Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 21

Pe ungurwa tjike pObetel?

Pe ungurwa tjike pObetel?

Orupa rwOviperendero, U.S.A.

Ehi rOvandoitji

Kenya

Kolombia

Ena ndi Betel, ra za keraka rOtjiheberi noro ri heya “Ondjuwo yaNdjambi.” (Genesis 28:17, 19) Indi ena nda pwira okuyandjewa komaturiro Ovahongonone vaJehova ngu va zikamisa mouye auhe otjiungura tjokuzuvarisa mu tji hongorerwa nokupewa ombango. Omberoo yOrutu Orunane rwOvahongonone vaJehova i ri moNew York, mOmahi Omakutasane waAmerika, nu okuza ngo ru hongorera oviungura motutavi twomberoo momahi pekepeke. Otjotjimbumba, imba mbe ungura momaturiro nga, ve tjiukwa otjeṱunḓu rObetel. Otja eṱunḓu owo ve kara pamwe nu ve ungura pamwe, ve rya pamwe nokukonḓonona Ombeibela pamwe.​—Epsalme 133:1.

Orwo oruveze rwapeke ouṋepo weṱunḓu pu ve nombepo yokuriyandja oveni okuvatera varwe. PObetel aihe pena ovarumendu novakazendu mbe riyandja okuungura ombango yaMukuru nokumukarera oruveze aruhe. (Mateus 6:33) Kape na umwe wawo ngu sutwa, posi yokutja avehe ve noruveze pu ve rara nokurya, ve pewa okamariva okaṱiṱi kutja ve ri vatere na ko moviṋa vyawo oveni. Omundu auhe pObetel u noviungura vye mbya pewa, kutja okuungura momberoo poo mokombeisa poo metuwo romariro. Tjiva ve ungura mokupirinda nokutwa otupa twembo kumwe nu tjiva ve kohorora omatuwo ovandu mu ve rara, varwe ve koha ozombanda nu varwe ve ṱuna oviṋa mbya teka pObetel.

Oruveze ndu yandja oruvara koviungura vyokuzuvarisa. Ondando onenenene yObetel aihe oyokuvasisa ouatjiri wOmbeibela kovandu ovengi otja tji mape sora. Okambo nga otjihorera tjimwe. Oko ka tjangwa kehi yomahongorero wOrutu Orunane, okuzambo ake hindwa kovimbumba ovingi vyovatoroke mouye auhe, ake pirindwa kozomahina nḓe hakahana nḓe ri pObetel, nu okuzambo ake hindwa kozombongo zokombanda 110 000. Momakayendero aehe wotjiungura hi, eṱunḓu rObetel ri yandja oruvara kotjiungura otjinanḓengu tjinenenene ihi tjokuzuvarisa ombuze ombwa.​—Markus 13:10.

  • Ovangendu mbe ungura pObetel nu ve pewa ombatero yaye?

  • Otjiungura tjiṋe otjinanḓengu eṱunḓu rObetel ku ri yandja oruvara?