Kejadian 10:1-32

10  Dan inilah sejarah putra-putra Nuh,+ Sem, Ham, dan Yafet. Setelah air bah itu, lahirlah putra-putra bagi mereka.+  Putra-putra Yafet ialah Gomer,+ Magog,+ Madai,+ Yawan,+ Tubal,+ Mesyekh,+ dan Tiras.+  Dan putra-putra Gomer ialah Askenaz,+ Rifat,+ dan Togarma.+  Dan putra-putra Yawan ialah Elisya+ dan Tarsyis,+ Kitim+ dan Dodanim.+  Dari mereka itulah penduduk pulau-pulau kecil dari bangsa-bangsa tersebar di negeri-negeri mereka, masing-masing menurut bahasanya, menurut keluarga mereka, sesuai dengan bangsa mereka.  Dan putra-putra Ham ialah Kus,+ Mizraim,+ Put,+ dan Kanaan.+  Dan putra-putra Kus ialah Seba,+ Hawila, Sabta, Raama,+ dan Sabteka. Dan putra-putra Raama ialah Syeba dan Dedan.+  Dan Kus memperanakkan Nimrod.+ Dialah yang mula-mula menjadi orang perkasa di bumi.  Dia mempertunjukkan dirinya sebagai seorang pemburu perkasa yang menentang Yehuwa. Itulah sebabnya ada perkataan, ”Sama seperti Nimrod, pemburu perkasa yang menentang Yehuwa.”+ 10  Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel,+ Erekh,+ Akad, dan Kalne, di tanah Syinar.+ 11  Dari tanah itu ia pergi ke Asiria+ dan membangun Niniwe,+ Rehobot-Ir, Kala, 12  dan Resen, di antara Niniwe dan Kala: inilah kota yang besar itu. 13  Dan Mizraim+ memperanakkan Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Kasluhim,+ (yang darinya orang-orang Filistin+ berasal) dan Kaftorim.+ 15  Dan Kanaan memperanakkan Sidon,+ anak sulungnya, dan Het,+ 16  serta orang Yebus,+ orang Amori,+ orang Girgasyi, 17  orang Hewi,+ orang Arki, orang Sin, 18  orang Arwad,+ orang Zemar, dan orang Hamat;+ dan setelah itu keluarga-keluarga orang Kanaan berpencar. 19  Jadi batas orang Kanaan ialah dari Sidon sampai Gerar,+ dekat Gaza,+ sampai Sodom, Gomora,+ Adma,+ dan Zeboyim,+ dekat Lasya. 20  Itulah putra-putra Ham menurut keluarga mereka, menurut bahasa mereka, di tanah mereka, sesuai dengan bangsa mereka. 21  Ada juga keturunan yang dilahirkan bagi Sem, bapak leluhur semua putra Eber,+ adik dari Yafet, putra sulung. 22  Putra-putra Sem ialah Elam,+ Assyur,+ Arpakhsyad,+ Lud, dan Aram. 23  Dan putra-putra Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas.+ 24  Dan Arpakhsyad memperanakkan Syela,+ dan Syela memperanakkan Eber. 25  Dan bagi Eber, lahirlah dua orang putra. Yang satu bernama Peleg,+ karena pada zamannya bumi terbagi-bagi;+ dan saudaranya bernama Yoktan.+ 26  Dan Yoktan memperanakkan Almodad, Syelef, Hazarmawet, Yerah,+ 27  Hadoram, Uzal, Dikla,+ 28  Obal, Abimael, Syeba,+ 29  Ofir,+ Hawila,+ dan Yobab;+ semua itu adalah putra-putra Yoktan. 30  Tempat tinggal mereka terbentang dari Mesya sampai Sefar, wilayah pegunungan di Timur. 31  Itulah putra-putra Sem menurut keluarga mereka, menurut bahasa mereka, di tanah mereka, menurut bangsa mereka.+ 32  Itulah keluarga putra-putra Nuh menurut silsilah keluarga mereka, sesuai dengan bangsa mereka, dan dari mereka inilah bangsa-bangsa di bumi tersebar setelah air bah.+

Catatan Kaki