ORUHUNGU —RWOMAKONḒONONENO Novemba 2017

Okambo nga ke notupa twomakonḓononeno twomayuva 25 ku Desemba 2017 nga 28 ku Januari 2018.

Imbureye nondjoroka!

Indu tji u ṱohoṋi okuimbura mombongo, otjikeṋa tji matji ku vatere okuuta okutanga Jehova nomaimburiro?

Hapo ove u unda mu Jehova?

Ondyero yovihuro vyomaundiro mbya ri mu Israel otjikuru vi tu honga ohunga nomuano Mukuru me isira.

Horera kousemba notjari tja Jehova

Ovihuro vyomaundiro vi raisa vi otjari tja Jehova? Ovyo vi tu honga tjike ohunga nomuano Mukuru mbwe vara omuinyo? Vi raisa vi ousemba we?

“Ondaya i undja omundu ngu notjari”

Matu yenene okuungurisa oruveze, omasa nomauini wetu okuyandja oruvara koviungura vyokuzuvarisa.

Nakaura ombepo youye

Atuhe matu sokuritjevera kutja omeripura wouye aye ha zunḓa omeripura wetu. Ngatu tare kovihorera 5 mbi raisa ombepo youye.

Amu yandjere otjiṋa okumupukisa

Omuapostele Paulus tja za nokuzemburukisa ovakambure ovakwao ohunga nomaundjiro wawo omawa, eye we ve pa omarakiza worusuvero.

Mo yenene vi okuiririra ombongo ombe?

Tji wa tjindira kombongo ombe, mape ya okara nemuma. Otjikeṋa tji matji ku vatere okuiririra?