Nehemia 10:1-39

10  Yang mengesahkannya dengan meterai+ adalah: Nehemia+ putra Hakalia,+ sang Tirsyata,+ Zedekia,  Seraya,+ Azaria, Yeremia,  Pasyur, Amaria, Malkhiya,  Hatus, Syebania, Malukh,  Harim,+ Meremot, Obaja,  Daniel,+ Gineton, Barukh,  Mesyulam, Abiya, Miyamin,  Maazia, Bilgai, dan Syemaya, mereka ini adalah para imam.  Juga orang-orang Lewi: Yesyua+ putra Azania, Binui dari putra-putra Henadad,+ Kadmiel 10  dan saudara-saudara mereka, yaitu: Syebania,+ Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, 11  Mika, Rehob, Hasyabia, 12  Zakur, Syerebia,+ Syebania, 13  Hodia, Bani, dan Beninu. 14  Para kepala bangsa itu: Paros, Pahat-moab,+ Elam, Zatu, Bani, 15  Buni, Azgad, Bebai, 16  Adoniya, Bigwai, Adin, 17  Ater, Hizkia, Azur, 18  Hodia, Hasyum, Bezai, 19  Harif, Anatot, Nebai, 20  Magpias, Mesyulam, Hezir, 21  Mesyezabel, Zadok, Yadua, 22  Pelatia, Hanan, Anaya, 23  Hosyea, Hanania, Hassyub, 24  Halohes, Pilha, Syobek, 25  Rehum, Hasyabna, Maaseya, 26  Ahiya, Hanan, Anan, 27  Malukh, Harim, Baanah. 28  Mengenai orang-orang lain dari bangsa itu, yaitu para imam+ dan orang-orang Lewi,+ para penjaga gerbang,+ para penyanyi,+ kaum Netinim,+ dan setiap orang yang telah memisahkan diri dari bangsa-bangsa dari berbagai negeri+ untuk berpaut pada hukum+ Allah yang benar, istri mereka, putra-putri mereka, setiap orang yang memiliki pengetahuan dan pengertian,+ 29  mereka berpaut pada saudara-saudara mereka,+ pembesar-pembesar mereka,+ dan dengan sanksi mendapat kutukan,+ mereka bersumpah+ untuk berjalan menurut hukum Allah yang benar, yang telah diberikan dengan perantaraan Musa, hamba dari Allah yang benar itu,+ dan untuk mematuhi+ dan melaksanakan semua perintah Yehuwa, Tuan kita,+ dan keputusan-keputusan hukumnya dan peraturan-peraturannya;+ 30  dan bahwa kami tidak boleh memberikan putri-putri kami kepada bangsa-bangsa di negeri itu, dan putri-putri mereka tidak boleh kami ambil bagi putra-putra kami.+ 31  Mengenai bangsa-bangsa di negeri itu+ yang membawa masuk barang-barang dan segala macam biji-bijian pada hari sabat untuk dijual, kami tidak boleh mengambil apa-apa dari mereka pada hari sabat+ atau pada hari yang kudus,+ dan pada tahun ketujuh+ kami harus membiarkan begitu saja hasil tanah dan utang dari setiap tangan.+ 32  Juga, kami menetapkan atas diri kami perintah bahwa setiap tahun kami masing-masing akan memberikan sepertiga syekel untuk pekerjaan di rumah Allah kami,+ 33  untuk roti lapis+ dan persembahan biji-bijian yang tetap+ dan persembahan bakaran yang tetap pada hari sabat,+ bulan baru,+ untuk pesta-pesta yang ditetapkan+ dan untuk perkara-perkara kudus+ dan untuk persembahan dosa+ demi mengadakan pendamaian bagi Israel dan semua pekerjaan rumah Allah kami.+ 34  Juga, undi+ kami lemparkan berkenaan dengan persediaan kayu+ yang harus dibawa para imam dan orang-orang Lewi dan bangsa itu ke rumah Allah kami, menurut keluarga bapak-bapak leluhur kami, pada waktu-waktu yang ditetapkan, tahun demi tahun, untuk dibakar di atas mezbah Yehuwa, Allah kami,+ sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum;+ 35  dan untuk membawa buah-buah masak yang pertama dari tanah kami+ dan buah-buah masak yang pertama dari semua hasil setiap jenis pohon,+ tahun demi tahun, ke rumah Yehuwa; 36  dan yang sulung+ dari putra-putra kami dan dari binatang-binatang peliharaan kami,+ sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum,+ dan yang sulung dari lembu-sapi kami dan dari kambing-domba kami,+ untuk dibawa ke rumah Allah kami, kepada para imam yang melayani di rumah Allah kami.+ 37  Juga, buah-buah sulung dari tepung kami yang kasar+ dan sumbangan-sumbangan kami+ dan hasil dari setiap jenis pohon,+ anggur baru+ dan minyak+ harus kami bawa kepada para imam di ruang-ruang makan+ rumah Allah kami, juga sepersepuluhan dari tanah kami kepada orang-orang Lewi,+ karena mereka, orang-orang Lewi, adalah orang-orang yang menerima sepersepuluhan di semua kota pertanian kami. 38  Imam itu, putra Harun, harus berada bersama orang-orang Lewi pada waktu orang-orang Lewi menerima sepersepuluhan; dan orang-orang Lewi harus mempersembahkan sepersepuluh dari sepersepuluhan itu ke rumah Allah kami+ ke ruang-ruang makan+ dari rumah persediaan itu. 39  Sebab ke ruang-ruang makanlah putra-putra Israel dan putra-putra orang Lewi harus membawa sumbangan+ biji-bijian, anggur baru,+ dan minyak, dan di sanalah terdapat perkakas tempat suci dan para imam yang melayani,+ dan para penjaga gerbang+ dan para penyanyi;+ dan kami tidak boleh mengabaikan rumah Allah kami.+

Catatan Kaki