Twende kovidio oini

Twende komurya

OMUANO WOKUYANDISA OMATONDASANENO

1 | Vara ovandu avehe pu pe ṱeki pamwe

1 | Vara ovandu avehe pu pe ṱeki pamwe

Ombeibela i tja:

“Ndjambi u vara ovandu avehe pu pe ṱeki pamwe. Eye u yakura omundu auhe ngu nondira ku Ye, nu ngu tjita ousemba, nangarire kutja eye owotjiwaṋa kaaṋi ho.”OVIUNGURA 10:34, 35.

Etjangwa ndi mari hee kutja:

Jehova a Mukuru ka pangura ovandu otja komuhoko, otjivara, ombazu, poo ehi ku va za. Posi ya, u ripurira kouripura nozonḓero zetu. Ombeibela wina i tja: “Ovandu ve tara kombunikiro yomuhapo, nungwari Muhona u tara omutima womundu.” —1 Samuel 16:7.

Oviṋa mbi mo yenene okutjita:

Nandarire kutja kamaatu yenene okutjiwa ovandu varwe nawa tjimuna Mukuru, eṱe matu yenene okukondja okuhorera ku Mukuru mokutjinda varwe nokuhinombangu. Kondja okumuna ovandu kourike wawo pendje nokuvemuna otjoumbumba. Tji wa munu kutja u nouripura ouvi ohunga na imba vomihoko vyarwe, poo vehi rarwe, kumba ku Mukuru nu mu ningira okukuvatera kutja o ha fula nao. (Epsalme 139:23, 24) Indu tji mo kumbu ku Jehova kutja o ha kara nombangu, ove mo yenene okukara nongamburiro yokutja ma puratene kongumbiro yoye, nu me ku vatere.—1 Petrus 3:12.

a Jehova ena ra Mukuru.—Epsalme 83:18EEP

“Ami hi na pu mba rorere okuhaama pamwe nomundu omuvapa mohange . . . Ami nai mba rira umwe worupa rweṱunḓu rovakambure mouye auhe.”—TITUS