Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PELAJAR 4

Sapa Jesus Kristus?

Sapa Jesus Kristus?

1, 2. (a) Kati nuan amat ngelala orang ke tebilang enti nuan semina nemu nama iya? Terangka. (b) Nama runding orang pasal Jesus?

BA DUNYA bisi mayuh orang ke tebilang. Nuan engka nemu nama orang ke tebilang nya. Tang semina nemu nama iya aja ukai reti nuan amat ngelala iya. Ukai reti nuan nemu semua utai pasal pengidup iya, lalu iya nya orang ke baka ni.

2 Nuan engka kala ninga pasal Jesus Kristus, taja pan iya kala idup ba dunya kira-kira 2,000 taun ti udah. Tang mayuh orang enda ngelala sapa Jesus ke bendar. Sekeda orang ngumbai Jesus nya lelaki ti manah, sekeda da agi ngumbai iya nabi, lalu bisi mega ngumbai iya Petara. Nama runding nuan?—Peda Nota Penutup 12.

3. Nama kebuah nya beguna nuan ngelala Petara Jehovah enggau Jesus Kristus?

3 Endang beguna nuan nemu pemendar pasal Jesus. Nama kebuah? Bup Kudus madahka: ‘Tu pengidup ti meruan belama iya, ngambika sida ngelala Nuan, Petara ti bendar, enggau Jesus Kristus, ke dikirumka Nuan.’ (John 17:3) Amat, enti nuan nemu pemendar pasal Jehovah enggau Jesus, nuan ulih idup belama iya ba dunya paradais. (John 14:6) Pia mega, ngelala Jesus ulih nulung nuan laban iya teladan ti pemadu manah pasal chara idup sereta chara begulai enggau orang bukai. (John 13:34, 35) Ba Pelajar 1, kitai belajarka pemendar pasal Petara. Diatu kitai deka belajarka utai ti diajar Bup Kudus pasal Jesus.

 “KAMI UDAH TETEMUKA MESSIAH”

4. Nama reti leka jaku “Messiah” enggau “Kristus”?

4 Lama sebedau Jesus ada, Jehovah udah besemaya nengah Bup Kudus pasal Iya ke deka ngirumka Messiah, tauka Kristus. Leka jaku “Messiah” datai ari jaku Hebrew, lalu leka jaku “Kristus” datai ari jaku Gerika. Kedua-dua gelar tu reti iya, Petara deka milih Messiah ti disemaya lalu meri iya siti penuduk ti spesial. Messiah deka ngamatka semua semaya Petara, lalu mega ulih nulung nuan kemaya hari tu.

5. Kati bala murid Jesus pechaya iya nya endang Messiah?

5 Bala murid Jesus tentu pechaya Jesus nya endang Messiah ti disemaya. (John 1:41) Ngambika chunto, Simon Peter madah ngagai Jesus: “Nuan tu Kristus.” (Matthew 16:16) Aram kitai diatu beratika baka ni kitai, baka murid Jesus, ulih nentuka Jesus nya endang Messiah.

6. Baka ni Jehovah nulung orang ke lurus ati ngelala Messiah?

6 Lama sebedau Jesus ada, bala nabi Petara bisi nulis mayuh penerang ke ulih nulung orang ngelala Messiah. Baka ni penerang tu ulih nulung? Ngambika chunto, nuan diasuh ngambi orang ke enda dikelala nuan ba stesen bas ke mayuh orang. Enti orang ke ngasuh nuan meri penerang ti nyemetak pasal orang ke deka diambi, nuan tentu ulih ngelala iya. Pia mega, Jehovah ngena bala nabi Iya madah pasal utai ke deka dikereja Messiah sereta utai ke deka nyadi ba iya. Lebuh semua jaku Jehovah nya dikeamatka, tu nulung orang ke lurus ati nemu Jesus nya endang Messiah.

