Twende kovidio oini

Twende komurya

ORUHUNGU No. 3 2020 | Mukuru wetu worusuvero we tu kwizikira oviṋa oviwa

Ozondaya zeṋe Mukuru nḓa kwizika kovandu? Hapo mo yenene okukambura mEmbo re? Otupa tu matu kongorere ko matu kahungirira komakwizikiro tjiva okuza ku Mukuru. Nu matu kahurura kutja ongwaye tji mo sokukara nongamburiro momakwizikiro ngo nokuraisa omuano mu mo yenene okukamuna ozondaya nḓo kutja u rire omuṋingandu.

 

Mo yenene okuyorokera ozondaya okuza ku Mukuru nga aruhe

Hapo u zera okukara mouye mu mu hi novita, ozondjito zoutwe nomitjise? Ingo omakwizikiro okuza ku Mukuru ka ru roto uriri.

Omuute wetu worusuvero u rikendera eṱe

Mukuru u tjevera eṱunḓu re, tjimuna ihe worusuvero. Omomuano uṋe?

Omomuano uṋe Omuute wetu me tu raera omakwizikiro we omawa?

Omomuano uṋe Mukuru ma ungurisa ovaprofete okutjanga ombuze ye kweṱe?

Hapo Embo ra Mukuru ra rundururwa?

Tara ku imbi ozonongo mbi va muna ohunga nOmbeibela ndji tu ungurisa ndino.

Tu rihonga ohunga na Mukuru okuza kovaprofete ve

Ovaprofete vetatu ovaṱakame ve tu vatera okurihonga ohunga na Mukuru nokutja omomuano uṋe mu matu yenene okumuna ouwa wozondaya ze.

Panḓera pokukumba kutja u yakurwe i Mukuru

Hapo matu yenene vi okukumba kutja tu zuvirwe nokuyakurwa i Mukuru?

Ouwa mbu matu munu tji twa kara nonḓuviro ku Mukuru

Tara komiano vivari okukara nonḓuviro ku Mukuru mu ku tu yetera ozondaya.

Matu raisa vi orusuvero kovakwetu

Kaupupu okuraisa orusuvero ku varwe, posi yokutja matu yenene okutjita nao.

Imba mbe vatera varwe mbe nouhepe ve muna ozondaya

Omomuano uṋe ozongondjero zetu zokuvatera varwe, mu ze tjita kutja Mukuru me tu yakure nokutusera ondaya?

Mo yenene okuyorokera ozondaya zOmuute wetu nga aruhe

Hapo ehupo kombanda yehi ma ri kara vi indu Mukuru tja yenenisa omakwizikiro nga tjita ku Abraham?

Hapo ove wa rora okuripurira ku imbi?

Muna omaziriro komapuriro ohunga nomauzeu mehupo na Mukuru.