Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

’Ketika Yehuwa Mengangkat Hakim-Hakim’

’Ketika Yehuwa Mengangkat Hakim-Hakim’

SAUDARA dapat dengan mudah menemukan Gunung Tabor (F4) di peta—di barat daya Laut Galilea, di Lembah Yizreel. Cobalah bayangkan bala tentara sebanyak 10.000 orang berkumpul di puncak gunung tersebut. Yehuwa menggunakan Hakim Barak dan Nabiah Debora untuk mengerahkan Israel melawan raja Kanaan bernama Yabin, yang telah menindas orang Israel selama 20 tahun. Di bawah pimpinan panglima Sisera, 900 kereta Yabin yang diperlengkapi dengan sabit besi yang menakutkan datang dari Harosyet ke dasar Wadi Kisyon yang kering, antara Megido dan Gunung Tabor.

Hakim Barak memimpin pria-pria Israel untuk turun ke lembah itu dan bertempur dengan pasukan Sisera. Yehuwa memastikan kemenangan dengan mengirimkan banjir bandang yang membuat kereta-kereta Sisera terjebak, sehingga orang-orang Kanaan itu pun panik. (Hak 4:1–5:31) Ini baru satu di antara banyak kemenangan yang Allah berikan kepada Israel selama zaman Hakim-Hakim.

Setelah Kanaan ditaklukkan, negeri itu dibagi-bagikan kepada setiap suku Israel. Perhatikan di mana suku-suku non-Lewi berdiam. Suku kecil Simeon mendapatkan kota-kota di dalam wilayah Yehuda. Setelah kematian Yosua, bangsa itu mengalami kemerosotan secara rohani dan moral. Israel ”sangat tertekan”, ditindas oleh musuh-musuh. Karena itu, dengan keibaan hati, ”Yehuwa mengangkat hakim-hakim”—12 pria yang beriman dan pemberani—yang membebaskan Israel dalam jangka waktu tiga abad.​—Hak 2:15, 16, 19.

Hakim Gideon hanya menggunakan 300 prajurit bersenjata minim tetapi gesit untuk mengacaubalaukan 135.000 pejuang Midian. Medan pertempurannya di antara Gunung Gilboa dan More. Setelah mendapat kemenangan awal, Gideon menghalau musuh ke arah timur, menuju gurun.​—Hak 6:1–8:32.

Yefta, orang Gilead dari suku Manasye, membebaskan kota-kota Israel di timur Yordan dari penjajahan bangsa Ammon. Untuk meraih kemenangannya, Yefta kemungkinan besar melewati Jalan Raja, yang menghubungkan Ramot-gilead dan daerah Aroer.​—Hak 11:1–12:7.

Kemenangan-kemenangan Simson atas orang Filistin terpusat di daerah pesisir sekitar Gaza dan Askelon. Gaza terletak di wilayah yang banyak airnya, yang terkenal dengan pertaniannya. Simson menggunakan 300 ekor rubah untuk menyulut api di ladang biji-bijian, kebun anggur, dan kebun zaitun milik orang Filistin.​—Hak 15:4, 5.

Sebagaimana nyata dari catatan Alkitab atau yang tersirat dari suku asal mereka, para hakim aktif di seluruh Negeri Perjanjian. Di mana pun peristiwanya terjadi, pada masa-masa sulit Yehuwa memperhatikan dengan baik umat-Nya yang bertobat.

