Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Indeks Lokasi pada Peta

Indeks Lokasi pada Peta

Nomor-nomor halaman dicetak tebal; abjad-angka merujuk ke koordinat pada peta. Nama lain diapit tanda kurung; keterangan diletakkan dalam kurung siku. Pada peta, nama yang dicetak biru menandakan air, seperti wadi, sumber air, sungai.

Abdon 18 D3

Abel-bet-maaka 17 G2; 18 F2

Abel-keramim 15 H7; 19 H9

Abel-mehola 15 G5; 17 G6; 18 F7

Abila 29 F5

Abilene 29 F1

Abrona 9 H5

Adam 19 F8

Adar (Lihat Hazar-adar)

Adulam 17 D10; 19 C11

Aenon 18 F6; 29 E6

Afek [Asyer] 18 D4

Afek [Manasye] 18 F4

Afek (Antipatris) [Efraim] 11 E6; 17 D8; 19 C8; 29 C8

Ai 7; 19 D9

Ain [Simeon] 15 D9; 19 C12

Ain (Lihat Asyan) [Simeon/Lewi]

Aiyalon 19 C10

Akhaya 26 A2; 33 D3

Akhmeta (Lihat Ekbatana)

Akhzib 18 D3

Ako 18 D4

Akrabim 11 E11

Aktium 27 C3

Aleksandria [India] 26 H4

Aleksandria [Karmania] 26 F4

Aleksandria [Mesir] 26 B4; 27 D3; 33 F5

Aleksandria Arakhosiorum 26 G4

Aleksandria Areion 26 G3

Aleksandria Eskat 26 H2

Aleksandria Margiana 26 G2

Aleksandria Oksiana 26 H3

Aleksandria Proftasia 26 G3

Aleppo 26 C3; 27 D3

Almon 18; 19 E10

Almon-diblataim 9 I1; 19 G11

Amalek, Orang 11 B10

Amfipolis 33 D1

Ammon 11 I7; 13; 17 I9

Amori, Orang 11 D10, G8, I5

Anab 19 C12

Anatot 18; 19 D10

Ankara 26 C2

Antiokhia di Pisidia 5 D3; 33 F2

Antiokhia di Siria 5 E3; 26 C3; 27 D3; 33 H3

Antipatris (Lihat Afek)

Arab 3; 5 F5; 23 E4; 24 D4; 26 D4; 29 H12; 32 F4

Arab, Gurun 11 H12

Araba 13

Arad [Israel] 19 D13

Arad [Kanaan] 9 H2; 11 E10

Arakhosia 24 G4; 26 G4

Ararat 5 G2

Arbel 18 G6

Aria 24 G3; 26 G3

Arimatea (Lihat Rama)

Armenia 24 D2

Arnon 9 I2; 11 G9; 15 G9; 19 G12

Aroer 11 G9; 15 G9; 17, 17 H11; 19 G12

Arpad 23 D2

Arubot 17 E6; 18 D6

Aruma 19 E8

Asdod 9 G1; 11 D8; 17 C9; 19 B10

Asia [Romawi] 32 D2; 33 E2

Asia Kecil 3; 5 E2; 27 D3

Asiria 3; 5 F3; 23 F2; 24 D3

Askelon 11 C8; 15 C8; 17 C10; 19 A11; 23 C4

Astarot (Beestera) 11 H4; 18 H4

Asos 33 E2

Assyur 23 F2

Asyan (Ain) 15 D9; 19 B13

Asyer 13

Asyer [suku] 15 E3

Atalia 33 F3

Atarot 19 F11

Athena 5 C3; 24 A3; 26 A2; 32 C2; 33 D2

Azeka 17 D9; 19 C10

Azmawet 18

Azmon 9 G3; 15 C12

Baal (Lihat Rama)

Baalat-beer (Lihat Rama)

