1 Tawarikh 8:1-40

8  Mengenai Benyamin,+ ia memperanakkan Bela,+ anak sulungnya, Asbel,+ yang kedua, dan Aharah,+ yang ketiga,  Nohah,+ yang keempat, dan Rafa, yang kelima.  Dan putra-putra Bela ialah Adar, Gera,+ Abihud,  Abisyua, Naaman, Ahoah,  Gera, Syefufan,+ dan Huram.+  Dan inilah putra-putra Ehud. Inilah para kepala keluarga bapak-bapak leluhur yang menjadi penduduk Geba,+ dan mereka dibawa ke pembuangan di Manahat.  Dan Naaman dan Ahiya; dan Gera—dialah yang membawa mereka ke pembuangan, dan dia memperanakkan Uza dan Ahihud.  Mengenai Syaharaim, ia mempunyai anak-anak di padang+ Moab setelah ia menyuruh mereka pergi. Husyim dan Baara adalah istri-istrinya.  Dan melalui Hodes, istrinya, ia memperanakkan Yobab, Zibia, Mesya, Malkam, 10  Yeuz, Sakhia, dan Mirma. Itulah putra-putranya, para kepala keluarga bapak-bapak leluhur. 11  Melalui Husyim, ia memperanakkan Abitub dan Elpaal. 12  Dan putra-putra Elpaal ialah Eber, Misyam, dan Syemed, yang membangun Ono+ dan Lod+ serta anak-anak kotanya, 13  dan Beria dan Syema. Itulah para kepala keluarga bapak-bapak leluhur, yang menjadi penduduk Aiyalon.+ Merekalah yang menghalau penduduk Gat. 14  Dan ada Ahio, Syasyak, Yeremot, 15  Zebadia, Arad, Eder, 16  Mikhael, Ispa, dan Yoha, putra-putra Beria,+ 17  dan Zebadia, Mesyulam, Hizki, Heber, 18  Ismerai, Izlia, Yobab, putra-putra Elpaal, 19  dan Yakim, Zikhri, Zabdi, 20  Elienai, Ziletai, Eliel, 21  Adaya, Beraya, dan Syimrat, putra-putra Syimei,+ 22  dan Ispan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zikhri, Hanan, 24  Hanania, Elam, Antotiya, 25  Ifdeya, Penuel, putra-putra Syasyak, 26  dan Syamsyerai, Syeharia, Atalia, 27  Yaaresyia, Elia, dan Zikhri, putra-putra Yeroham. 28  Itulah para kepala keluarga bapak-bapak leluhur menurut keturunan mereka, para ketua. Mereka inilah yang tinggal di Yerusalem.+ 29  Dan di Gibeon+ itulah bapak Gibeon, Yeiel, tinggal, dan istrinya bernama Maaka.+ 30  Putranya, yang sulung, ialah Abdon, dan Zur, Kis, Baal, Nadab,+ 31  Gedor, Ahio, dan Zekher.+ 32  Mengenai Miklot, ia memperanakkan Syimeah.+ Dan sesungguhnya mereka inilah yang tinggal di depan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama saudara-saudara mereka. 33  Mengenai Ner,+ ia memperanakkan Kis;+ lalu Kis memperanakkan Saul;+ lalu Saul memperanakkan Yonatan,+ Malkhi-syua,+ Abinadab,+ dan Esbaal.+ 34  Dan putra Yonatan ialah Merib-baal.+ Mengenai Merib-baal, ia memperanakkan Mikha.+ 35  Dan putra-putra Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea,+ dan Ahaz. 36  Mengenai Ahaz, ia memperanakkan Yehoada; lalu Yehoada memperanakkan Alemet, Azmawet, dan Zimri. Lalu Zimri memperanakkan Moza; 37  lalu Moza memperanakkan Binea, Rafah+ putranya, Eleasa putranya, Azel putranya. 38  Dan Azel mempunyai enam orang putra, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokheru, Ismael, Syearia, Obaja, dan Hanan. Itulah putra-putra Azel. 39  Dan putra-putra Esyek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, Yeus, yang kedua, dan Elifelet, yang ketiga. 40  Putra-putra Ulam menjadi pria-pria yang perkasa dan gagah berani,+ yang melengkungkan busur,+ dan mempunyai banyak putra+ dan cucu lelaki, seratus lima puluh orang. Semuanya itu berasal dari putra-putra Benyamin.

Catatan Kaki