Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Nama Kualiti Petara?

Nama Kualiti Petara?

Mayuh agi ditemu kitai pasal kualiti seiku-seiku orang, kitai deka ngelala sapa orang nya kebendar, lalu kaul kitai enggau iya deka dalam agi. Pia mega, mayuh agi ditemu kitai pasal kualiti Jehovah, kitai deka ngelala sapa Iya kebendar, lalu kaul kitai enggau Iya deka dalam agi. Ari semua kualiti badas ke dikembuan Jehovah, bisi empat iti ke nyulut: kuasa, pemintar, pengelurus, enggau pengerindu.

PETARA TI PEMADU BEKUASA

“TUHAN [Jehovah] ti Pemadu Tinggi, Nuan udah ngaga langit enggau dunya ngena kuasa . . . Nuan ti besai.”JEREMIAH 32:17.

Kuasa Petara ulih dipeda ari utai ti ditempa. Ambika chunto, nama utai ti diasaika nuan lebuh bediri ba luar rumah maya hari angat? Nuan tentu ngasaika pengangat mata panas. Kebendar iya, pengangat nya datai ari kuasa Jehovah. Ni pengangat mata panas? Ai meridih lebuh suhu iya 100 degree. Tang suhu ba puak mata panas nya kira-kira 150,000 kali lipat angat agi ari nya. Tiap sikin mata panas ngasilka tenaga ti sama mayuh enggau tenaga ti diasilka beratus-ratus juta bum nuklear ke meletup.

Tang mata panas kitai nya mit enti dibanding enggau betriliun igi bintang ke enda ulih diitung ba dunya raya. Bala saintis madahka sigi ari bintang ti pemadu besai nya dikumbai UY Scuti. Pemesai buka iya kira-kira 1,700 kali lipat ari mata panas. Nya alai enti bintang UY Scuti nganti mata panas, iya deka mungkur empat igi planet: Mercury, Venus, Bumi, Mars lalu pemesai buka iya ngelui orbit  planet Jupiter. Tu nulung kitai meretika utai ku Jeremiah lebuh iya madahka Petara ngaga langit enggau bumi, iya nya dunya raya, ngena kuasa Iya ti besai.

Baka ni kitai bulih penguntung ari kuasa Petara? Pengidup mensia bepanggai ba utai ke ditempa Petara. Utai nya baka mata panas enggau semua utai badas ke bisi ba bumi. Petara mega ngena kuasa Iya ke penguntung kitai seiku-seiku. Baka ni? Ba abad keterubah, Petara meri Jesus kuasa kena ngaga kereja ajih. Kitai macha dalam Bup Kudus: “Orang ke buta, meda; orang ke kait-kupit, bejalai; orang ke sakit lan, dituchi, orang ke bengal, ninga; orang ke mati, diangkatka idup baru.” (Matthew 11:5) Baka ni enggau kemayaharitu? Bup Kudus madahka: “Iya [Jehovah] meri pengering ngagai orang ke lemi.” Bup Kudus mega madahka: “Orang ke ngarapka penyaup ari TUHAN [Jehovah], deka dikeringka baru.” (Isaiah 40:29, 31) Petara ulih meri kitai “kuasa ti besai” kena betan tauka mutarka penanggul enggau penguji ba pengidup. (2 Korint 4:7) Nuan tentu deka kitai ngembuan kaul ti rapat enggau Jehovah laban Iya amat rinduka kitai lalu ngena kuasa Iya nulung kitai mutarka penanggul.

PETARA TI PINTAR

“TUHAN [Jehovah], Nuan udah ngaga mayuh macham utai! Naka meh pemintar Nuan ngaga semua utai nya!”MASMUR 104:24.

Mayuh agi dipelajarka kitai pasal utai ti udah digaga Petara, alit agi ati kitai enggau pemintar Iya. Indah, sekeda saintis belajar pasal utai ti ditempa Petara lalu niru utai ba alam kena ngemanahka agi utai ke digaga sida. Sida ngaga utai ti mudah baka penanggam nyentuk ngagai utai ti mar baka ngaga bilun.