Baal-gad 11 G1; 18 F1

Baal-hazor 19 E9

Baal-meon 19 G10

Baal-perazim 17 E9; 18

Baal-syalisya 19 C8

Babilon(ia) 3; 5 G4; 7 G3; 23 F3; 24 D4; 26 D3; 32 F3

Bahurim 18

Baktra 26 G3

Baktria 24 G3; 26 G3

Bamot-baal 19 G10

Basyan 11 H3; 13

Beer-lahai-roi 7

Beer-syeba 7, 7 C4; 9 G2; 11 D9; 13; 15 D9; 17, 17 D12; 19 B13; 29 B12

Beestera (See Ashtaroth)

Bene-yaakan 9 G3

Benyamin 15 F7

Berea 33 D1

Berotai (Kun) 17

Besor 19 A13

Bet-anat 15 F2; 18 E2

Betani 18; 19 D10; 29 D9

Betani (di seberang Yordan) 29 E6

Bet-araba 19 F9

Bet-biri (Lihat Bet-lebaot)

Bet-dagon 19 B9

Betel (Luz) 7, 7 C4; 15 F7; 17 E8; 19 D9

Bet-emek 18 D3

Bet-ezel 19 C12

Betfage 18; 29 D9

Bet-haran 19 F10

Bet-hogla 19 F10

Bet-horon17 E9; 19 D9

Bet-lebaot (Bet-biri) 15 C10

Betlehem [Zebulon] 15 E4; 18 D5

Betlehem (Efrat) [Yehuda] 7; 15 E8; 17 E9; 18; 19 D10; 29 D10

Bet-markabot (Lihat Madmana)

Bet-nimra 19 F9

Betonim 19 G9

Bet-peor 19 F10

Betsaida 18 F4; 29 E4

Bet-syean (Bet-syan) (Skitopolis) 15 F5; 17 F6; 18 F6; 29 E6

Bet-syemes [Isakhar] 18 F5

Bet-syemes [Yehuda] 11 E8; 17 D9; 19 C10

Bet-syita 15 F5; 18 E6

Betuel (Lihat Hazor)

Bet-yesyimot 19 F10

Betzata 31

Bet-zur 19 D11

Bezek 18 E7

Bezer 15 H8; 19 G10

Bitinia 32 D1; 33 G1

Bizantium 24 B2; 26 B2; 27 D2

Bozra 11 G11

Britania 2; 27 A1

Bukhara 26 G2

Bulan Sabit Subur 7 G2

Daberat 18 E5

Dabesyet 18 D5

Damaskus 5 E4; 7 C3; 11 I1; 15 I1; 17; 23 D3; 24 C3; 26 C3; 27 D3; 29 H1; 33 H4

Dan [suku] 15 D7, G2

Dan (Lais) [kota] 7 C3; 11 G2; 12; 15 G2; 17, 17 G2; 18 F2

Debir [Lewi] 11 E9; 19 C12

Debir (Lihat Lo-debar) [Gad]

Dekapolis 29 G6

Derbe 33 G3

Derbent 26 G2

Dibon (Dibon-gad) 9 I1; 19 G11

Dimna 18 E4

Dimon 19 G13

Dion 29 G5

Dofka 9 E7

Dor 11 E4; 13; 15 E4; 17 D5; 18 C5

Dotan 7; 18 D6

Drangiana 24 F4; 26 F4

Drapsaka 26 G3

Ebal 15 F6; 19 D7; 29 D7

Ebenezer 19 C8

Eden 5 F3

Edom 5 E4; 7 C5; 9 H4; 11 F12; 13

Edrei [Manasye] 11 H4; 18 H5

Edrei [Naftali] 18 F3

Efesus 5 D3; 26 B2; 27 D3; 33 E2

Efraim [suku] 15 E7

Efraim (Ofra) 17 F8; 19 E9; 29 D9

Efrat (Lihat Betlehem [Yehuda]))

