Twende kovidio oini

Ombeibela u i vara vi?

Ombeibela u i vara vi?

Ove otjo tja . . .

  • embo rounongo wovandu uriri?

  • embo rovimbaharere?

  • poo embo ra Mukuru?

OMBEIBELA MAI TJA

“Omatjangwa aehe ya tjangwa nombatero yOmbepo yaNdjambi.”—2 Timoteus 3:16.

ONDJIVIRO NDJI MAI KU VATERE VI?

Mai ku pe omaziriro omasemba komapuriro ovandu ovengi ngu ve pura.—Omiano 2:1-5.

Mai ku pe omuhunga omusembasemba mehupo roye.—Epsalme 119:105.

Mai ku pe omaundjiro omawa woruyaveze.—Ovaroma 15:4.

MATU YENENE OKUKAMBURA MOMBEIBELA TJIRI?

Ii tjinene, mena romapu yetatu nga:

  • Omatjangwa wOmbeibela ye hitasana. Ombeibela ya tjangwa oure wozombura zokombanda 1 600 i ovandu 40 pekepeke. Ovengi vawo kave na pu va hakaena. Posi yokutja oviṋa mbi va tjanga mOmbeibela vi hitasana.

  • Embo rouatjiri. Potuingi ovatjange vomakuruhungi mouye kave hungire ouatjiri ohunga nozondataiziro zoviwaṋa vyawo. Nungwari ovatjange vOmbeibela ve hungira ouatjiri ohunga nozondataiziro zawo oveni na inḓa zotjiwaṋa tjawo.—2 Ekuruhungi 36:15, 16; Epsalme 51:1-4.

  • Omakwizikiro wOmbeibela ye rira ouatjiri. Ombeibela ya kwizika ohunga nomayandekero wotjihuro otjikuru tja Babilon ozombura ape 200 komurungu woruveze. (Jesaja 13:17-22) Ombeibela kai tjivisire ohunga nomuano Babilon mu matji wirwa uriri, nungwari wina ya tamuna ena romuhongore wotjimbumba tji matji wire Babilon!—Jesaja 45:1-3.

    Pe nomakwizikiro wOmbeibela warwe wina nga yenenisiwa. Nu hapo imbi kambi matu sokuundjira ko kEmbo ra Mukuru?—2 Petrus 1:21.

RIPURIRA KU IMBI

Embo ra Mukuru ma ri rundurura vi ongaro yehupo roye?

Ombeibela mai ziri epuriro ndo mu JESAJA 48:17, 18 na 2 TIMOTEUS 3:16, 17.