Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

ORUHUNGU 2018-01 | Hapo Ombeibela embo ndi matu yenene okuungurisa ndino?

HAPO MATU YENENE OKUUNGURISA OMBEIBELA NDINO?

Hapo mape ya atu hepa ombatero yOmbeibela, mouye wounongo woviungurisiwa vyakandino mbwi, nu mbwe ura nondjivisiro yoviṋa ngamwa avihe mbi matu hepa? Ombeibela i tja:

“Omatjangwa aehe ya tjangwa nombatero yOmbepo ya Ndjambi, nowo otji ye nonḓengu onene.”—2 Timoteus 3:16.

Mokambo nga, matu kakonḓonona kutja Ombeibela tjiri i yenena okutupa omuhunga mu ngamwa otjiṋa mehupo retu poo indee.

 

Hapo matu yenene okuungurisa omirari mbi ri mOmbeibela ndino?

Aruhe-tji-mopaha-ondjivisiro ndji munika mouye tjimanga, ongwaye tji u hina okutoora embo ndi nozombura ape 2,000?

Omahongero wOmbeibela​—Ounongo wapeke

Oro rakapita ounongo oupe,Omahongero wOmbeibela yazikamena komirari ominandengu nomikahu.

Ombeibela onguru, poo i hungira oviṋa mbya kapita oruveze rwayo?

Ombeibela kambo rounongo wovimemwa,posi yokutja muna omapu ohunga nounongo wovimemwa mbi mape ya a vi kutemisa.

1 Ombatero okupenga omauzeu

Tara komuano ounongo wa Mukuru mu wa vatera ovandu okupenga omauzeu.

2 Ombatero okuzengurura omauzeu

Ombeibela i tupa ounongo wokuzengurura ouzeu nombameno, tjimuna, okurikenda aruhe, okutwirika oviungura, nourike.

3 I tuvatera okutjinda omauzeu

Nambano tjike ohunga nomauzeu nge hina okuyenena okuisapewa poo okuvyurwa, tjimuna ouvere oure poo onḓiro?

Ombeibela noruyaveze roye

Embo ra Mukuru ma riyenene okutuvatera momauzeu ngu tu nawo​—omauzeu weyuva arihe ngu tumuna mouye mbwi. Ombeibela i tuhonga ovingi. Wina i tupa omamuino omawa koruyaveze.

Ove mo munu ko vi?

Nga tu tare koumune wovandu tjiva na imbi Ombeibela mbi i tuhonga ohunga nepuriro ndi.