Asen e nay-iyan

Endaw shi mai-kadwa jen panpidi-an

Saksi nen Jehova

Ibaloi

Shawat ka ni Dibshin Pan-ashal ni Bibliya

Piyan mo pay ya maha-ashal maypangkep ni Bibliya? No owen, awat mo e dibshin pengi-ashal mi ni Bibliya. No piyan mon ashalen e Bibliya, songbatim era ja wared despag.