Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 65

Kureye mongamburiro!

Toorora omusiki
Kureye mongamburiro!

(Ovaheberi 6:1)

 1. 1. Ku-re-ye, ku-re-ye mo-nga-mbu-ri-ro!

  A-ve-he nga-ve mu-ne o-ua-tji-ri mwe-ṋe.

  Ku-ra mo-tji-u-ngu-ra tja-Je-ho-va,

  Ka-mbu-ra mu Je-ho-va.

  Nga-tu zu-va-ri-se o-mbu-ze.

  Je-sus wa zu-va-ri-s’o-mbu-ze.

  Ṱa-ṱe-ra ku Mu-ku-ru wo-y’a-ru-he,

  Zi-ka-me-n’o-u-se-mba.

 2. 2. Zu-va-ri-se-y’o-mbu-ze no-u-va-nḓe!

  Nu twa-re-ye o-mbu-ze ko-va-ndu a-ve-he.

  Je-ho-va O-mba-ra ye-tu, ta-nge-ye

  Tji ma-mu zu-va-ri-sa.

  Na-ndi ku-tja mo ti-ri-si-wa,

  O ti-ra ko, tji-vi-s’o-mbu-ze

  Ku-tj’O-u-ho-na wa-Mu-ku-ru we ya.

  Ve ho-nga o-ua-tji-ri.

 3.  3. Ye-ne-ni-s’a-vi-he mbi wa kwi-zi-ka!

  Ku-ra mo-tji-u-ngu-ra

  tja-Ta-te Je-ho-va.

  O-mbe-p’o-ndja-pu-ke nga-i ku ṱi-ke,

  Ta-te me ku p’e-nya-ndo.

  Su-ve-r’o-zo-nḓu za-Je-ho-va.

  Nu ze va-te-ra ze mu tji-we.

  Ve va-te-ra ku-tja ve ko-ho-ro-rwe,

  Ve ku-re mo-ua-tji-ri.