1 Tawarikh 4:1-43

4  Putra-putra Yehuda ialah Perez,+ Hezron,+ Karmi,+ Hur,+ dan Syobal.+  Mengenai Reaya+ putra Syobal, ia memperanakkan Yahat; lalu Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah keluarga-keluarga orang Zora.+  Dan inilah putra-putra dari bapak Etam:+ Yizreel,+ Isma, Idbas, (dan saudara perempuan mereka bernama Hazelelponi,)  Penuel, bapak Gedor,+ dan Ezer, bapak Husya. Itulah putra-putra Hur+ anak sulung Efrata, yang adalah bapak Betlehem.+  Dan Ashur,+ bapak Tekoa,+ mempunyai dua orang istri, Hela dan Naara.  Beberapa waktu kemudian, Naara melahirkan Ahuzam, Hefer, Temeni, dan Haahastari baginya. Itulah putra-putra Naara.  Dan putra-putra Hela ialah Zeret, Izhar, dan Etnan.  Mengenai Koz, ia memperanakkan Anub, Zobeba, dan keluarga-keluarga Aharhel putra Harum.  Dan Yabez+ lebih terhormat+ daripada saudara-saudaranya; dan ibunyalah yang menamai dia Yabez, dengan berkata, ”Aku melahirkan dia dengan rasa sakit.”+ 10  Dan Yabez mulai berseru kepada Allah+ Israel, ”Jika engkau sungguh-sungguh memberkati+ aku dan memperbesar daerahku+ dan tanganmu+ menyertai aku, dan engkau memelihara aku dari malapetaka,+ sehingga itu tidak menyakiti aku,+—” Maka Allah mengabulkan apa yang dimintanya.+ 11  Mengenai Khelub, saudara Syuha, ia memperanakkan Mehir, yang menjadi bapak Eston. 12  Lalu Eston memperanakkan Bet-rafa, Paseah, dan Tehina, bapak Ir-nahas. Itulah pria-pria dari Reka. 13  Dan putra-putra Kenaz+ ialah Otniel+ dan Seraya, dan keturunan Otniel, Hatat. 14  Mengenai Meonotai, ia memperanakkan Ofra. Mengenai Seraya, ia memperanakkan Yoab, bapak Ge-harasyim; sebab mereka menjadi perajin.+ 15  Dan putra-putra Kaleb+ putra Yefune+ ialah Iru, Elah, dan Naam; dan keturunan Elah, Kenaz. 16  Dan putra-putra Yehalelel ialah Zif dan Zifa, Tiria dan Asarel. 17  Dan putra-putra Ezrah ialah Yeter, Mered, Efer, dan Yalon; dan wanita itu melahirkan Miriam, Syamai, dan Isbah, bapak Estemoa.+ 18  Mengenai istri Yahudinya, dia melahirkan Yered, bapak Gedor, dan Heber, bapak Soko, dan Yekutiel, bapak Zanoa. Itulah putra-putra Bitia putri Firaun, yang diperistri oleh Mered. 19  Dan putra-putra istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah bapak Keila,+ orang Garmi, dan Estemoa, orang Maakat. 20  Dan putra-putra Syimon ialah Amnon dan Rina, Ben-hanan dan Tilon. Dan putra-putra Isyi ialah Zohet dan Ben-zohet. 21  Keturunan Syela+ putra Yehuda ialah Er, bapak Leka, dan Laada, bapak Maresyah, dan keluarga-keluarga dari keturunan para pekerja bahan halus+ dari keluarga Asbea; 22  dan Yokim, orang-orang Kozeba, Yoas, dan Saraf, yang memiliki istri-istri Moab,+ dan Yasyubi-lehem. Perkataan itu sudah ada dari zaman dahulu.+ 23  Mereka adalah tukang tembikar+ dan penduduk Netaim dan Gedera. Mereka tinggal di sana dan bekerja untuk raja.+ 24  Putra-putra Simeon ialah Nemuel+ dan Yamin,+ Yarib, Zerah, Syaul,+ 25  Syalum putranya, Mibsam putranya, Misma putranya. 26  Dan keturunan Misma ialah Hamuel putranya, Zakur putranya, Syimei putranya. 27  Dan Syimei mempunyai enam belas anak lelaki dan enam anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak putra, dan tidak satu pun dari keluarga mereka yang mempunyai putra sebanyak jumlah putra-putra Yehuda.+ 28  Dan mereka terus tinggal di Beer-syeba,+ Molada,+ Hazar-syual,+ 29  di Bilha,+ di Ezem,+ di Tolad,+ 30  di Betuel,+ di Horma,+ di Ziklag,+ 31  di Bet-markabot, di Hazar-susim,+ di Bet-biri, dan di Syaaraim.+ Itulah kota-kota mereka sampai Daud memerintah. 32  Dan permukiman mereka ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen, dan Asyan,+ lima kota. 33  Semua permukiman mereka di sekeliling kota-kota ini ada sampai ke Baal.+ Itulah tempat-tempat tinggal mereka dan daftar silsilah mereka. 34  Dan Mesyobab, Yamlekh, Yosya putra Amazia, 35  Yoel, Yehu putra Yosyibia putra Seraya putra Asiel, 36  dan Elioenai, Yaakoba, Yesyohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, 37  dan Ziza putra Syifi putra Alon putra Yedaya putra Syimri putra Syemaya. 38  Mereka yang disebutkan dengan namanya ini adalah para pemimpin di antara keluarga-keluarga mereka,+ dan rumah tangga dari bapak-bapak leluhur mereka bertambah besar. 39  Kemudian mereka pergi ke jalan masuk menuju Gedor, terus ke sebelah timur lembahnya, untuk mencari padang rumput bagi kambing-domba mereka. 40  Akhirnya mereka menemukan padang rumput+ yang gemuk dan baik, tanah itu cukup luas serta tidak mengalami gangguan+ dan tenteram; sebab orang-orang yang dahulu tinggal di sana adalah dari keturunan Ham.+ 41  Orang-orang yang namanya tertulis ini datang pada zaman Hizkia,+ raja Yehuda, dan memukul+ kalah perkemahan keturunan Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana, sehingga mereka membinasakan+ orang-orang itu sampai hari ini; dan mereka mulai tinggal di sana menggantikan orang-orang itu, karena terdapat padang rumput+ untuk kambing-domba mereka di sana. 42  Dan dari antara mereka, ada beberapa dari putra-putra Simeon yang pergi ke Gunung Seir,+ lima ratus pria, yang dikepalai oleh Pelatia, Nearia, Refaya, dan Uziel, putra-putra Isyi. 43  Kemudian mereka memukul kalah sisa orang-orang Amalek+ yang telah luput, dan mereka terus tinggal di sana sampai hari ini.

Catatan Kaki