1 Tawarikh 3:1-24

3  Inilah putra-putra Daud+ yang dilahirkan baginya di Hebron:+ anak sulungnya ialah Amnon,+ dari Ahinoam,+ wanita Yizreel,+ yang kedua ialah Daniel, dari Abigail,+ wanita Karmel,+  yang ketiga ialah Absalom+ putra Maaka+ putri Talmai,+ raja Gesyur,+ yang keempat ialah Adoniya+ putra Hagit,+  yang kelima ialah Syefatia, dari Abital,+ yang keenam ialah Itream, dari Egla,+ istrinya.  Ada enam yang dilahirkan baginya di Hebron; dan ia memerintah di sana selama tujuh tahun enam bulan, dan selama tiga puluh tiga tahun ia memerintah di Yerusalem.+  Inilah yang dilahirkan baginya di Yerusalem:+ Syimea,+ Syobab,+ Natan,+ dan Salomo,+ empat orang dari Bat-syeba+ putri Amiel,+  dan Ibhar,+ Elisyama,+ Elifelet,+  Noga, Nefeg, Yafia,+  Elisyama,+ Eliada, dan Elifelet,+ sembilan orang,  semuanya itu putra Daud di luar putra-putra dari para gundik, dan Tamar,+ saudara perempuan mereka. 10  Dan putra Salomo ialah Rehoboam,+ Abiya+ putranya, Asa+ putranya, Yehosyafat+ putranya, 11  Yehoram putranya,+ Ahazia+ putranya, Yehoas+ putranya, 12  Amazia+ putranya, Azaria+ putranya, Yotam+ putranya, 13  Ahaz+ putranya, Hizkia+ putranya, Manasye+ putranya, 14  Amon+ putranya, Yosia+ putranya. 15  Dan putra-putra Yosia ialah Yohanan, anak sulungnya, yang kedua ialah Yehoyakim,+ yang ketiga ialah Zedekia,+ yang keempat ialah Syalum. 16  Dan keturunan Yehoyakim ialah Yekonia+ putranya, Zedekia putranya. 17  Dan keturunan Yekonia ketika ia menjadi tahanan ialah Syealtiel+ putranya, 18  dan Malkhiram, Pedaya, dan Syenazar, Yekamia, Hosyama dan Nedabia. 19  Dan putra-putra Pedaya ialah Zerubabel+ dan Syimei; dan putra-putra Zerubabel ialah Mesyulam dan Hanania (dan Syelomit adalah saudara perempuan mereka); 20  dan Hasyuba, Ohel, Berekhia, Hasadia, Yusyab-hesed, lima orang. 21  Dan putra-putra Hanania ialah Pelatia+ dan Yesyaya, keturunan Yesyaya, Refaya, keturunan Refaya, Arnan, keturunan Arnan, Obaja, keturunan Obaja, Syekania; 22  dan keturunan Syekania, Syemaya, dan putra-putra Syemaya, Hatus, Igal, Bariah, Nearia, Syafat, enam orang. 23  Dan putra-putra Nearia ialah Elioenai, Hizkiah, dan Azrikam, tiga orang. 24  Dan putra-putra Elioenai ialah Hodawia, Eliasyib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, tujuh orang.

Catatan Kaki