Twende kovidio oini

2 KU DESEMBA, 2022
OZOMBUZE ZOUYE AUHE

Omatjivisiro omape okuza kOrutu Orunane yo-2022 okavidio #8

Omatjivisiro omape okuza kOrutu Orunane yo-2022 okavidio #8

Okaṋepo kOrutu Orunane make tu tunduuza okukayenda pu netemba ra Jehova. Eye wina me tunduuza okukara pozombongarero zombongo pEtuwo rOmerikotameneno.