Twende kovidio oini

Ombeibela i rundurura omiinyo vyovandu

Omahungi wovandu nga, maye tu vatere okumuna omuano Embo ra Mukuru mu ri rundurura ehupo rovandu mouye auhe.

Ehupo ewa

Omuano ehupo randje epe mu ra uta

Tara kutja Ombeibela ya vatera vi omurumendu ngu he na wa ri nongamburiro mu ye omuini okuza kouṱiṱi we.

Eṱe kamaatu zembi ozombinika

Steve u zemburuka nawa omuano omuwa mbwa yakurwa indu tja kavarura ozombongarero zOvahongonone va Jehova otjikando otjitenga pEtuwo rOmerikotameneno.

Indu tji mo munu omauzeu o rihahiza

Doris ee ripura kutja omena raye Mukuru tje yandjera omauzeu. Ove mo temisiwa i yopoṋa pa kaisa eziriro.

Jehova tjiri we ndji vatera tjinene

Ouatjiri uṋe wOmbeibela mbwa vatera Crystal, ngwa tjererwe tja ri omuṱiṱi, okutunga oupanga ouwa ku na Mukuru, nokukara nomuhunga mehupo?

Ami nai mbi muna kutja me yenene okuvatera varwe

Julio Corio wa muna oumba ounene mbwa tjita kutja ma mune kutja Mukuru kena konatja. Etjangwa ra Eksodus 3:7 re mu vatera okukara noumune warwe.

Ee vanga okurwisa ouhasemba

Rafika we rikutire kotjimbumba tjaatji rwisa ouhasemba. Posi ya, eye we rihonga omakwizikiro wOmbeibela ohunga nohange nousemba mbu mau kara mOuhona wa Mukuru.

“Hi ripura okurundurura ouye rukwao”

Okurihonga Ombeibela kwa vatera vi omundu ngwaa rwire ousemba wovandu nowovipuka okutjiwa ouatjiri ohunga nouwa ovandu mbu mave kamuna moruyaveze?

Ku ami, Mukuru kaa ri ko

Hapo omundu umwe ngwe kura ee kambura kutja Mukuru ke ko, nu ngwaa kambura mohoromende yokomunesa, pe ya vi ma ute okuraisa ondangi kOmbeibela?

Va rundurura ongamburiro yawo

Owo va muna “ewe ewa emanisa”

Mary na Björn va muna ouatjiri momiano vivari mbya panguka. Hapo ouatjiri mbwo wa rundurura vi ehupo rawo?

Mba pandjarere ongamburiro mozongamburiro

Tom, aa vanga okutumbuka popezu na Mukuru, posi ya eye wa pandjarere ongamburiro mozongamburiro nomahongero wazo. Hapo omakonḓononeno we wOmbeibela ye mu vatera vi okukara nomaundjiro?

Ovipurukise notjikariha

Ami mba urisirwe i omuano mbwee hupu

Dmitry Korshunov wa ri omuṱoronge, posi ya eye wa uta okulesa Ombeibela eyuva arihe. Ovikwaye mbye mu hinga okutjita omarundurukiro omanene nao mehupo re, nokumuna ondjoroka yatjiri?

Ovitjitwa vyoutwe nourunga

Ehupo randje ra ri evi

Stephen McDowell wa ri omurumendu omutanda ngwa ri nomazenge omavi, posi ya okuhinokukara norupa momazepero womundu kwa tjita kutja ma rundurure ehupo re.

Omanyando nomisiki

Andrey Nesmachniy: Ee hupire okunyanda otjimbere

Eye wa ri novimariva ovingi nu wa ri omundu omutjiukwa, posi ya wa munu otjiṋa tjarwe tji tji nonḓengu yokombanda yoviṋa avihe mbyo.