Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 6

Omayuru ye hongonona ounene waMukuru

Toorora omusiki
Omayuru ye hongonona ounene waMukuru

(Epsalme 19)

 1. 1. O-ma-yu-ru ye tji-vi-sa Je-ho-va.

  Ne-va-ve-rw’a-ri-he

  ri mu ho-ngo-no-na.

  E-yu-v’a-ri-he ri ta-nga Ta-te.

  O-u-ṱu-ku me-va-ve-rwa,

  tu mu-n’o-ma-sa we.

 2. 2. O-ma-twa-ko wa-Ta-te o-ma-se-mba.

  O-ma-ho-nge-ro we

  ye tu ho-ngo-re-ra.

  O-zo-ndye-ro ze ze no-ua-tji-ri.

  E-mbo re nO-ma-twa-ko we,

  o-ma-tja-te tji-ri.

 3. 3. O-ndi-ra ku Ta-te i ka-re-re-ra.

  O-ma-ra-ki-za we

  ye no-nḓe-ng’o-ne-ne.

  O-mi-ra-ri vye o-ndja-mo kwe-ṱe.

  O-u-ne-ne we ne-na re,

  Ma-tu zu-va-ri-sa.