7. Nama dua iti utai ti dipadah pasal Messiah ke nunjukka Jesus nya endang Messiah?

7 Ditu bisi dua iti utai ti dipadah pasal Messiah. Kesatu, 700 taun sebedau Jesus ada, Mikah madahka  Messiah deka ada ba siti nengeri ti mit di Betlehem. (Mikah 5:2) Lalu Jesus amat ada dia! (Matthew 2:1, 3-9) Kedua, Daniel madahka Messiah deka dikelala ba taun 29 M. (Daniel 9:25) Tu semina dua iti ari pemayuh utai ti dipadah pasal Messiah ke enggau terang nunjukka Jesus nya endang Messiah ti disemaya.—Peda Nota Penutup 13.

Lebuh Jesus dibaptisa, iya nyadi Messiah, tauka Kristus

8, 9. Lebuh Jesus dibaptisa, nama utai ke nyadi ti nunjukka iya nya endang Messiah?

8 Jehovah udah enggau terang nunjukka Jesus nya endang Messiah. Jehovah besemaya deka meri John Pemaptisa siti tanda, ngambika iya ulih ngelala sapa Messiah nya. Lebuh Jesus ngagai John ngambika maptisa iya ba Sungai Jordan kena taun 29 M., John meda tanda nya. Bup Kudus madahka utai ke nyadi: ‘Lebuh Jesus udah dibaptisa, iya pansut ari dalam ai. Langit lalu tebuka. Iya [John] lalu meda roh Petara nurun lalu inggap ba iya [Jesus] baka burung achang. Siti nyawa lalu bejaku ari serega, “Tu Anak ke dikesayauka Aku. Aku rinduka iya.”’ (Matthew 3:16, 17) Lebuh John meda lalu ninga tanda tu, iya nemu Jesus nya endang Messiah. (John 1:32-34) Sehari nya, lebuh Jehovah nuang roh kudus Iya ngagai Jesus, Jesus nyadi Messiah. Iya meh orang ke udah dipilih Jehovah nyadi Kepala sereta Raja.—Isaiah 55:4.

 9 Utai ti dipadah Bup Kudus pasal Messiah, jaku ari Jehovah Empu, enggau tanda ke diberi Jehovah lebuh Jesus dibaptisa nunjukka, Jesus nya endang Messiah. Tang ari ni penatai Jesus, lalu iya nya orang ke baka ni? Aram kitai meda utai ti dipadah Bup Kudus.

 ARI NI PENATAI JESUS?

10. Nama dipadah Bup Kudus pasal pengidup Jesus sebedau iya datai ke dunya?

10 Bup Kudus madahka, Jesus udah lama diau di serega sebedau iya datai ke dunya. Mikah madahka, Messiah datai ari “dulu kelia.” (Mikah 5:2) Jesus empu suah madahka diri udah diau di serega sebedau iya ada nyadi mensia. (Bacha John 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Indah sebedau datai ke dunya, Jesus bisi kaul ti spesial enggau Jehovah.

11. Nama kebuah Jesus amat berega ba Jehovah?

11 Jesus amat berega ba Jehovah. Nama kebuah? Laban Jehovah nempa iya dulu agi ari semua utai tauka semua orang. Nya alai Jesus dikumbai “Anak ke terubah diadaka ari atas semua utai ti digaga.” * (Kolosi 1:15) Jesus mega berega ba Jehovah laban semina iya aja ke ditempa Jehovah kediri. Nya kebuah iya dikumbai “Anak Tunggal.” (John 3:16) Semina Jesus aja mega ke dikena Jehovah nempa semua utai bukai. (Kolosi 1:16) Lalu semina Jesus aja ke dikumbai “Jaku,” laban Jehovah ngena iya ngenataika pesan sereta iring ngagai bala melikat sereta mensia.—John 1:14.

12. Baka ni kitai nemu Jesus enggau Jehovah ukai orang ti sama?

12 Sekeda orang pechaya, Jesus enggau Petara nya orang ti sama. Tang tu ukai ajar ari Bup Kudus. Bup Kudus madahka Jesus ditempa, reti nya Jesus bisi pun. Tang Jehovah, ke nempa semua utai, nadai pun. (Masmur 90:2) Ketegal Jesus nya Anak Petara, iya enda kala  berunding deka nyadi Petara. Bup Kudus enggau terang madahka, Apai besai agi ari Anak. (Bacha John 14:28; 1 Korint 11:3.) Semina Jehovah ti “Pemadu Bekuasa.” (Pemungkal 17:1) Iya ti pemadu besai sereta pemadu bekuasa ba dunya raya.—Peda Nota Penutup 14.