Mata mensia amat ngalitka ati

Pemintar Petara ke amat ngalitka ati nya tubuh mensia. Ambika chunto, peratika baka ni anak mit nyadi dalam kandung. Tu berengkah enggau ngidupka sigi sel ke ngundan semua penerang sentang genetik ke diguna. Sel tu bepechah nyadi mayuh sel lalu semua sida sebaka magang. Tang ba maya ti ngena, semua sel nya deka nyadi beratus-ratus sel bukai baka, sel darah, sel urat, enggau sel tulang. Enda lama udah nya, perengka tubuh nyadi lalu ulih dikena. Dalam semilan bulan, sel ti asal mansang nyadi seiku anak mit. Pemintar Petara ba pekara tu ngasuh mayuh orang besetuju enggau penulis Bup Kudus ke madahka: “Laban Nuan udah nempa semua perengka tubuh aku; lalu bejantilka aku dalam kandung indai aku. Aku muji Nuan.”—Masmur 139:13, 14.

Baka ni kitai bulih penguntung ari pemintar Petara? Penempa nemu utai ke diguna kitai ngambika ulih gaga ati. Ketegal ngembuan mayuh penemu sereta pemereti ati, Iya nyediaka jaku lalau ti manah dalam Jaku Iya, Bup Kudus. Ambika chunto, Bup Kudus meransang kitai terus ‘ngampun pangan diri.’ (Kolosi 3:13) Kati nya jaku lalau ti manah? Au. Ari pansik ke digaga, bala lutur beratika ulah ti deka ngampun ulih ngasuh orang jenak tinduk sereta ngurangka darah tinggi. Ulah ti deka ngampun mega ulih ngurangka asai ati ti tusah sereta penanggul ba pengerai ke bukai. Petara nya  baka pangan ti pintar ke enda ngetu meri jaku ajar ti manah. (2 Timoti 3:16, 17) Kati nuan deka ngembuan pangan ke baka nya?

PETARA TI LURUS

“TUHAN [Jehovah] rinduka atur ti lurus.” MASMUR 37:28.

Petara seruran ngereja utai ti ngena. Indah Jop 34:12 madahka, ‘Petara ti Pemadu Bekuasa enda ngereja penyai, lalu Iya enda kala meri atur ti enda lurus.’ Jehovah ngakim enggau pengelurus. Ku pemasmur madah pasal Iya: “Nuan ngakim semua bansa enggau pengelurus.” (Masmur 67:4) Ketegal Jehovah ulih “meda ati” orang, Iya enda ulih ditipu orang ke pura-pura. Iya seruran meda utai ti bendar lalu ngakim enggau betul. (1 Samuel 16:7) Nambahka nya, Petara nemu tiap iti pengawa ke enda lurus sereta makai suap ke bisi ba bumi, lalu Iya besemaya enda lama agi Iya “deka muai orang ke jai ari menua tu.”—Jaku Dalam 2:22.

Taja pia, Petara ukai hakim ti nadai penyinu ke rindu ngukum orang. Iya ngayanka pengasih enti nya patut. Bup Kudus madahka: “TUHAN [Jehovah] endang kasih sereta rindu,” indah ngagai orang ke jai enti sida amat nesal ati. Endaka nya pengelurus ti bendar?—Masmur 103:8; 2 Peter 3:9.

Baka ni kitai bulih penguntung ari pengelurus Petara? Rasul Peter madahka: ‘Petara endang amat enda bepilih mata tang dalam semua bansa, barang sapa nangika Iya, lalu ngereja utai ti ngena sigi dikerinduka Iya.’ (Kereja Rasul 10:34, 35) Kitai bulih penguntung ari pengelurus Petara laban Iya enda kala bechiping. Nya alai kitai ulih diterima Iya sereta nyadi penyembah Iya, enda ngira nama bansa, menua, tikas pelajar, tauka penuduk ba komuniti.

