Twende kovidio oini

14 KU JULI, 2023
OZOMBUZE ZOUYE AUHE

Omatjivisiro omape okuza kOrutu Orunane yo-2023 okavidio #5

Omatjivisiro omape okuza kOrutu Orunane yo-2023 okavidio #5

Momatjivisiro nga okaṋepo kOrutu Orunane make tu raisire okavidio okayanḓiparise ka Dennis na Irina Christensen.