Ouvidio wondjiviro yomambo wOmbeibela

Omapu omananḓengu ohunga nomambo aehe wOmbeibela.

Muna ondjiviro membo raEsra

Jehova wa yenenisa omakwizikiro we wo kukutura ovandu ve kouhuura waBabilon nokukotora omerikotameneno wouatjiri moJerusalem.

Muna ondjiviro membo raNehemia

Embo rOmbeibela raNehemia ri honga oviṋa ovinanḓengu kovakambure vatjiri avehe ndinondi.

Muna ondjiviro membo raEster

Ovitjitwa vyomoruveze rwaEster mavi yanḓiparisa ongamburiro yoye mu Jehova Mukuru momuano ma yama ovandu ve momauzeu ndino.

Muna ondjiviro membo raJob

Avehe mba suvera Jehova mave rorwa. Ehungi raJob ri yandja ongamburiro yokutja eṱe matu yenene okuṱakama nokuṱakamisa ousemba waJehova womananeno.

Muna ondjiviro membo rOmapsalme

Omapsalme ye yandja oruvara kousemba waJehova womananeno, omuano Jehova me vatera nokuhuhumiṋa imba mbe mu suvera nomuano mbu ma tanaura ouye mbwi okupitira mouhona we.

Muna ondjiviro membo rOmiano

Muna omirari vyaMukuru kehupo reyuva arihe momaungurisiro wozongetjefa nozongaro meṱunḓu.

Muna ondjiviro membo rOmuzuvarise

Ombara Salomo ya ṋunisa oviṋa mbi ṱuna tjinene kehupo, nu ai vi sasaneke noviṋa mbi pirukira ounongo waMukuru.

Muna ondjiviro membo rEimburiro rOmaimburiro

Orusuvero oruṱakame omukazona waSulam ndwa ri na ro komusuverwa we ru kahururwa otja ‘orusuvero rwaJah.’ Omena ratjike?

Muna ondjiviro membo raJesaja

Embo raJesaja ri na omahunganekero watjiri ngu maye yenene okutunga ongamburiro yoye muJehova otja omuyenenise womakwizikiro nomuyame wetu.

Muna ondjiviro membo raJeremia

Jeremia wa ṱakamisa otjiungura tje otjomuprofete nandarire kehi yomauzeu. Ripura kutja otjihorera tje ma tji vatera vi Ovakriste ndino.

Muna ondjiviro membo rOmiimbo vyOruhoze

Ra tjangwa i omuprofete Jeremia, embo rOmiimbo vyOruhoze ri raisa oruhoze rwe komawiro wa Jerusalem, nu ri raisa kutja imba mbe ritanaura komauvi wawo mave ṱirwa otjari i Mukuru.

Muna ondjiviro membo ra Esekiel

Esekiel nomerisusuparisiro nouvanḓe wa ungura otjiungura ngamwa atjihe tja perwe i Mukuru, nandarire kehi youzeu. Eye otjihorera otjiwa ku eṱe ndino.

Muna ondjiviro membo ra Daniel

Daniel novakwao va panḓera pouṱakame ku Jehova kehi yozongaro ozonḓeu. Ovihorera vyawo nomayenenisiro womaprofetero ma yenene okutu etera ouwa nai, na pomaandero wouye.

Muna ondjiviro membo ra Hosea

Omaprofetero wa Hosea ye tu honga ovingi ohunga notjari tja Jehova kovandu mbu ve ritanaura kouvi wawo nokutja omerikotameneno yeṋe nge yakurwa.

Muna ondjiviro membo ra Joel

Joel wa hunganeka ohunga ‘neyuva ra Muhona’ nu wa raisa oviṋa mbi matu sokutjita kutja tu yamwe. Omaprofetero we omananḓengu tjinene ndino.

Muna ondjiviro membo ra Amos

Jehova wa ungurisa omurumendu omurisusuparise okungura oviungura ovinanḓengu. Matu rihongere tjike otjinanḓengu okuza kotjihorera tja Amos?

Muna ondjiviro membo ra Obadja

Embo ra Obadja eembo esupi momatjangwa aehe wOtjiheberi, poo mEtestamente Ekuru. Embo ndi ri yandja omaundjiro nomakwizikiro nge hivirika Jehova otjombara.

