1 Tawarikh 7:1-40

7  Adapun putra-putra Isakhar ialah Tola+ dan Pua,+ Yasyub dan Syimron,+ empat orang.  Dan putra-putra Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Ibsam, dan Syemuel, para kepala keluarga bapak-bapak leluhur mereka. Dari Tola muncul pria-pria yang perkasa dan gagah berani, menurut keturunan mereka. Jumlah mereka pada zaman Daud+ ada dua puluh dua ribu enam ratus orang.  Dan keturunan Uzi ialah Izrahia; dan putra-putra Izrahia ialah Mikhael dan Obaja dan Yoel, Issyia,     , lima orang, mereka semua adalah kepala.  Dan bersama mereka menurut keturunan mereka, sesuai dengan keluarga bapak-bapak leluhur mereka, terdapat pasukan tentara untuk perang, tiga puluh enam ribu orang, sebab mereka mempunyai banyak istri dan anak lelaki.+  Saudara-saudara mereka dari semua keluarga Isakhar adalah pria-pria yang perkasa dan gagah berani,+ delapan puluh tujuh ribu orang menurut daftar silsilah mereka semua.+  Putra-putra Benyamin+ ialah Bela,+ Bekher,+ dan Yediael,+ tiga orang.  Dan putra-putra Bela+ ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, lima orang, para kepala keluarga bapak-bapak leluhur mereka, pria-pria yang perkasa dan gagah berani; dan mereka yang tercatat dalam daftar silsilah+ ada dua ribu tiga puluh empat orang.  Dan putra-putra Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abiya, Anatot, dan Alemet, semuanya ini adalah putra-putra Bekher.  Dan mereka yang tercatat dalam daftar silsilah+ menurut keturunan mereka sehubungan dengan para kepala keluarga bapak-bapak leluhur mereka, pria-pria yang perkasa dan gagah berani, ada dua puluh ribu dua ratus orang. 10  Dan keturunan Yediael+ ialah Bilhan; dan putra-putra Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Khenaana, Zetan, Tarsyis, dan Ahisyahar. 11  Semuanya ini adalah keturunan Yediael, menurut para kepala dari bapak-bapak leluhur mereka, pria-pria yang perkasa dan gagah berani,+ tujuh belas ribu dua ratus orang yang dapat menjadi prajurit untuk berperang. 12  Dan Syupim+ dan Hupim+ adalah putra-putra Ir;+ Husyim adalah keturunan Aher. 13  Putra-putra Naftali+ ialah Yahziel,+ Guni,+ Yezer, dan Syalum,+ keturunan Bilha.+ 14  Keturunan Manasye+ ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya, wanita Siria. (Dia melahirkan Makhir,+ bapak Gilead. 15  Makhir sendiri mengambil seorang istri bagi Hupim dan bagi Syupim, dan saudara perempuannya bernama Maaka.) Dan yang kedua bernama Zelofehad,+ tetapi Zelofehad hanya mempunyai anak-anak perempuan.+ 16  Beberapa waktu kemudian, Maaka, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Peres; dan saudaranya bernama Syeres; dan putra-putranya ialah Ulam dan Rekem. 17  Dan keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead putra Makhir putra Manasye. 18  Dan saudara perempuannya ialah Hamolekhet. Dia melahirkan Ishod, Abi-ezer,+ dan Mahla. 19  Dan putra-putra Syemida ialah Ahian, Syikhem, Likhi, dan Aniam. 20  Dan keturunan Efraim+ ialah Syutela+ dan Bered putranya dan Tahat putranya dan Eleada putranya dan Tahat putranya, 21  dan Zabad putranya dan Syutela putranya dan Ezer dan Elead. Dan orang-orang Gat+ yang lahir di negeri itu membunuh mereka karena mereka datang untuk mengambil ternak orang-orang itu. 22  Dan Efraim, bapak mereka, terus berkabung untuk waktu yang lama,+ dan saudara-saudaranya terus datang untuk menghiburnya. 23  Setelah itu ia melakukan hubungan dengan istrinya, sehingga dia pun hamil+ dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia menamainya Beria, karena dengan malapetakalah+ wanita itu berada di rumahnya. 24  Putrinya ialah Syeera, yang kemudian membangun Bet-horon,+ sebelah bawah+ dan sebelah atas,+ dan Uzen-syeera. 25  Dan ada Refah putranya, dan Resyef, dan Telah putranya, dan Tahan putranya, 26  Ladan putranya, Amihud putranya, Elisyama putranya, 27  Nun+ putranya, Yehosyua+ putranya. 28  Tanah milik mereka dan tempat-tempat tinggal mereka ialah Betel+ serta anak-anak kotanya, dan ke timur, Naaran+ dan, ke barat, Gezer+ serta anak-anak kotanya, dan Syikhem+ serta anak-anak kotanya terus sampai ke Gaza serta anak-anak kotanya; 29  dan di sebelah putra-putra Manasye, Bet-syean+ serta anak-anak kotanya, Taanakh+ serta anak-anak kotanya, Megido+ serta anak-anak kotanya, Dor+ serta anak-anak kotanya. Di kota-kota itulah putra-putra Yusuf+ putra Israel tinggal. 30  Putra-putra Asyer+ ialah Imnah,+ Iswa, Iswi,+ dan Beria;+ dan Serah adalah saudara perempuan mereka. 31  Dan putra-putra Beria ialah Heber dan Malkhiel, yaitu bapak Birzait. 32  Mengenai Heber, ia memperanakkan Yaflet, Syomer, dan Hotam, serta Syua, saudara perempuan mereka. 33  Dan putra-putra Yaflet ialah Pasakh, Bimhal, dan Aswat. Itulah putra-putra Yaflet. 34  Dan putra-putra Syemer ialah Ahi dan Rohga, Yehuba dan Aram. 35  Dan putra-putra Helem, saudaranya, ialah Zofah, Imna, Syeles, dan Amal. 36  Putra-putra Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, Imra, 37  Bezer, Hod, Syamma, Syilsya, Itran, dan Beera. 38  Dan putra-putra Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. 39  Dan putra-putra Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizia. 40  Semuanya itu adalah keturunan Asyer, para kepala+ keluarga bapak-bapak leluhur, pria-pria pilihan yang perkasa dan gagah berani,+ para kepala dari para pemimpin; dan mereka yang terdaftar menurut silsilah,+ sebagai pasukan perang, berjumlah dua puluh enam ribu pria.+

Catatan Kaki