Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

ORUHUNGU—RWOMAKONḒONONENO Februari 2018

Okambo nga ke notupa twomakonḓononeno twomayuva 2 nga 29 ku April, 2018.

Horera kongamburiro nonḓuviro ya Noa na Daniel na Job

Ovarumendu ovaṱakame mba, va munine omauzeu ngu tu muna ndino. Otjikeṋa tji tje ve vatera okurira ovaṱakame?

Hapo ove u tjiwa Jehova otja Noa na Daniel na Job?

Ovarumendu mba va tjiwa vi Mukuru Omunamasaaehe? Ondjiviro ndjo ye ve vatera vi? Eṱe matu yenene vi okukara nongamburiro tjimuna oyawo?

EHUNGI

Jehova ke notjiṋa tji tje mu ura

Omambo omaṱiṱi uriri nu omananambango nga zuvaka mombesi moKyrgyzstan, ya rundurura ehupo romurumendu umwe nomukazendu we.

Okurira omundu ngu noupanga ouwa kuna Jehova ku heya tjike?

Ombeibela i tu vatera okumuna ombangu ndji ri pokati ‘komundu ngu nOmbepo,’ poo ngu noupanga ouwa kuna Jehova, na ingwi “ngu hina Ombepo,” poo ngu hina oupanga ouwa kuna Jehova.

Kayende komurungu okukurisa oupanga woye kuna Jehova!

Okukara nondjiviro yOmbeibela kaku hee kutja oove omundu ngu noupanga ouwa kuna Jehova. Nu hapo otjikeṋa tjarwe tji tji heperwa po?

Enyando—Otjikaṋena tji tu isa ku Mukuru

Indu tji mo munu kutja omarorero nomauzeu weyuva arihe ye pandjarisa ondjoroka yoye, mo yenene okutjita vi kutja u hare ondjoroka rukwao?

OMAKURUHUNGI NGA PWIKWA

Omahungi ya handjaura ombuze ombwa moIreland

Otjikeṋa tji tja yandja ongamburiro ku Mbuti C. T. Russell kutja okuti “kwa hapa nu maku undju okukondwa”?