Petara enda bechiping, lalu kitai tau bulih penguntung ari kualiti nya enda ngira nama bansa kitai tauka penuduk kitai ba komuniti

Ketegal Petara deka kitai mereti lalu bulih penguntung ari pengelurus Iya, Iya meri kitai pengasai ati. Bup Kudus nerangka pengasai ati nya baka adat ke ‘ditulis dalam ati kitai,’ kena “madahka” sekalika  ulah kitai nya betul tauka salah. (Rome 2:15) Nama penguntung ke diulih kitai? Enti dilatih enggau manah, pengasai ati ulih nulung kitai nyeliahka diri ari pengawa ti tau ngemedis tauka enda lurus. Lalu enti bisi ngereja penyalah, pengasai ati ulih meransang kitai nesal ati lalu ngemetulka ulah diri. Ulih meretika pengelurus Petara endang manah ke kitai lalu nulung kitai semak enggau Iya!

PETARA ENDANG PENGERINDU

‘Petara endang pengerindu.’1 JOHN 4:8.

Petara ngayanka kuasa, pemintar, enggau pengelurus. Tang Bup Kudus nadai madahka Petara endang kuasa, pintar, tauka pengelurus. Bup Kudus madahka Iya endang pengerindu. Nama kebuah? Laban kuasa ke ngasuh Petara ulih ngereja utai lalu pengelurus enggau penemu-dalam ngiring chara Iya ngereja utai. Tang semua utai ti dikereja Iya bepelasarka pengerindu.

Taja pan Jehovah nadai kurang nama-nama utai, pengerindu meransang Iya nempa utai idup ti nemu berunding, sekalika nya ba serega enggau ba bumi. Semua utai idup nya tau bulih penguntung ari pengerindu enggau pengibuh Iya. Iya enda berundingka Diri Empu lebuh nyediaka bumi nyadi rumah alai mensia ke ditempa Iya diau. Lalu Iya majak ngayanka pengerindu ngagai semua mensia lebuh “Iya ngasuh mata panas manchar ngagai orang ke jai enggau ngagai orang ke manah, lalu ngasuh hari ujan ke orang ke lurus enggau ke orang ke jai.”—Matthew 5:45.

Kelimpah ari nya, “Tuhan [Jehovah] penuh laban penyiru enggau pengasih.” (James 5:11) Iya ngayanka pengerindu ngagai orang ke deka ngelala sereta semak enggau Iya. Petara ibuhka kitai seiku-seiku. Endang amat, “Iya ngibun kita.”1 Peter 5:7.

Baka ni kitai bulih penguntung ari pengerindu Petara? Kitai rindu ati meda pemanah mata panas padam. Kitai gaga ninga bunyi ketawa anak ke agi mit. Kitai rindu enggau penyayau ke dipandangka diri sebilik. Semua utai tu engka ukai utai ti amat beguna, tang nya ngelantangka pengidup kitai.

Siti agi chara ke dikena Jehovah ngayanka pengerindu, iya nya sampi. Bup Kudus meransang kitai: ‘Anang irauka utai, tang dalam semua utai, bantaika semua peminta kita ngagai Petara ngena sampi, sampi peminta, enggau sampi terima kasih.’ Baka apai ti ngembuan pengerindu, Iya deka kitai minta tulung ari Iya lebuh napi utai ti balat ngirauka ati kitai. Lalu enggau pengerindu, Jehovah besemaya deka meri ‘pemaik [Iya], ti ngelui peragam mensia.’—Pilipi 4:6, 7.

Endaka jurai pasal kualiti Petara ti nyulut baka kuasa, pemintar, pengelurus, enggau pengerindu Iya nulung nuan nemu kualiti Iya enggau dalam agi? Ngambika nuan ulih terus beterima kasih ngagai Petara sereta bulih penguntung, kami mai nuan belajar pasal utai ti udah digaga enggau utai ti deka digaga Iya.

NAMA KUALITI PETARA? Jehovah lebih bekuasa, pintar, sereta lurus enti dibandingka enggau orang bukai. Tang kualiti Iya ke pemadu nyulut nya pengerindu