Efrat, Sungai 3; 5 F3; 7 E2; 17; 23 E2; 24 C3; 26 D3

Eglaim 19 F13

Eglon 19 B11

Ekbatana (Akhmeta) 24 E3; 26 E3

Ekron 17 D9; 19 C10

Elam 23 G4; 24 E4; 32 F3

Elat (Elot) 17; 24 C4

Elburz 24 E3

Eleale 19 G10

Elim 9 D6

Elot (Lihat Elat)

Elteke(h) 19 B9

Emaus 18; 19 D10; 29 C9

En-dor 15 F4; 17 F5; 18 E5

En-ganim 18 E6

En-gedi 17 F11; 19 E12

En-rimon (Lihat Ain [Simeon])

En-rogel 17 E9; 18; 19 D10; 21; 31

En-syemes 18

Erekh 23 F4

Estaol 19 C10

Estemoa 17 E11; 19 D12

Etam [Simeon] 15 E9; 19 C11

Etam [Yehuda] 19 D10

Eter (Tokhen) 15 D8

Etham 9 D5

Etham [perkemahan] 9 C5

Etiopia 3; 32 D4

Ezem 15 E10

Ezion-geber 9 H6; 17

Farah 19 E7

Fasis 24 D2

Fenisia 11 F2; 29 D3

Filadelfia [Asia Kecil] 33 F2

Filadelfia (Lihat Raba)

Filipi 5 C2; 33 D1

Filistia 9 G1; 11 D8; 13

Frigia 32 D2; 33 F2

Gad 15 H6

Gadara 18 F5; 29 F5

Galatia 32 D2; 33 G2

Galilea 13; 29 D4

Galim 18

Gamala 29 F4

Garam, Kota 19 E10

Gat 11 D8; 17 D9; 19 C10

Gat-hefer 18 E5

Gat-rimon [Dan] 19 B8

Gat-rimon (Lihat Ibleam) [Manasye]

Gaugamela 26 D3

Gaul 27 B2

Gaza 9 G2; 11 C9; 15 C9; 17, 17 B10; 19 A11; 26 C4; 29 A11; 33 G5

Geba 17 E9; 18; 19 D9

Gedera 19 B10

Gedrosia 24 G4; 26 G4

Gehena (Lihat Hinom)

Gerar 19 A12

Gerar [kota] 7, 7 C4; 11 D9; 19 A12

Gerasa 19 G7; 26 C3; 27 D3; 29 F7

Gerizim 15 F6; 19 D7; 29 D7

Germania 27 B1

Gesyur 17 H4

Getsemani 31

Gezer 17 D9; 19 C9

Gibeah [Benyamin] 17 E9; 18; 19 D10

Gibeah [Yehuda] 19 D10

Gibeon 17 E9; 18; 19 D9

Gibeton 19 C9

Gihon 21; 31

Gilboa 15 F5; 17 F5; 18 E6

Gilead 7; 11 G6; 13

Gilgal [dekat Yordan] 11 F7; 15 F7; 19 E9

Gilgal [Efraim] 19 D8

Gilo 19 D11

Gimzo 19 C9

Girgasyi, Orang 11 F4

Golan 15 H4; 18 H4

Golgota 31

Gordium 26 B2

Gosyen [Mesir] 7 A4; 9 A3

Gosyen [Yehuda] 19 C12

Gozan 23 E2

Hadad-rimon 18 D6

Hadid 19 C9

Hali 18 D4

Ham 18 G6

Hamat 17; 23 D2

Hamat (Hamot-dor) 18 F4

Hamon 18 D2

Hamot-dor (Lihat Hamat)

Haran 5 F3; 7 E1; 23 D2

Harod 18 E6

Harosyet 15 E4; 18 D5

Hazar-adar (Adar) 11 C12

Hazar-susa (Lihat Sansana)

Hazar-susim (Lihat Sansana)

