Asen e nay-iyan

Saksi nen Jehova

Manpidi ni esel Ibaloi

Sota Watchtower tan Awake! jen Magasin

Mebedin na i-download eray naibatay shi Bibliya jen magasinmi shi esolok ka 150 jen nan-erinafil la esel. Idawdawag ni Watchtower e piyan na esden era ni mangkepasamak shiya duvong jen naibatay shi padto ni Bibliya. Diwdiwa-en to eray too babaen ni mapteng nga shamag maypangkep ni Toray nen Apo Shiyos tan pekedsangen to e pamati so nen Jesucristo. Say Awake! ipa-asas to no kas-anon sengoen eray problema tan pekedsangen to e tayo pantalek so ni kari ni Emalsowa jen etalna tan etalged jen badon duvong.

 

Pasensiya. Hayay ya klase ni materyal jen panbasaan ket ayshi pay laeng ni hajay ya esel.

Content is available in this language on the following pages: