Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 TOPIK RANDAU | GENERA KE NERANGKA PASAL SEREGA

Genera Pasal Sida ke di Serega

Genera Pasal Sida ke di Serega

Bup Kudus mandangka sekeda genera ke nulung kitai nemu pasal utai ti di serega. Kami mai nuan beratika utai nya. Taja pan ukai semua utai dalam genera nya baka ke digambarka, tang genera nya ulih nulung nuan ngambarka sapa ke diau di serega sereta meretika baka ni sida bisi kaul enggau nuan.

JEHOVAH NYA TI PEMADU TINGGI

“Siti kerusi diraja di serega, enggau siku orang duduk ba kerusi diraja nya! Orang ke duduk ba kerusi diraja nya baka batu asija enggau batu akek mirah, lalu ngelingi kerusi diraja nya bisi anakraja ti bechura baka batu samerut.”—Pemandang 4:2, 3.

‘Ti dikelingi penampak. Penampak nya baka gaya anakraja ti ba mua hari lebuh hari ujan. Nya meh gaya mulia Jehovah.’—Esekiel 1:27, 28.

Genera tu diberi ngagai rasul John enggau nabi Esekiel. Iya ngambarka mulia Jehovah, Petara ti Pemadu Tinggi, ngena utai ti ulih digambarka kitai—batu berega ti beperenching, anakraja, sereta kerusi diraja ti pemadu tinggi. Utai tu nunjukka Jehovah dikelingi pemadas, pemaik enggau utai ti manah dipeda.

Utai ti digambarka pasal Petara sejalai enggau jaku ke ditulis pemasmur: ‘Jehovah endang besai kuasa, lalu patut dipuji. Iya endang patut dikemesaika lebih ari semua petara. Petara semua orang bansa bukai endang semina engkeramba aja, tang Jehovah udah ngaga langit. Iya dikelingi pemadas enggau mulia. Kuasa enggau mulia ngemenuhka Rumah Sembiang Iya.’—Masmur 96:4-6.

Taja pan Jehovah nya Pemadu Tinggi, Iya mai kitai semak ngagai Iya nengah sampi sereta dekaka kitai pechaya Iya mendingka sampi kitai. (Masmur 65:2) Petara balat rindu sereta ibuhka kitai, nya kebuah rasul John nulis: ‘Petara endang pengerindu.’—1 John 4:8.

JESUS BEDIRI MUAK ARI KANAN PETARA

“Tang Stepen, penuh laban roh kudus, engkadah ke langit, lalu meda mulia Petara, enggau Jesus bediri muak ari kanan Petara. Lalu ku Stepen bejaku, ‘Peda nyin! Aku meda serega tebuka, enggau Anak Mensia bediri muak ari kanan Petara!’”—Kereja Rasul 7:55, 56.

Enda lama sebedau Stepen bulih genera tu, Jesus diukum bunuh ketegal bala orang ke dikumbai Stepen—bala tuai pengarap Judah. Genera nya nunjukka, Jesus endang idup, lalu iya udah diangkatka idup baru sereta dipebasa. Ku rasul Paul nulis pasal utai tu: ‘[Jehovah] ngangkatka [Jesus] ari mati, lalu nudukka iya muak ari kanan Iya Empu di serega, jauh ari atas semua adat enggau pemerintah, kuasa, enggau perintah, enggau ari atas semua nama, ukai semina di dunya tu, tang mega di dunya ti deka datai.’—Epesus 1:20, 21.

Kelimpah ari nerangka penuduk Jesus ti tinggi, Bup Kudus nunjukka Jesus balat ibuhka mensia, sama baka Jehovah. Lebuh bejalaika pengawa nginjil ba dunya, Jesus ngeraika orang ke sakit sereta ngangkatka orang mati idup baru. Nengah pemati iya, Jesus mandangka penalam pengerindu  iya ke Petara sereta ke mensia. (Epesus 2:4, 5) Jesus ke bediri muak ari kanan Petara, enda lama da agi deka ngena kuasa iya sereta ngenataika berekat ti besai ngagai mensia ke ngasi ba sebarang endur.

BALA MELIKAT BEKEREJA KE PETARA

“Aku [nabi Daniel] benung nengkila, mayuh kerusi diraja lalu diengkahka ba endur nya. Iya ke idup belama iya [Jehovah] duduk . . . Beribu-ribu iku orang bekereja ke Iya, lalu bejuta-juta iku orang bediri di mua Iya.”—Daniel 7:9, 10.

Dalam genera pasal serega tu, Daniel ukai semina meda seiku aja melikat tang mayuh amat bala melikat. Tu endang genera ti ngalitka ati! Bala melikat ke betubuh roh nya, bemulia, pintar sereta bekuasa. Penuduk sida nyengkaum serapim enggau cherubim. Bup Kudus nyebut pasal bala melikat lebih ari 250 kali.

Bala melikat ukai mensia ba dunya ke udah mati. Sida dulu agi ditempa Petara ari mensia. Maya dunya ditempa, bala melikat bisi meda sereta manjung gaga ati.—Jop 38:4-7.