Hazar-syual 15 D10; 19 C13

Hazerot 9 G7

Hazor [Benyamin] 18

Hazor [Naftali] 11 G3; 15 G3; 17 G3; 18 F3

Hazor (Betuel) 15 E9; 19 D12

Hebron (Kiriat-arba) 7, 7 C4; 9 H1; 11 E8; 15 E8; 17 E10; 19 D11; 29 C11

Hefer 17 D6; 18 C7

Hekatompilos 26 E3

Helam 17 I4

Helba 18 D1

Helkat 18 D5

Hermon 11 G1; 12; 18 G1; 29 F2

Herodium 29 D10

Hesbon 11 G7; 15 G7; 19 G10

Het, Orang 11 E9

Hewi, Orang 11 E6, G2

Hinom 21; 31

Hipo(s) 29 E5

Hirkania 24 E3

Hoba 7 D3

Holon 19 C11

Hor 9 H3; 11 E11

Horeb (Lihat Sinai)

Hores 17 E11; 19 D12

Hor-hagidgad 9 G5

Hula 13; 18 F3

Ibleam (Gat-rimon) 15 F5; 18 E6

Idumea 29 C12

Ikonium 33 G2

Ilirikum 27 C2; 32 B1

India 24 H5; 26 H5

Indus 24 H4; 26 G4

Isakhar 15 F5

Isus 24 C3; 26 C3

Italia 2; 5 A1; 27 B2; 32 B1; 33 A1

Iturea 29 G3

Iye-abarim 9 I3

Iyon 18 F1

Jalan Raja 7; 9 I4; 15 G10; 17 H6

Kabul 26 H3

Kabul 17 E4; 18 D4

Kades (Kades-barnea) 5 E4; 7, 7 C4; 9 G3; 11 C12; 15 C12

Kaisarea 5 E4; 18 C6; 29 B6; 33 G4

Kaisarea Filipi 18 F2; 29 F2

Kala 23 F2

Kana 18 E4; 29 D4

Kanaan 7; 11 D8

Kanah 18 E2

Kanata 29 I5

Kapadokia 32 E2; 33 H2

Kapernaum 18 F4; 29 E4

Karkhemis 7 D1; 23 D2; 24 C3

Karmania 26 F4

Karmel 11 E4; 13; 18 C5

Karmel [Yehuda] 17 E11; 19 D12

Kartago 27 B3

Kauda 33 D4

Kayin 19 D11

Kedemot 19 G11

Kedes [Isakhar] 15 E5; 18 D6

Kedes [Naftali] 15 F3; 18 F2

Keila 17 D10; 19 C11

Keni, Orang 11 E10

Khaldea 5 G4; 7 H4; 23 F4

Khefira 18; 19 D10

Khesil (Lihat Hazor [Betuel])

Khesulot 18 E5

Khineret 18 F4

Khios 33 E2

Khitlis 19 B11

Khorazin 18 F4; 29 E4

Khorsabad 23 F2

Kibrot-hataawa 9 F7

Kidron 21; 31

Kilikia 24 C3; 32 E2; 33 H3

Kir-Moab (Kir-hareset) 19 G13

Kirene 24 A4; 26 A3; 27 C3; 32 C3

Kiriataim 19 F11

Kiriat-arba (Lihat Hebron)

Kiriat-yearim 17 E9; 18; 19 D10

Kisyion (Lihat Kedes [Isakhar])

Kisyon 18 D4

Kitim (Lihat Siprus)

Knidus 33 E3

Kolose 33 F2

Konstantinopel (Lihat Bizantium)

Korintus 5 C3; 33 D2

Kos 33 E3

Kreta 5 C3; 26 A3; 32 C2; 33 D3

Kun (Lihat Berotai)

Lais (Lihat Dan [kota])

Lakhis 11 D8; 17 D10; 19 C11; 23 C4

Laodikia 33 F2

LLassyaron 18 E5

Lebanon 13

Lebona 17 E8; 19 D8

Lehi 15 E8; 19 C10

Libia 5 C4; 24 A4; 26 A3; 32 C3

Libna 19 C11

Lida (Lihat Lod)

