Twende kovidio oini

3 KU MEI, 2024
OZOMBUZE ZOUYE AUHE

Omatjivisiro omape okuza kOrutu Orunane yo-2024 okavidio #3

Omatjivisiro omape okuza kOrutu Orunane yo-2024 okavidio #3

Momatjivisiro nga, matu katara komirari vyOmbeibela mbi mavi tu hongorere po okutjita ozondando ozombwa ohunga nomizaro nomuano mu tu riṱuna.