New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Pozombongarero zOvakriste ovakuru tjinene pa ri nomaimburiro, nozongumbiro, nomalesero wOmatjangwa nokuhungirira ku wo, kapa ri otuzo ngamwa. (1 Ovakorinte 14:26) Tji wa i kozombongarero zetu, imbi ooviṋa mbi tjitwa mbo wina.

Omahongero wetu ya zikamena kOmbeibela nu ye vatera tjinene. Momaandero wotjivike, ombongo aihe i woronganena pamwe okupuratena kEhungi rOmbeibela rozominute 30 ohunga nomuano Omatjangwa mu ye ṱuna kehupo retu noruveze mu tu hupa nai. Atuhe tu ṋangwa okukongorera mozOmbeibela zetu ehungi tji mari yandjwa. Kombunda yehungi, pe kara Omakonḓononeno “wOkambo kOruhungu” nge kambura oiri imwe, nu ovandu avehe mombongo ve yenena okukara norupa momakonḓononeno nga. Omakonḓononeno nga ye tu vatera okuṱakamisa omirari vyOmbeibela mehupo retu. Oviṋa mbi tu rihonga muno, ombi rihongwa mozombongo zetu zokombanda 100 000 mouye auhe.

Tu vaterwa okuungurisa Ombeibela momuano omuwa wokuvatera varwe. Wina tu worongana pamwe ongurova imwe mokati kotjivike, mu tu kara noprograma yotupa tutatu. Mozominute 30 ozondenga zomaworonganeno wombongo nga, tu kara nOmakonḓononeno wOmbeibela wOmbongo, nge tjitwa momuano womapuriro nomaziriro nge yanḓiparisa ondjiviro yetu momirari nomaprofetero wOmbeibela. Ozominute 30 nḓu maze kongorere mbo, tu kara nOskole yOviungura vyOkuzuvarisa, ndji uta nomakonḓononeno worupa rwOmbeibela ombongo ndu i lesa komurungu woruveze. Okuzambo ovayandje vomahungi mbe ritjangisa kOskole yOviungura vyOkuzuvarisa, ve yandja omahungi omasupi. Omutarere woskole ndji u tara komuano omuyandje wehungi mbu ma lese nokuhungira, otjomuano wokumuvatera kutja ovikeṋa mbi ma sokuungurira ko. (1 Timoteus 4:13) Mozominute 30 ozosenina zomaworonganeno nga, tu kara nOmbongarero yOviungura vyOkuzuvarisa, ndji zikamena momahungi, noviraisiro nomapuriro, nu momuano mbwi tu rihonga okuhonga varwe Ombeibela.

Tji we ya kozombongarero zetu, mo yekutjaterwa i omahongero omananḓengu wOmbeibela ngu tu muna.—Jesaja 54:13.

  • Ovikeṋa mbi mo sokuundjira ko okukazuva pozombongarero zOvahongonone vaJehova?

  • Pomaworonganeno wetu aehe ngu tu kara na wo otjivike atjihe, ooyeṋe ove ngo tjo vanga okukara po?