1 Tawarikh 1:1-54

1  Adam,+Set,+Enos,+   Kenan,+Mahalalel,+Yared,+   Henokh,+Metuselah,+Lamekh,+   Nuh,+Sem,+ Ham,+ dan Yafet.+  Putra-putra Yafet ialah Gomer, Magog,+ Madai,+ Yawan,+ Tubal, Mesyekh,+ dan Tiras.+  Dan putra-putra Gomer ialah Askenaz,+ Rifat,+ dan Togarma.+  Dan putra-putra Yawan ialah Elisya+ dan Tarsyis,+ Kitim+ dan Rodanim.+  Putra-putra Ham ialah Kus,+ Mizraim,+ Put,+ dan Kanaan.+  Dan putra-putra Kus ialah Seba,+ Hawila, Sabta,+ Raama,+ dan Sabteka.+ Dan putra-putra Raama ialah Syeba dan Dedan.+ 10  Dan Kus sendiri memperanakkan Nimrod.+ Dia itulah yang mula-mula menjadi orang perkasa di bumi.+ 11  Mengenai Mizraim, ia memperanakkan Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Kasluhim,+ (yang darinya orang-orang Filistin+ berasal) dan Kaftorim.+ 13  Mengenai Kanaan, ia memperanakkan Sidon,+ anak sulungnya, dan Het+ 14  serta orang Yebus,+ orang Amori,+ orang Girgasyi,+ 15  orang Hewi,+ orang Arki, orang Sin,+ 16  orang Arwad,+ orang Zemar,+ dan orang Hamat.+ 17  Putra-putra Sem+ ialah Elam,+ Assyur,+ Arpakhsyad,+ Lud,+ Aram, Uz, Hul, Geter, dan Mas.+ 18  Mengenai Arpakhsyad, ia memperanakkan Syela,+ dan Syela sendiri memperanakkan Eber.+ 19  Dan bagi Eber, lahirlah dua orang putra. Yang satu bernama Peleg,+ karena pada zamannya bumi terbagi-bagi; dan saudaranya bernama Yoktan. 20  Mengenai Yoktan, ia memperanakkan Almodad, Syelef, Hazarmawet, Yerah,+ 21  Hadoram, Uzal, Dikla,+ 22  Obal, Abimael, Syeba,+ 23  Ofir,+ Hawila,+ dan Yobab;+ semua itu adalah putra-putra Yoktan. 24  Sem,+Arpakhsyad,+Syela,+ 25  Eber,+Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Abram,+ yaitu Abraham.+ 28  Putra-putra Abraham ialah Ishak+ dan Ismael.+ 29  Inilah asal-usul keluarga mereka: Nebayot,+ anak sulung Ismael, serta Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Misma, Duma,+ Masa, Hadad,+ Tema, 31  Yetur, Nafis, dan Kedema.+ Itulah putra-putra Ismael. 32  Mengenai putra-putra Ketura,+ gundik Abraham,+ dia melahirkan Zimran, Yoksyan, Medan,+ Midian,+ Isbak,+ dan Syuah.+ Dan putra-putra Yoksyan ialah Syeba dan Dedan.+ 33  Dan putra-putra Midian ialah Efa,+ Efer, Hanokh, Abida, dan Eldaa.+ Semuanya itu adalah keturunan Ketura. 34  Dan Abraham memperanakkan Ishak.+ Putra-putra Ishak ialah Esau+ dan Israel.+ 35  Putra-putra Esau ialah Elifaz, Reuel,+ Yeus, Yalam, dan Korah.+ 36  Putra-putra Elifaz ialah Teman+ dan Omar, Zefo dan Gatam, Kenaz,+ Timna,+ dan Amalek.+ 37  Putra-putra Reuel ialah Nahat, Zerah, Syamah, dan Miza.+ 38  Dan putra-putra Seir+ ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana,+ Disyon, Ezer, dan Disyan.+ 39  Dan putra-putra Lotan ialah Hori dan Homam. Dan saudara perempuan Lotan ialah Timna.+ 40  Putra-putra Syobal ialah Alwan, Manahat, dan Ebal, Syefo dan Onam.+ Dan putra-putra Zibeon ialah Aya dan Ana.+ 41  Keturunan Ana ialah Disyon.+ Dan putra-putra Disyon ialah Hemdan, Esban, Itran, dan Kheran.+ 42  Putra-putra Ezer+ ialah Bilhan, Zaawan, dan Akan.+ Putra-putra Disyan ialah Uz dan Aran.+ 43  Dan inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom+ sebelum raja+ mana pun memerintah atas putra-putra Israel: Bela putra Beor, yang kotanya bernama Dinhaba.+ 44  Akhirnya Bela mati, dan Yobab putra Zerah+ dari Bozra+ mulai memerintah menggantikan dia. 45  Akhirnya Yobab mati, dan Husyam+ dari tanah orang Teman+ mulai memerintah menggantikan dia. 46  Akhirnya Husyam mati, dan Hadad+ putra Bedad, yang mengalahkan Midian+ di daerah Moab, mulai memerintah menggantikan dia. Dan kotanya bernama Awit.+ 47  Akhirnya Hadad mati, dan Samla dari Masreka+ mulai memerintah menggantikan dia. 48  Akhirnya Samla mati, dan Syaul dari Rehobot+ dekat Sungai mulai memerintah menggantikan dia. 49  Akhirnya Syaul mati dan Baal-hanan putra Akhbor+ mulai memerintah menggantikan dia. 50  Akhirnya Baal-hanan mati, dan Hadad mulai memerintah menggantikan dia; kotanya bernama Pau, dan istrinya bernama Mehetabel putri Matred putri Mezahab.+ 51  Akhirnya Hadad mati. Dan para syekh keturunan Edom ialah syekh Timna, syekh Alwa, syekh Yetet,+ 52  syekh Oholibama, syekh Elah, syekh Pinon,+ 53  syekh Kenaz, syekh Teman, syekh Mibzar,+ 54  syekh Magdiel, syekh Iram.+ Itulah para syekh+ keturunan Edom.

Catatan Kaki