yang Yehuwa katakan melalui Samuel.+  Belakangan, Daud dan seluruh pasukan Israel berangkat ke Yerusalem, yaitu ke Yebus,+ di tempat orang Yebus+ tinggal.  Penduduk Yebus mengejek Daud, ”Kamu tidak bakal masuk ke sini!”+ Tapi Daud merebut benteng Zion,+ yang sekarang menjadi Kota Daud.+  Maka Daud berkata, ”Orang yang lebih dulu menyerang orang Yebus akan menjadi pemimpin* dan pejabat.” Lalu Yoab+ anak Zeruya maju lebih dulu, dan dia menjadi pemimpin.  Kemudian Daud tinggal di benteng itu, sehingga benteng itu disebut Kota Daud.  Dia mulai membangun tembok kota dan bangunan lain di sekelilingnya, dari Bukit* sampai ke daerah sekitarnya, dan Yoab membangun kembali bagian-bagian lain kota itu.  Maka Daud menjadi semakin kuat,+ dan Yehuwa yang berbala tentara menyertai dia. 10  Inilah para kepala atas para pejuang hebat Daud, yang bersama semua orang Israel sangat mendukung Daud untuk menjadi raja, seperti janji Yehuwa kepada Israel.+ 11  Inilah daftar pejuang hebat Daud: Yasyobeam+ anak orang Hakhmoni, kepala dari ketiga pejuang hebat.+ Dia pernah membunuh 300 orang dengan tombak dalam satu perang.+ 12  Setelah dia ada Eleazar+ anak Dodo orang Ahohi,+ salah satu dari ketiga pejuang hebat itu. 13  Dia menyertai Daud di Pas-damim,+ tempat orang Filistin berkumpul untuk berperang. Di sana ada ladang yang penuh dengan barli, dan orang-orang sudah lari karena orang Filistin, 14  tapi dia berdiri di tengah ladang itu untuk mempertahankannya dan terus menghantam orang Filistin, sehingga Yehuwa memberikan kemenangan* besar.+ 15  Tiga dari ke-30 kepala pasukan pergi ke gunung batu, kepada Daud di Gua Adulam,+ sementara pasukan Filistin berkemah di Lembah Refaim.+ 16  Waktu itu, Daud ada di tempat persembunyian, dan sepasukan* orang Filistin ada di Betlehem. 17  Lalu Daud menyatakan keinginannya, ”Seandainya saja saya bisa minum air yang ada di penampungan air* di dekat gerbang Betlehem!”+ 18  Mendengar itu, ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin dan menimba air dari penampungan air yang ada di dekat gerbang Betlehem, lalu membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya dan mencurahkannya bagi Yehuwa. 19  Dia berkata, ”Dari sudut pandang Allahku, aku tidak mungkin melakukan ini! Orang-orang ini mempertaruhkan nyawa* untuk membawanya. Mana mungkin aku meminum darah orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya* ini!”+ Dia tidak mau meminumnya. Hal-hal itulah yang dilakukan oleh ketiga pejuang hebat itu. 20  Abisyai+ saudara Yoab+ menjadi kepala atas ketiga pejuang hebat yang lainnya. Dia membunuh 300 orang dengan tombaknya, dan dia terkenal seperti ketiga pejuang hebat itu.+ 21  Di antara ketiga pejuang hebat lainnya itu, dia lebih terhormat daripada dua lainnya, dan dialah pemimpin mereka. Meski begitu, dia tidak menyamai ketiga pejuang hebat yang pertama. 22  Benaya+ anak Yehoyada adalah seorang pemberani,* yang banyak melakukan perbuatan luar biasa di Kabzeel.+ Dia membunuh kedua putra Ariel dari Moab, dan dia turun ke sebuah lubang air pada hari yang bersalju dan membunuh seekor singa.+ 23  Dia juga membunuh seorang Mesir yang tubuhnya luar biasa besar, yang tingginya lima hasta.*+ Walaupun orang itu memegang tombak sebesar kayu penggulung pada alat tenun,+ dia melawannya dengan tongkat dan merebut tombak yang dipegangnya, lalu membunuhnya dengan tombak itu.+ 24  Itulah yang dilakukan oleh Benaya anak Yehoyada. Dia terkenal seperti ketiga pejuang hebat itu. 25  Meskipun dia lebih terhormat daripada ke-30 orang itu, dia tidak menyamai ketiga pejuang hebat yang pertama.+ Tapi Daud menjadikan dia kepala pengawal pribadinya. 26  Para pejuang hebat di pasukan itu adalah Asahel+ saudara Yoab, Elhanan anak Dodo dari Betlehem,+ 27  Syamot orang Haror, Helez orang Peloni, 28  Ira+ anak Ikes orang Tekoa, Abi-ezer+ orang Anatot, 29  Sibekai+ orang Husya, Ilai orang Ahohi, 30  Maharai+ orang Netofa, Heled+ anak Baanah orang Netofa, 31  Itai anak Ribai dari kota Gibeah Benyamin,+ Benaya orang Piraton, 32  Hurai dari wadi-wadi* Gaas,+ Abiel orang Araba, 33  Azmawet orang Baharum, Eliahba orang Syaalbon, 34  anak-anak Hasyem orang Gizon, Yonatan anak Syage orang Harari, 35  Ahiam anak Sakar orang Harari, Elifal anak Ur, 36  Hefer orang Mekhera, Ahiya orang Peloni, 37  Hezro orang Karmel, Naarai anak Ezbai, 38  Yoel saudara Natan, Mibhar anak Hagri, 39  Zelek orang Ammon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya; 40  Ira orang Itri, Gareb orang Itri, 41  Uria+ orang Het, Zabad anak Ahlai, 42  Adina anak Syiza orang Ruben, kepala atas orang Ruben, yang disertai oleh 30 orang; 43  Hanan anak Maaka, Yosyafat orang Mitni, 44  Uzia orang Astarot, Syama dan Yeiel, anak-anak Hotam orang Aroer; 45  Yediael anak Syimri, dan Yoha saudaranya yang adalah orang Tizi; 46  Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosyawia anak-anak Elnaam, dan Itma orang Moab; 47  Eliel, Obed, dan Yaasiel orang Mezoba.

Catatan Kaki

Lit.: ”tulangmu dan dagingmu”.
Lit.: ”yang membawa keluar dan yang membawa masuk Israel.”
Atau ”tua-tua”.
Lit.: ”mengurapi”.
Lit.: ”kepala”.
Atau ”Milo”. Kata Ibrani yang artinya ”gundukan”.
Atau ”keselamatan”.
Atau ”satu garnisun”.
Atau ”perigi”.
Atau ”jiwa”.
Atau ”jiwanya”.
Lit.: ”putra seorang pemberani”.
Sekitar 2,23 m. Lihat Lamp. B14.