Twende kovidio oini

OMBEIBELA I RUNDURURA OMIINYO VYOVANDU

Ee vanga okurwisa ouhasemba

Ee vanga okurwisa ouhasemba

Rafika we rikutire kotjimbumba tjaatji rwisa ouhasemba. Posi ya, eye we rihonga omakwizikiro wOmbeibela ohunga nohange nousemba mbu mau kara mOuhona wa Mukuru.