13. Nama kebuah Bup Kudus ngumbai Jesus nya ‘gamal Petara ti enda ulih dipeda’?

13 Jehovah enggau Anak Iya, Jesus, udah begulai gawa bebiliun taun sebedau serega enggau dunya ditempa. Seduai iya tentu balat rinduka pangan diri! (John 3:35; 14:31) Jesus nunda kualiti Apai iya enggau manah, nya alai Bup Kudus ngumbai iya ‘gamal Petara ti enda ulih dipeda.’—Kolosi 1:15.

14. Baka ni Anak ti dikesayauka Jehovah ulih ada nyadi mensia?

14 Anak ti dikesayauka Jehovah sanggup ninggalka serega, lalu ada nyadi mensia ba dunya. Baka ni tu ulih nyadi? Jehovah ngena kereja ajih mindahka nyawa Anak Iya ari serega ngagai kandung seiku indu dara bungas ke benama Maria. Enggau tu, Jesus enda beapaika mensia. Nya alai Maria ngadaka seiku anak lelaki ke sempurna, lalu Maria meri iya nama Jesus.—Luke 1:30-35.

JESUS NYA ORANG KE BAKA NI?

15. Baka ni nuan ulih ngelala Jehovah enggau dalam agi?

15 Ari Bup Kudus, nuan ulih belajar mayuh pasal Jesus, pengidup iya, sereta kualiti iya lebuh macha bup Matthew, Mark, Luke, enggau John. Empat iti bup tu dikumbai bup Injil. Ketegal Jesus baka Apai iya, utai ke dibacha nuan mega deka nulung nuan ngelala Jehovah enggau dalam agi. Nya kebuah Jesus ulih nyebut: ‘Barang sapa udah meda aku, udah meda Apai.’—John 14:9.

16. Nama diajar Jesus? Utai ti diajar Jesus datai ari sapa?

 16 Mayuh orang ngumbai Jesus nya “Pengajar.” (John 1:38; 13:13) Siti ari utai ti pemadu beguna ke diajar Jesus, iya nya ‘Berita Manah pasal Perintah Petara.’ Nama reti Perintah Petara? Nya siti Perintah ari Petara ti deka merintah atas serata dunya ari serega sereta ngenataika berekat ke mensia ti ngasika Petara. (Matthew 4:23) Semua utai ti diajar Jesus datai ari Jehovah. Jesus madahka: ‘Ajar ti dibai aku ukai enggi aku, tang enggi Iya ke ngirumka aku.’ (John 7:16) Jesus nemu, Jehovah deka orang ningaka berita manah pasal Perintah Petara ti deka merintah atas dunya.

17. Dini alai Jesus ngajar? Nama kebuah iya bebendar ngajar orang bukai?

17 Dini alai Jesus ngajar? Ba dini-dini endur ke bisi orang. Iya ngajar ba umai nyengkaum nengeri, genturung pendiau, pasar, palan alai besembiang, sereta rumah orang. Iya enda ngarapka orang datai ngagai iya. Kesuah agi iya ke ngiga orang. (Mark 6:56; Luke 19:5, 6) Jesus bebendar sereta ngena mayuh jam enggau pengering ngajar orang. Nama kebuah? Laban iya nemu Petara dekaka iya ngereja nya, lalu iya empu mega seruran deka ngasika Apai iya. (John 8:28, 29) Jesus mega nginjil laban iya kasihka orang. (Bacha Matthew 9:35, 36.) Iya ulih beratika, bala tuai pengarap enda ngajar pemendar pasal Petara enggau Perintah Iya. Nya alai iya deka enggau naka ulih nulung mayuh orang ningaka berita manah.

