"Sapa Setanah Enggau Jehovah?" (Pemansut 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

PEMILIH NGAMBI FAIL