Nama Ulih Dipelajarka Kitai Ari Bup Kudus?

Perengka dikena belajarka Bup Kudus tu disedia kena nulung nuan belajarka utai ti dipadah Bup Kudus bekaul enggau bemacham topik, nyengkaum nama kebuah kitai merinsa, nama nyadi pengudah orang mati, baka ni ngulihka pengelantang ba ruang bilik, sereta mayuh agi.

Nama Tuju Petara ke Kitai?

Nuan engka berunding nama kebuah mayuh amat penusah kemaya hari tu. Bup Kudus madahka, enda lama da agi Petara deka muai penusah mensia baka pemerinsa, penyakit, enggau pemati.

PELAJAR 1

Sapa Petara?

Ba runding nuan, kati Petara ibuh ke nuan? Belajarka personaliti Iya sereta chara nuan ulih nyadi pangan Iya.

PELAJAR 2

Bup Kudus—Bup Ari Petara

Baka ni Bup Kudus ulih nulung nuan mutarka penusah diri? Nama kebuah nuan tau arapka utai ti dipadah Bup Kudus?

PELAJAR 3

Nama Tuju Petara Ngaga Mensia?

Baka ni gaya pengidup ba dunya baru Petara lebuh dunya udah nyadi paradais?

PELAJAR 4

Sapa Jesus Kristus?

Mansik kebuah Jesus nya endang Messiah ti disemaya, ari ni penatai iya, sereta kebuah iya nya Anak Tunggal Jehovah.

PELAJAR 5

Tebus—Pemeri Petara ti Pemadu Berega

Nama reti tebus? Baka ni nuan tau bulih penguntung ari tebus?

PELAJAR 6

Kini Penunga Orang Ke Udah Mati?

Belajarka utai ku Bup Kudus pasal kini penunga orang ke udah mati sereta kebuah mensia mati.

PELAJAR 7

Deka Bisi Pengangkat Ari Mati!

Kala nuan lenyau orang ti dikesayauka nuan? Kati ulih kitai betemu baru enggau sida? Pelajarka utai ku Bup Kudus pasal pengangkat ari mati.

PELAJAR 8

Nama Reti Perintah Petara?

Mayuh orang nemu sampi Apai Kami. Nama reti rambai jaku: “Datai meh Perintah Nuan”?

PELAJAR 9

Kati Pengujung Dunya Nyau Semak?

Peratika baka ni pengawa enggau ulah orang ke ngelingi kitai nunjukka kitai diatu benung idup ba maya sebedau pengujung dunya, baka ke dipadah Bup Kudus.

PELAJAR 10

Pemendar Pasal Bala Melikat Enggau Bala Antu

Bup Kudus nyebut pasal bala melikat enggau bala antu. Kati sida amat bisi? Ulih sida nulung kitai tauka ngemediska kitai?

PELAJAR 11

Nama Kebuah Mayuh Pemerinsa?

Mayuh orang ngumbai Petara tau disalahka ketegal semua pemerinsa ba dunya. Nama runding nuan? Belajar ari utai ti dipadah Petara pasal kebuah pemerinsa nyadi.

PELAJAR 12

Baka Ni Nuan Ulih Nyadi Pangan Petara?

Nuan ulih idup enggau chara ti ngelantangka ati Jehovah. Nuan mega ulih nyadi pangan Iya.

PELAJAR 13

Bebasaka Nyawa ti Diberi Petara

Nama runding Petara pasal bebuai anak, nerima darah, sereta nyawa jelu?

PELAJAR 14

Kita Sebilik Ulih Lantang

Pengerindu ke diayanka Jesus nyadi chunto ke tau dititihka laki, bini, apai indai, sereta bala anak. Nama ulih dipelajarka kitai ari iya?

PELAJAR 15

Baka Ni Nuan Ulih Ngelala Pengarap ti Bendar?

Peratika enam iti chara kena ngelala orang ke ngemeranka pengarap ti bendar.

PELAJAR 16

Nyembah Petara Ngena Chara ti Dikedekaka Iya

Nama pemar ke ditapi nuan lebuh bekunsika utai ti dipechaya nuan enggau orang bukai? Baka ni nuan ulih ngereja nya enggau enda ngasuh sida enda nyamai ati?

PELAJAR 17

Peluang Ulih Besampi

Kati Petara ninga lebuh nuan besampi? Kena nyaut tanya nya, nuan patut nemu utai ti diajar Bup Kudus pasal sampi.

PELAJAR 18

Patut Aku Nyerahka Pengidup Diri Ngagai Petara Lalu Dibaptisa?

Nama patut digaga ngambika tau dibaptisa? Belajarka reti baptisa sereta chara patut dibaptisa.

PELAJAR 19

Meruan Semak Ngagai Jehovah

Baka ni kitai ngayanka pengerindu sereta terima kasih ke semua utai ti udah digaga Petara?

Nota Penutup

Reti leka jaku enggau rambai jaku dalam bup Nama Ulih Dipelajarka Kitai Ari Bup Kudus?