Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 2

Mukuru omungendu?

Mukuru omungendu?

1. Ongwaye tji matu sokurikotamena ku Mukuru?

Mukuru uatjiri ongu ri Omuute woviṋa avihe. Eye ke nombutiro nu ke nomaandero. (Epsalme 90:2) Ombuze ombwa ndji ri mOmbeibela i za ku ye. (1 Timoteus 1:11) Mena rokutja Mukuru ongwe tupa omuinyo eṱe matu sokurikotamena ku ye erike.​—Lesa Omavandururiro 4:11.

2. Mukuru omundu ngu ri vi?

Kape nomundu ngwa rora okumuna Mukuru mena rokutja eye Ombepo, pu mape hee kutja eye omundu omunene okukapita oviutwa avihe kombanda yehi. (Johanes 1:18; 4:24) Posi yokutja, matu yenene okumuna omuano Mukuru mbwe ripura indu tji twa tara koviṋa mbya ungura. Okutara kotjihorera, ovihape nozongara pekepeke vi tu raisira orusuvero nounongo we. Ounene wevaverwa u tu raisira omasa waMukuru.​—Lesa Ovaroma 1:20.

Eṱe matu yenene okurihonga ovingi ohunga novikaṋena vyaMukuru indu tji twa lese Ombeibela. Okutara kotjihorera, Ombeibela i tu raera kutja Mukuru u vanga tjike nokutja ka vanga tjike, nokutja u tjinda ovandu momuano uṋe, nokutja ovitjitwa pekepeke vyovandu u vi tjinda vi.​—Lesa Epsalme 103:7-10.

3. Mukuru u nena?

Jesus wa tja: “Tate yetu ngu u ri momayuru: Ena roye ngari yapurwe.” (Mateus 6:9) Nandarire kutja Mukuru u nomaisaneno omengi wondjozikiro, eye u nena rimwe uriri. Meraka arihe ena ndo ri isanewa momiano pekepeke. MOtjiherero ena ndo ri isanewa “Jehova.”​—Lesa Epsalme 83:19, EEP.

MozOmbeibela ozengi ena raMukuru ra isamewa nu ra pingenisiwa nomaisaneno wondjozikiro nga Muhona poo Mukuru. Posi yokutja Ombeibela tji ya tjangerwe, ena raMukuru  ra ri mo ovikando ape 7 000. Jesus wa tjiukisa ena raMukuru indu tjaa hongo ovandu ohunga na Mukuru.​—Lesa Johanes 17:26.

Tarera OKavidio Hapo Mukuru u nena?

4. Jehova u rikendera eṱe?

Otja ihe omunarusuvero ngwi, Mukuru u tjita oviṋa mbi tu vatera

Omauzeu mouye tji ya takavara nai, matji hee kutja Jehova oMukuru ngu he rikendere eṱe po? Ovandu tjiva ve tja Mukuru u tu rora nomauzeu, nungwari imbwi kauatjiri.​—Lesa Jakobus 1:13.

Mukuru wa yandja ouyara kovandu wokuritoororera oveni mbi mave vanga okutjita. Katjiṋa otjiwa nao okuyenena okuritoororera omuini kutja mo vanga okukarera Mukuru poo indee? (Josua 24:15) Posi yokutja ovengi ve toorora okutjita oviṋa ovivi kovakwao, nu momuano mbwi ouvi otji u takavarera ko. Jehova u hihamwa tjinene indu tji ma munu omauhasemba otja ingo.​—Lesa Genesis 6:5, 6.

Jehova oMukuru ngu rikendera eṱe. Eye u vanga kutja tu kare nondjoroka mehupo retu. Moruyaveze rwopopezu ma isapo omauzeu na imba mbe eta omauzeu ngo. Nungwari nai eye u nepu ewa nde yandjerera omauzeu okukara ko oruveze orusupi. MEhongwa 8, matu kerihonga ohunga nepu ndo.​—Lesa 2 Petrus 2:9; 3:7, 13.

5. Matu yenene vi okutumbuka popezu na Mukuru?

Jehova u tu ṋanga okutumbuka ku ye mongumbiro. Eye u nonḓero mu auhe wetu. (Epsalme 65:2; 145:18) Nu u ri kamwaha okutuisira. Eye u muna ozongondjero nḓu tu tjita kutja tu tjate ku ye, nandarire kutja povikando tjiva tu tataiza. Okutja nandarire kutja kaweṱe ohomonena, eṱe tjiri matu yenene okukara noupanga ouwa ku na Mukuru.​—Lesa Epsalme 103:12-14; Jakobus 4:8.

Mena rokutja Jehova we tu pa omuinyo, eṱe matu sokumusuvera tjinene okukapita omundu kangamwa. (Markus 12:30) Otja tji mo raisa orusuvero rwoye ku Mukuru mokurihonga ovingi ohunga na ye nokutjita atjihe tji me ku ningire, otji mo tumbuka popezu na ye.​—Lesa 1 Timoteus 2:4; 1 Johanes 5:3.