Siti chara bala melikat ke tetap ati bekereja ke Petara iya nya sama enggau pengawa ke pemadu beguna ke benung dikereja ba dunya kemaya hari tu—nusui berita manah pasal Perintah Petara. (Matthew 24:14) Sida ke enggau pengawa tu bisi dipandangka dalam genera ke diberi ngagai rasul John. Ku iya nulis: “Aku tepedaka siku agi melikat terebai ba tengan langit, mai Berita Manah ti meruan belama iya ti deka ditusui ngagai orang ke diau di dunya, ngagai semua bansa, raban bansa, jaku enggau menua.” (Pemandang 14:6) Taja pan bala melikat diatu enda bejaku enggau mensia baka ke kala dikereja sida menya, sida amat bisi nulung ngiring orang ke nusui berita manah ngagai orang ke lurus ati.

SITAN NIPU BEJUTA IKU MENSIA

“Perang lalu nyadi di serega. Mikael [Jesus Kristus] enggau bala melikat iya beperang ngelaban naga nya, lalu naga nya enggau bala melikat iya beperang ngelaban Mikael enggau bala melikat iya. Tang naga enggau bala melikat iya alah, lalu sida nadai agi endur di serega. Naga ti besai nya, iya nya ular ti tuai, ti  dikumbai Antu tauka Sitan ke nipu semua dunya, lalu dibuai ari serega. Iya enggau semua bala melikat iya dibuai ke baruh ngagai dunya.”—Pemandang 12:7-9.

Serega enda seruran bisi pemaik. Kenyau ari pun sejarah mensia berengkah, seiku ari bala melikat nya ke keran deka disembah, udah angkat ngelaban Jehovah. Iya nyadi Sitan, reti iya “Penyakal.” Udah nya, bisi mega bala melikat bukai ke sama enggau iya angkat ngelaban, lalu sida dikumbai bala antu. Sida melikat ke amat jai tu balat ngelaban Jehovah, lalu udah mai mayuh mensia limpang ari iring Jehovah.

Sitan enggau bala antu iya jai ulah sereta nadai penyinu. Sida iya munsuh mensia sereta udah ngenataika mayuh pemerinsa ba dunya. Ngambika chunto, Sitan munuh raban jelu sereta bala pengibun bedus Jop. Udah nya, iya munuh semua sepuluh iku bala anak Jop enggau ngenataika “kabut ti besai” ke numbangka rumah alai bala anak iya begelumu. Udah nya Sitan ngasuh “penyakit rumbak nyelamar ba sebelah tubuh Jop.”—Jop 1:7-19; 2:7.

Taja pia, enda lama da agi Sitan deka dipunaska. Kenyau ari iya udah dibuai ke dunya, iya nemu “timpuh diri nyau deka abis.” (Pemandang 12:12) Sitan deka dialahka, lalu nya endang berita manah!

SIDA KE DATAI ARI DUNYA

‘Nuan [Jesus] udah meli ke Petara mensia ari semua raban bansa, jaku, menua enggau bansa, lalu nuan udah ngaga sida nyadi perintah imam ke bekereja ke Petara kami lalu sida deka merintah di dunya.’—Pemandang 5:9, 10.

Baka Jesus ke udah diangkatka idup baru ngambika bulih pengidup di serega, pia mega enggau sekeda mensia. Ku Jesus madah ngagai bala rasul iya ke tetap ati: ‘Aku deka kin lalu nyendiaka endur ke kita. Lalu, . . . aku deka pulai kitu baru, lalu mai kita ngagai aku empu, ngambika dia endur alai aku, dia mega endur alai kita.’—John 14:2, 3.

Sida ke ngagai serega bisi tuju. Sida deka enggau Jesus merintah ba Perintah Petara ke deka merintah atas semua mensia di dunya sereta ngenataika berekat ngagai sida. Tu meh Perintah ke dipadah Jesus ngagai bala murid iya ba chunto sampi, lalu ngasuh sida besampika Perintah nya: “Apai kami ti di serega: Kudus meh nama Nuan. Datai meh Perintah Nuan. Nyadi meh peneka Nuan di dunya enggau di serega.”—Matthew 6:9, 10.

NAMA DEKA DIGAGA SIDA KE DI SEREGA

‘Aku [rasul John] lalu ninga nyawa ti inggar bejaku ari kerusi diraja nya, “Diatu Petara deka diau enggau nembiak Iya! . . . Iya deka ngendas semua ai mata ari mata sida, lalu pemati nadai agi, nadai agi ngulit, nadai agi nyabak, nadai agi pedis, laban utai ti lama nyau nadai agi.”’—Pemandang 21:3, 4.

Genera pasal jemah ila tu nunjukka maya Perintah Petara, ke diperintah Jesus enggau orang ke diangkatka idup baru ari dunya, deka ngerusak perintah Sitan, lalu ngaga dunya nyadi paradais. Utai ke ngasuh mensia balat merinsa sereta tusah ati deka nadai agi. Indah pemati pan nadai agi.

Taja pia, baka ni enggau bebiliun iku orang ke udah mati tang enda ulih diangkatka idup baru ngagai serega? Jemah ila, sida deka diangkatka idup baru, lalu idup belama iya ba Paradais di dunya.—Matthew 5:5

Genera tu ngasuh kitai pechaya, Petara Jehovah enggau Anak Iya, Jesus Kristus sereta bala melikat ke tetap ati enggau sida ke udah dibeli ari dunya, balat ibuhka kitai sereta deka kitai idup lantang. Kena nemu mayuh agi pasal utai ti deka dikereja sida, kami mai nuan ngiga Saksi-Saksi Jehovah tauka ngelawa laman web kami, www.jw.org/iba, sereta download bup Nama Utai ti Bendar Diajar Bup Kudus?