Twende kovidio oini

Twende komurya

1 | Ongumbiro—“Omerikendero weṋu aehe yumbeye kombanda Ye”

1 | Ongumbiro—“Omerikendero weṋu aehe yumbeye kombanda Ye”

OMBEIBELA I TJA: “Omerikendero weṋu aehe yumbeye kombanda [ya Mukuru], Eye tjinga e mu pa imbi mbi mwa hepa.”—1 PETRUS 5:7.

Etjangwa ndi mari hee ye?

Jehova Mukuru me tu ṋanga okuhungira ku na ye ohunga nomerikendero nge ri mouripura wetu na momitima vyetu. (Epsalme 55:22) Matu yenene okukumba nandarire kutja ouzeu ounene poo ouṱiṱi. Indu otjiṋa tji tji ri otjinanḓengu kweṱe, otjo otjinanḓengu ku Jehova. Ihi omena rokutja Jehova Mukuru u rikendera kweṱe nokutja u tjiwa omuano mbu tu fula. Okukumba ku ye otjiṋa otjinanḓengu mena rokutja tu yenena okumuna ohange.—Ovafilipi 4:6, 7.

Omomuano uṋe okuṱakamisa etjangwa ndi mu maku tu vatere?

Indu tji matu kondjo nouveruke mouripura, eṱe mape ya atu rimunu ourike. Kaaruhe ovandu varwe tji ve tjiwa oviṋa mbi matu tuurunga mo. (Omiano 14:10) Posi ya indu tji matu raere Mukuru mongumbiro omuano mu matu fula, eye aruhe u puratena kweṱe norusuvero nu u tu zuva nawa. Jehova u tjiwa omuano mu tu kondja nomihihamo vyetu neye u vanga kutja eṱe tu kumbe ku ye ohunga notjiṋa atjihe tji matji tu kendisa.—2 Ekuruhungi 6:29, 30.

Okuhungira ku na Jehova mongumbiro ku kurisa ongamburiro yetu yokutja eye u rikendera kweṱe. Eṱe matu yenene okukara noumune tjimuna womutjange wEpsalme, ngwa kumba kutja: “Tjinga awa tara kondjenda yandje, nu awa tjiwa ombamisiro yandje.” (Epsalme 31:7) Okutjiwa kutja Jehova u tara koviṋa mbi tu kondja na vyo, ku tu vatera okukayenda komurungu okutuurunga omauzeu. Posi yokutja, eye ka tara komauzeu wetu uriri, nungwari u rikendera kweṱe kombanda yanao. Eye u tjiwa oviṋa mbi tu tuurunga mo okukapita omundu warwe, nu u tu vatera kutja tu mune omahuhumiṋino nomayanḓiparisiro okuza mOmbeibela.