18. Ni bagi kualiti Jesus ti pemadu dikerinduka nuan?

18 Jesus rindu sereta ibuhka orang. Iya manah ati sereta senang enggau bejaku. Indah bala anak mit pan rindu begulai enggau iya. (Mark 10:13-16) Jesus enda  bechiping. Iya begedika pengawa makai suap sereta pengawa ke enda lurus. (Matthew 21:12, 13) Iya idup ba jeman maya orang ke indu nadai entu mayuh hak, sereta enda dibasa. Tang Jesus seruran ngintu sida ke indu enggau basa. (John 4:9, 27) Jesus mega baruh ati. Ngambika chunto, bisi sekali maya lemai hari, iya masu kaki bala rasul iya, siti pengawa ke suah dikereja ulun.—John 13:2-5, 12-17.

Jesus nginjil ba dini-dini endur ke bisi orang

19. Nama chunto ke nunjukka Jesus amat nemu utai ti diguna orang lalu iya deka nulung sida?

19 Jesus nemu utai ti amat diguna orang, lalu iya deka nulung sida. Tu ulih dipeda lebuh iya ngena kuasa Petara ngereja kereja ajih ngeraika orang. (Matthew 14:14) Ngambika chunto, seiku lelaki ke sakit lan datai ngagai Jesus lalu bejaku: ‘Enti nuan deka, nuan ulih ngasuh aku tuchi.’ Jesus ulih ngasaika pemedis enggau pemerinsa lelaki nya. Iya berasai sinu ke lelaki nya lalu deka nulung iya. Nya alai Jesus ngunjurka jari, negu lelaki nya, lalu bejaku: “Aku deka. Tuchi meh nuan!” Lalu lelaki nya gerai! (Mark 1:40-42) Ulih nuan ngambarka asai ati lelaki nya?

SERURAN TETAP ATI NGAGAI APAI IYA

20, 21. Nama kebuah Jesus nya chunto ti pemadu manah bekaul enggau ngasika Petara?

20 Jesus nya chunto ti pemadu manah bekaul enggau ngasika Petara. Enda ngira nama utai ke nyadi tauka utai ke dikereja munsuh ba iya, iya tetap ati ngagai Apai iya. Ngambika chunto, Jesus enda ngereja pengawa ti bedosa lebuh Sitan nguji iya. (Matthew 4:1-11) Sekeda ari sida Jesus sebilik enda pechayaka iya nya Messiah lalu ngumbai iya “gila,” tang Jesus mengkang ngereja pengawa ke diberi Petara. (Mark 3:21) Lebuh bala munsuh kasar  enggau Jesus, iya mengkang tetap ati ngagai Petara, lalu enda nguji deka ngemediska sida.—1 Peter 2:21-23.

21 Indah lebuh Jesus napi pemati ti penuh enggau pemedis, iya mengkang tetap ati ngagai Jehovah. (Pilipi 2:8) Uji gambarka, pemedis ke ditatka iya ba hari iya mati. Iya ditangkap, bala saksi pelesu nuduh iya bejaku busung, bala hakim ke enda lurus ngutuk iya, orang mayuh ketawaka iya, lalu bala soldadu merinsaka iya lalu mantang iya ba tiang. Lebuh iya nyauka mati, iya enggau nyawa ti inggar bejaku: “Udah tembu!” (John 19:30) Tiga hari pengudah Jesus mati, Jehovah ngangkatka iya  idup baru, lalu meri iya tubuh roh. (1 Peter 3:18) Beberapa minggu udah nya, Jesus pulai ke serega, ‘duduk muak ari kanan Petara,’ lalu nganti Petara nyiri iya nyadi Raja.—Hebrew 10:12, 13.

22. Ketegal Jesus tetap ati ngagai Apai iya, nama peluang ke dikemisi kitai diatu?

22 Ketegal Jesus mengkang tetap ati ngagai Apai iya, kitai diatu bisi peluang idup belama iya ba dunya paradais, baka ti dikedekaka Jehovah. Pengudah pelajar tu, kitai deka berandauka baka ni pemati Jesus muka peluang idup belama iya ke kitai.

^ per. 11 Jehovah dikumbai Apai laban Iya, Penempa. (Isaiah 64:8) Jesus dikumbai Anak Petara laban Jehovah nempa iya. Bala melikat nyengkaum mensia mega dikumbai anak Petara.—Pemungkal 6:2; Rome 8:14.