Lidia 24 B2

Likaonia 33 G2

Likia 33 F3

Listra 33 G2

Lod (Lida) 19 C9; 29 B9; 33 G5

Lo-debar (Debir) 17 G5; 18 F5

Luz (Lihat Betel)

Maaka 17 G3

Madmana (Bet-markabot) 15 E9; 19 C12

Madon 18 E4

Magadan 18 F4; 29 E4

Mahanaim 7; 17 G7; 19 F8

Makaz 17 D9

Makeda 19 C10

Makedonia 5 C2; 24 A2; 26 A2; 32 C1; 33 C1

Makhpela (Lihat juga Hebron) 7; 19 D11

Malta 5 A3; 33 A3

Mamre 7; 19 D11

Manahat 18

Manasye 15 E5, H3

Maon 17 E11; 19 D12

Marah 9 D6

Marakanda (Samarkand) 24 G2; 26 G2

Maraton 24 A3

Maresya(h) 19 C11

Masada 29 D12

Medeba 17 H9; 19 G10

Media 3; 5 H3; 23 G2; 24 E3; 26 E3; 32 F2

Mefaat 19 H9

Megido 7; 11 E5; 13; 15 E5; 17 E5; 18 D5; 23 C3

Memfis (Nof) 5 D4; 9 A5; 23 B4; 24 B4; 26 B4

Merom 18 E3

Meroz 18 F3

Mesir 3; 5 D5; 7 A5; 9 A7; 23 B5; 24 B4; 26 B4; 27 D4; 32 D3; 33 F5

Mesir, Wadi 9 F3; 11 B11; 15 B11; 17

Mesopotamia 7 F2; 23 E2; 32 E2

Midian 9 I7

Migdal-el 18 E2

Migdol 9 C5

Migron 19 D9

Mikhmas(h) 19 E9

Mikhmetat 19 E8

Miletus 33 E3

Mini 23 F2

Minit 15 H7

Mira 33 F3

Misia 33 E2

Misrefot-maim 18 D3

Mitilene 33 E2

Mizpa (Mizpe) [Benyamin] 19 D9

Mizpa (Mizpe) [Gad] 15 G6; 19 G8

Moab 5 E4; 9 I2; 11 H10; 13; 17 H12

More 15 F4; 18 E5

Moresyet 19 C11

Moria 7, 7 C4; 21

Moza 18

Naara 19 E9

Naftali 15 F3

Nain 18 E5; 29 D5

Nazaret 18 E5; 29 D5

Neapolis 33 D1

Nebalat 19 C9

Nebo [kota] 19 G10

Nebo (Pisga) 9 I1; 11 G8; 19 G10

Neftoa 18

Negeb 7; 9 G3; 11 D11; 13

Negeri Perjanjian 3; 5 E4

Neiel 18 D4

Netofa 19 D10

Nibsyan 19 E10

Nil 3; 5 D5; 9 A6; 23 B5; 24 B4; 26 B4

Niniwe 5 G3; 7 G1; 23 F2; 24 D3

Nisibis 26 D3

No-amon (Tebes) 24 B5; 26 B4

Nob 17 E9; 18

Nof (Lihat Memfis)

Ofel 21

Ofni 19 D9

Ofra [di Isakhar] 18 E5

Ofra (Lihat Efraim)

On 9 A4

Ono 19 C8

Padan-aram 7 E1

Pafos 33 G4

Palmira (Lihat Tadmor)

Pamfilia 32 D2; 33 G3

Para 19 E10

Paran 7 B5; 9 F5; 13; 17 C12

Partia 24 F3; 26 F3; 32 G2

Pasargade 24 E4; 26 E4

Patara 33 F3

Patmos 5 D3; 33 E3

Pella [Dekapolis] 18 F6; 29 E6; 33 H4

Pella [Makedonia] 26 A2

Penuel 7; 15 G6; 19 F8

Perea 29 F7

Perga 33 F3

Pergamus 33 E2

Periz, Orang 11 F7

Persepolis 24 E4; 26 E4

Persia 3; 24 E4; 26 E4

Pihahirot 9 C5

Piraton 15 E6; 17 E7; 19 D8

Pisga (Lihat Nebo)

