I-download eray nairecord da drama jen naibatay shi istoriya ni Bibliya tan amta-en eray maypangkep ni epateg ga karakter tan pasamak jen naikowan shi Bibliya.