Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 7

Pozombongarero zetu zombongo pe tjitwa tjike?

Pozombongarero zetu zombongo pe tjitwa tjike?

New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Pozombongarero zOvakriste ovakuru tjinene pa ri nomaimburiro, nozongumbiro, nomalesero wOmatjangwa nokuhungirira ku wo, kapa ri otuzo ngamwa. (1 Ovakorinte 14:26) Tji wa i kozombongarero zetu, imbi ooviṋa mbi tjitwa mbo wina.

Omahongero wetu ya zikamena kOmbeibela nu ye vatera tjinene. Momaandero wotjivike, ombongo aihe i woronganena pamwe okupuratena kEhungi rOmbeibela rozominute 30 ohunga nomuano Omatjangwa mu ye ṱuna kehupo retu noruveze mu tu hupa nai. Atuhe tu ṋangwa okukongorera mozOmbeibela zetu ehungi tji mari yandjwa. Kombunda yehungi, pe kara Omakonḓononeno “wOkambo kOruhungu” nge kambura oiri imwe, nu ovandu avehe mombongo ve yenena okukara norupa momakonḓononeno nga. Omakonḓononeno nga ye tu vatera okuṱakamisa omirari vyOmbeibela mehupo retu. Oviṋa mbi tu rihonga muno, ombi rihongwa mozombongo zetu zokombanda 110 000 mouye auhe.

Tu vaterwa okupwisa omahongero wetu. Wina tu worongana pamwe ongurova imwe mokati kotjivike, mu tu kara noprograma yotupa tutatu tu tu nepu ndi Ehupo retu rOukriste notjiungura tjetu tjokuzuvarisa, tu tu zikamena kondjivisiro ndji ri mOkambo komakonḓononeno kEhupo retu rOukriste notjiungura tjetu tjokuzuvarisa ku ke pita omueze auhe. Orupa orutenga rwombongarero ndji ndu tjiukwa otja Ovihuze okuza mEmbo raMukuru, ru tu vatera okutjiwa orupa rwOmbeibela ombongo ndu ya lese komurungu woruveze. Okuzambo tu kara norupa ndwi, Ungura oukukutu motjiungura tjokuzuvarisa, ndu kara novihorera vyovitjitwa mbi raisa kutja matu yenene vi okukahururira varwe Ombeibela. Omuyandje womaronga u tarera nokuyandja omaronga ngu maye tu vatere okupwisa omuano wetu wokulesa nokuhungira. (1 Timoteus 4:13) Orupa orusenina ndwi, Okuhupa otjOvakriste, ru hungirira komuano mu matu yenene okuṱakamisa omirari vyOmbeibela mehupo retu. Orupa ndwi ru kara notjihungiriro otjipaturuke tjomapuriro nomaziriro tji tji kurisa ondjiviro yetu yOmbeibela.

Tji we ya kozombongarero zetu, mo yekutjaterwa i omahongero omananḓengu wOmbeibela ngu tu muna.​—Jesaja 54:13.

  • Ovikeṋa mbi mo sokuundjira ko okukazuva pozombongarero zOvahongonone vaJehova?

  • Pomaworonganeno wetu aehe ngu tu kara na wo otjivike atjihe, ooyeṋe ove ngo tjo vanga okukara po?