Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 137

Ovakazendu ovakambure ovaṱakame

Toorora omusiki
Ovakazendu ovakambure ovaṱakame

(Ovaroma 16:2)

 1. 1. Sa-ra, Ma-ri-a, E-ster, Rut na va-rwe,

  Va ri o-va-ka-ze-ndu o-va-so-re.

  Nu ve ri-ya-me-ke-re ku Je-ho-va.

  Va ri o-va-ka-ze-nd’o-va-ṱa-ka-me.

  Va-rwe Je-ho-va mba su-ve-re-re,

  Mba r’o-va-ṱa-ka-me, ka-ve ta-mu-ni-nwe.

 2. 2. Nga-tu ho-re-re ko-va-ka-ze-ndu mba,

  Mba ra-i-s’o-vi-ka-ṋe-na o-vi-wa.

  I-mbi o-vi-ka-ṋe-na mbi tu he-pa.

  Tji-ri o-vi-ho-re-r’o-vi-wa kwe-ṱe.

  O-va-ka-ze-ndu o-va-ka-mbu-re

  Ndi-no ve ra-i-sa o-mbe-po ndjo wi-na.

 3. 3. Va-ka-ze-nd’o-va-ka-mbu-re a-mu-he,

  Mbu mu u-ngu-ri-ra Ta-te no-nḓe-ro,

  Mbu mu ri-tji-nda mo-nga-ro o-se-mba,

  A-mu ro-ro o-ku-ti-ra o-tji-ṋa,

  O-ro-ndu Ta-te we mu su-ve-ra.

  Nge mu va-te-re o-ku-ṱa-ka-ma mu ye.