[Peta di hlm. 15]

(Untuk keterangan lengkap, lihat publikasinya)

Suku-Suku dan Hakim-Hakim

Hakim-hakim

1. Otniel (Suku Manasye)

2. Ehud (Suku Yehuda)

3. Syamgar (Suku Yehuda)

4. Barak (Suku Naphtali)

5. Gideon (Suku Isakhar)

6. Tola (Suku Manasye)

7. Yair (Suku Manasye)

8. Yefta (Suku Gad)

9. Ibzan (Suku Zebulon)

10. Elon (Suku Zebulon)

11. Abdon (Suku Efraim)

12. Simson (Suku Yehuda)

Jatah Tanah untuk Suku-Suku (Lihat publikasi)

Kota Milik Manasye

E4 Dor

E5 Megido

E5 Taanakh

F4 En-dor

F5 Bet-syean (Bet-syan)

F5 Ibleam (Gat-rimon)

Kota Milik Simeon

C9 Syaruhen (Syaaraim) (Syilhim)

C10 Bet-lebaot (Bet-biri)

D8 Eter (Tokhen)

D9 Ziklag

D9 Ain

D9 Hazar-susa?

D9 Asyan

D9 Beer-syeba

D10 Hazar-syual

E9 Etam

E9 Beth-markabot

E9 Betuel? (Khesil?)

E9 Syeba? (Yesyua)

E10 Baalat-beer (Baal)

E10 Ezem

Kota Perlindungan Orang Lewi

E8 Hebron

F3 Kedes

F6 Syikhem

H4 Golan

H5 Ramot-gilead

H8 Bezer

Jalan Utama

B10 Via Maris

G10 Jalan Raja

Suku-Suku Israel

DAN (D7)

D7 Yopa

E8 Zora

YEHUDA (D9)

C8 Askelon

C9 Gaza

C9 Syaruhen (Syaaraim) (Syilhim)

C10 Bet-lebaot (Bet-biri)

C12 Azmon

C12 Kades

D7 Yabneel

D8 Eter (Tokhen)

D9 Ziklag

D9 Ain

D9 Hazar-susa?

D9 Asyan

D9 Beer-syeba

D10 Hazar-syual

E8 Lehi

E8 Betlehem

E8 Hebron

E9 Etam

E9 Bet-markabot

E9 Betuel? (Khesil?)

E9 Syeba? (Yesyua)

E10 Baalat-beer (Baal)

E10 Ezem

ASYER (E3)

E2 Tirus

E4 Harosyet

E4 Dor

F1 Sidon

MANASYE (E5)

E6 Syamir (Samaria)

E6 Piraton

F6 Syikhem

G5 Abel-mehola

EFRAIM (E7)

E7 Timnat-sera

F6 Tapua

F6 Syilo

F7 Betel (Luz)

NAFTALI (F3)

F2 Bet-anat

F3 Kedes

G3 Hazor

ZEBULON (F4)

E4 Betlehem

ISAKHAR (F5)

E5 Megido

E5 Kedes (Kisyion)

E5 Taanakh

F4 En-dor

F5 Bet-syita

F5 Bet-syean (Bet-syan)

F5 Ibleam (Gat-rimon)

BENYAMIN (F7)

F7 Gilgal

F8 Yerusalem

DAN (G2)

G2 Dan (Lais)

MANASYE (H3)

H4 Golan

GAD (H6)

G6 Sukot

G6 Penuel

G6 Mizpa (Mizpe)

G7 Yogbeha

H5 Ramot-gilead

H7 Raba

H7 Abel-keramim

RUBEN (H8)

G7 Hesbon

G9 Aroer

H7 Minit

H8 Bezer

[Lokasi lainnya]

I1 Damaskus

[Pegunungan]

F4 G. Tabor

F4 More

F5 G. Gilboa

F6 G. Ebal

F6 G. Gerizim

[Perairan]

C5 Laut Tengah (Laut Besar)

F9 Laut Garam

G4 Laut Galilea

[Sungai]

B11 Wadi Mesir

F6 Sungai Yordan

G6 Wadi Yabok

G9 Wadi Arnon

G11 Wadi Zered

[Gambar di hlm. 14]

Gunung Tabor, di wilayah Isakhar, menjulang di atas Lembah Yizreel

[Gambar di hlm. 14]

Kisyon yang membanjir menjebak kereta-kereta Sisera