Muna ondjiviro membo ra Jona

Omuprofete wa yakura omaviuriro, nu wa yenenisa otjiungura tje, nu we rihonga ounanḓengu wouṱakame notjari tja Mukuru. Ehungi re rovitjitwa mari ku ṱunu komutima woye.

Muna ondjiviro membo ra Mika

Omaprofetero omawa nga ye tupa omasa nongamburiro yokutja Jehova u tu ningira kutja tu tjite imbi oviwa nu mbi mavi tu vatere oveni.

Muna ondjiviro membo ra Nahum

Omuprofete we tupa ongamburiro yokutja Jehova aruhe u yenenisa omaprofetero we, nokutja u yandja omahuhumino ku imba avehe mbu ve paha ohange, nu me ve yama okupitira mOuhona we.

Muna ondjiviro membo ra Habakuk

Matu yenene okukara nongamburiro yokutja Jehova u tjiwa okuyama ovandu ve moruveze ndu riro.

Muna ondjiviro membo ra Sefanja

Ongwaye tji tu ha sokuripura kutja eyuva ra Jehova ka ma ri ya?

Muna ondjiviro membo ra Hagai

Omaprofetero ye ṋuṋisa ounanḓengu wokutwapo omerikotameneno wa Mukuru kombanda yozonḓero zetu.

Muna ondjiviro membo ra Sekarja

Ri novirimunikise nomaprofetero ngu ya yandja omasa kovandu va mukuru moruveze ndo. Omaprofetero ngo ye tu pa ongamburiro yokutja tu noruvara rwa Jehova ndino.

Muna ondjiviro membo ra Malaeki

Omaprofetero nge tongamisa omirari vya Jehova mbi ha runduruka, otjari norusuvero. Omaprofetero wina ye yandja omahongero omananḓengu ohunga novitjitwa mbi tjitwa momayuva wetu.

Muna ondjiviro membo ra Mateus

Kara nohange mokurihonga oviuṋe ovinanḓengu ohunga nembo rOmbeibela ndi, oro embo etenga mOmaevangeli ayehe yane.

Muna ondjiviro membo ra Markus

Embo ra Markus Eevangeli esupi, ndi tu raera ousupi ohunga na Jesus ngu ri Ombara ndji mai kahonapara mOuhona wa Mukuru.

Muna ondjiviro membo ra Lukas

Ondjivisiro iṋe ya peke evangeli ra Lukas ndu ri yandja?

Muna ondjiviro membo ra Johanes

Embo ra Johanes ri raisa orusuvero rwa Jesus kovandu, otjihorera tje tjokurisusuparisa, nokutja eye a tjikwa otja Messias, Ombara ndji mai kahonapara mOuhona wa Mukuru moruyaveze.

Muna ondjiviro membo rOviungura vyOvaapostele

Ovakriste woruveze orukuru aave ungura oukukutu okuisapo ovandu ovahongewa okuza moviwaṋa avihe. Embo rOviungura ma ri ku vatere kutja ungure oukukutu noupyuke motjiungura tjokuzuvarisa.

Muna ondjiviro membo rOvaroma

Ri raisa kutja Jehova ke nambangu, nounanḓengu wokukara nongamburiro mu Jesus Kristus.

Muna ondjiviro morutuu 1 kOvakorinte

Orutuu rwa Paulus maru kamburire mo omaronga okuza ku Mukuru ohunga nombwaneno, ongaro ombwa yomeritjindiro, otjikaṋena tjorusuvero rwatjiri, nongamburiro mombendukiro.

Muna ondjiviro morutuu 2 kOvakorinte

Jehova, ‘Ndjambi womayaruriro pehi aehe womutima’ u yanḓiparisa nokuvatera ovakarere ve.

Muna ondjiviro membo rOvagalate

Orutuu rwa Paulus kOvagalate orunanḓengu tjinene ndino, tjimuna tji rwa ri indu tjirwa tjangerwe rutenga. Oro mari yenene okuvatera Ovakriste vatjiri okurira ovaṱakame ku Jehova.

Muna ondjiviro membo rOvaefese

Embo rOmbeibela ndi, ri hungirira kondando ya Mukuru yokueta ohange nombwaneno okupitira mu Jesus Kristus.