Pisidia 33 F3

Pontus 32 E1; 33 H1

Ptolemais 18 D4; 29 C4; 33 H4

Punon 9 I3

Pura 26 F4

Puteoli 33 A1

Raba (Filadelfia) 11 H7; 15 H7; 17 H8; 19 H9; 26 C3; 29 G9

Rafana 29 H4

Rage 26 E3

Rakat 18 F4

Rama [Benyamin] 18; 19 D9

Rama [Naftali] 18 E3

Rama (Arimatea) [Efraim] 17 D8; 19 C8; 29 C8

Rama (Baalat-beer) [Simeon] 15 E10; 19 D13

Rameses 9 A5

Ramot (Yarmut) 18 F5

Ramot-gilead 15 H5; 17 H6; 18 H6

Refidim 9 F8

Regium 33 B2

Rehob 18 D4

Rehobot 7

Ribla 23 D3

Rimon (Lihat Ain [Simeon])

Rimon-perez 9 G6

Risa 9 G5

Rodes 5 D3; 33 E3

Rogelim 17 G5; 18 G6

Roma 5 A2; 27 B2; 32 B1; 33 A1

Ruben 15 H8

Ruma 18 E4

Salamis [Siprus] 33 G3

Salamis [Yunani] 24 A3

Salem (Lihat Yerusalem)

Salim 18 F6; 29 E6

Samaria 13; 29 C8; 32 E3

Samaria [kota] 15 E6; 19 D7; 23 C3; 29 D7

Samarkand (Lihat Marakanda)

Samos 33 E2

Samotrake 33 E1

Sansana (Hazar-susa) 15 D9; 19 C12

Sardis 24 B3; 26 B2; 33 E2

Sarid 18 D5

Seir 7 C4; 9 H4; 11 F11

Seir [Yehuda] 19 D10

Sekaka 19 E10

Seleukia 33 H3

Sepforis 29 D5

Sidon 5 E4; 11 F1; 15 F1; 17; 23 C3; 24 C3; 29 D1; 33 H4

Siene 24 B5; 26 C5

Sikhar 19 E7; 29 D7

Siloam 31

Sin 9 E6

Sinai (Horeb) 5 E5; 9 F8

Siprus 5 E3; 23 C2; 26 B3; 32 D2; 33 G4

Sirakuse 33 A3

Siria 5 F3; 11 H1; 17 H1; 23 D3; 24 C3; 32 E2; 33 H3

Sisilia 5 A3; 33 A3

Siwa, Oasis 26 A4

Skit 24 C1

Skitopolis (Lihat Bet-syean)

Smirna 33 E2

Sodom 7; 19 E13

Sogdiana 24 G3; 26 G2

Sokoh [Manasye] 18 C7

Soko(h) [Yehuda] 17 D10; 19 C10

Sorek 19 B10

Spanyol (Tarsyis) 2; 27 A3

Sukot [Gad] 7; 15 G6; 17 G7; 19 F8

Sukot [Mesir] 9 B5

Susa (Lihat Syusyan)

Syaalbim 17 D9; 19 C9

Syaaraim (Lihat Syaruhen)

Syafir 19 C11

Syamir (Lihat Samaria [kota])

Syaron 13

Syaruhen 15 C9; 19 A13

Syeba [kerajaan] 3

Syeba (Lihat Yesyua)

Syefela 13

Syikhem 7, 7 C4; 11 F6; 15 F6; 17 F7; 19 E7

Syilhim (Lihat Syaruhen)

