1 Tawarikh 27:1-34

27  Mengenai putra-putra Israel menurut jumlah mereka, para kepala keluarga pihak bapak+ dan para kepala+ pasukan seribu dan pasukan seratus+ serta pemimpin mereka, yang melayani+ raja dalam setiap masalah berkenaan dengan regu-regu yang datang dan pergi bulan demi bulan, setiap bulan sepanjang tahun, setiap regu mereka berjumlah dua puluh empat ribu orang.  Yang mengepalai regu pertama untuk bulan pertama ialah Yasyobeam+ putra Zabdiel, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang.  Beberapa dari antara putra-putra Perez,+ kepala dari semua pengawas kelompok dinas, termasuk untuk bulan pertama.  Yang mengepalai regu untuk bulan kedua ialah Dodai,+ keturunan Ahohi,+ bersama regunya, dan Miklot adalah pemimpinnya, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang.  Kepala kelompok dinas ketiga untuk bulan ketiga ialah Benaya+ putra Yehoyada,+ imam kepala itu, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang.  Benaya+ ini adalah seorang pria perkasa dari ketiga puluh pria itu+ dan mengepalai ketiga puluh pria itu; dan yang mengepalai regunya ialah Amizabad, putranya.  Yang keempat untuk bulan keempat ialah Asahel,+ saudara Yoab,+ dan Zebadia, putranya, setelah dia, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang.  Kepala kelima untuk bulan kelima ialah Syamhut,+ orang Izra, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang.  Yang keenam untuk bulan keenam ialah Ira+ putra Ikes,+ orang Tekoa,+ dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang. 10  Yang ketujuh untuk bulan ketujuh ialah Helez,+ orang Peloni+ dari putra-putra Efraim, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang. 11  Yang kedelapan untuk bulan kedelapan ialah Sibekai,+ orang Husya dari keturunan Zerah,+ dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang. 12  Yang kesembilan untuk bulan kesembilan ialah Abi-ezer,+ orang Anatot+ dari orang Benyamin, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang. 13  Yang kesepuluh untuk bulan kesepuluh ialah Maharai,+ orang Netofa dari keturunan Zerah,+ dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang. 14  Yang kesebelas untuk bulan kesebelas ialah Benaya,+ orang Piraton dari putra-putra Efraim,+ dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang. 15  Yang kedua belas untuk bulan kedua belas ialah Heldai,+ orang Netofa, dari Otniel, dan dalam regunya ada dua puluh empat ribu orang. 16  Dan yang mengepalai suku-suku Israel:+ untuk orang Ruben, Eliezer putra Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon, Syefatia putra Maaka; 17  untuk Lewi, Hasyabia putra Kemuel; untuk Harun, Zadok;+ 18  untuk Yehuda, Elihu,+ salah seorang saudara Daud;+ untuk Isakhar, Omri putra Mikhael; 19  untuk Zebulon, Ismaya putra Obaja; untuk Naftali, Yerimot putra Azriel; 20  untuk putra-putra Efraim, Hosyea putra Azazia; untuk setengah dari suku Manasye, Yoel putra Pedaya; 21  untuk setengah dari suku Manasye di Gilead, Ido putra Zakharia; untuk Benyamin, Yaasiel putra Abner;+ 22  untuk Dan, Azarel putra Yeroham. Itulah para pembesar+ suku-suku Israel. 23  Daud tidak menghitung jumlah orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, karena Yehuwa telah berjanji untuk membuat orang Israel sama banyaknya seperti bintang di langit.+ 24  Yoab+ putra Zeruya mulai mengadakan penghitungan, tetapi ia tidak menyelesaikannya;+ karena hal ini timbullah kemarahan+ terhadap orang Israel, dan jumlah itu tidak muncul dalam kisah tentang peristiwa-peristiwa pada masa Raja Daud. 25  Dan yang mengawasi perbendaharaan raja+ ialah Azmawet putra Adiel. Yang mengawasi perbendaharaan di ladang,+ di kota-kota+ dan di desa-desa dan di menara-menara ialah Yonatan putra Uzzia. 26  Yang mengawasi para pekerja di ladang+ untuk menggarap tanah ialah Ezri putra Khelub. 27  Yang mengawasi kebun-kebun anggur+ ialah Syimei, orang Rama; yang mengawasi apa yang ada dalam kebun-kebun anggur itu untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi. 28  Yang mengawasi kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon ara hutan+ di Syefela+ ialah Baal-hanan, orang Geder; yang mengawasi persediaan minyak+ ialah Yoas. 29  Yang mengawasi lembu-sapi yang merumput di Syaron+ ialah Syitrai, orang Syaron; yang mengawasi lembu-sapi di lembah-lembah ialah Syafat putra Adlai. 30  Yang mengawasi unta-unta+ ialah Obil, keturunan Ismael;+ yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. 31  Dan yang mengawasi kambing-domba ialah Yaziz, orang Hagri. Semuanya ini adalah para pengawas harta benda Raja Daud. 32  Yonatan,+ kemenakan Daud, adalah penasihat, seorang pria yang berpengertian,+ ia juga seorang sekretaris; Yehiel putra Hakhmoni+ menyertai putra-putra raja.+ 33  Ahitofel+ adalah penasihat+ raja; Husyai,+ orang Arkhi,+ adalah teman+ raja. 34  Setelah Ahitofel ada Yehoyada putra Benaya+ dan Abiatar;+ dan Yoab+ adalah panglima tentara raja.

Catatan Kaki