Syilo 15 F6; 17 F8; 19 E8

Syimron 18 D5

Syitim 11 G7; 19 F10

Syunem 17 F5; 18 E5

Syur 7 B4; 9 D3

Syusyan 5 G4; 23 G3; 24 E4; 26 E3

Taanakh 11 E5; 15 E5; 17 E6; 18 D6

Taanat-syilo 19 E8

Tabor 15 F4; 18 E5

Tadmor (Palmira) 7 D2; 17; 24 C3; 26 C3

Tahpanhes 9 B3

Taksila 26 H3

Tamar 17

Tapua 15 F6; 19 D8

Tarsus 5 E3; 24 C3; 26 C3; 33 H3

Tarsyis (Lihat Spanyol)

Tebes (Lihat No-amon)

Tebez 18 E7

Tekoa 17 E10; 19 D11

Tema 23 D5; 24 C4

Tesalonika 33 D1

Tiatira 33 E2

Tiberias 18 F4; 29 E5

Tifsa 17

Tigris 3; 5 G3; 7 G2; 23 F3; 24 D3; 26 D3

Timnah [Yehuda] 19 C10

Timnah [Yehuda/Dan] 19 C10

Timnat-sera 15 E7; 19 D9

Tiropeon, Lembah 21; 31

Tirus 5 E4; 11 E2; 15 E2; 17, 17 E2; 18 D2; 23 C3; 24 C3; 26 C3; 29 D2; 33 H4

Tirza 17 F7; 19 E7

Tokhen (Lihat Eter)

Trake 24 A2; 26 A2

Trakhonitis 29 H3

Troas 33 E2

Troya 26 B2

Ur 5 G4; 7 H4; 23 F4

Via Maris 7; 15 B10; 17 C10

Yabes-gilead 18 F6

Yabneel [Naftali] 18 F5

Yabneel [Yehuda] 15 D7; 19 B9

Yabok 7; 11 G6; 15 G6; 19 G8

Yagur 19 C13

Yakub, Sumber Air 29 D7

Yanoa 18 F2

Yaras (Lihat Gerasa)

Yarkon 19 B8

Yarmuk 18 G5

Yarmut [Yehuda] 19 C10

Yarmut (Lihat Ramot) [Isakhar]

Yatir 17 D11; 19 C12

Yebus, Orang 11 E7

Yehud 19 C8

Yehuda [suku] 15 D9

Yehuda (Yudea) 13; 29 C10, D10; 32 E3

Yerikho 9 H1; 11 F7; 17 F9; 19 E9; 29 E9

Yerusalem 5 E4; 7; 9 H1; 11 F8; 13; 15 F8; 17, 17 E9; 18; 19 D10; 21; 23 C4; 24 C4; 26 C3; 27 D3; 29 D9; 31; 32 E3; 33 H5

Yesyana 19 D9

Yesyua (Syeba) 15 E9; 19 C13

Yiron 18 E3

Yizreel 13; 17 F5; 18 E6

Yogbeha 15 G7; 19 G8

Yokneam (Yokmeam) 17 E5; 18 D5

Yopa 15 D7; 17 C8; 19 B8; 29 B8; 33 G5

Yordan 7; 11 F6; 13; 15 F6; 19 F8; 29 E7

Yotba 18 D4

Yotbata 9 H5

Yuta 19 D12

Yunani 2; 5 C2; 24 A2; 26 A2; 27 C3; 32 C2; 33 C2

Zafon 19 F7

Zagros 24 E4

Zaitun, G. 31

Zalmona 9 H3

Zanoa 19 C10

Zarefat 18 D1

Zaretan 17 F8; 19 E8

Zebulon 15 F4

Zered 9 I3; 11 G11; 15 G11

Zereda 17 E8; 19 D8

Zeret-syahar 19 F11

Zif 17 E11; 19 D12

Ziklag 15 D9; 17 C11; 19 B12

Zin 9 G3

Zion 21

Zoan 9 B3; 23 B4

Zora 15 E8; 19 C10