Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Ove mo tjiwa Ovahongonone vaJehova vengapi? Tjiva vetu ngahino ovararanganda voye, poo mu ungura pamwe poo mu hita pamwe oskole. Poo mape ya twa rora okuhungira kuna ove ohunga nOmbeibela. Hapo oweṱe ovangendu, nu ongwaye tji tu hungira ku novandu ohunga nongamburiro yetu?

Oweṱe ovandu vakauriri. Eṱe twe kurira mozonganda pekepeke na mozongaro nḓa haṋika. Tjiva vetu rukuru va ri mozongamburiro zarwe nu varwe kaave kambura mu Mukuru. Ngunda atu hiya rira Ovahongonone vaJehova, atuhe twa konḓonona Ombeibela okutara kutja mbi matu hongwa ouatjiri poo indee. (Oviungura 17:11) Eṱe twa kambura mu imbi mbi twa hongwa natu toora ondando yokukarera Jehova Mukuru.

Tu muna ouwa mokurihonga Ombeibela. Eṱe tu muna omauzeu nu tu noungundipare wetu oveni tjimuna ovandu avehe. Posi yokutja mokukondjisa okuhupa otja komirari vyOmbeibela, eṱe twa muna kutja ongaro yehupo retu ya runduruka tjinene. ­(Epsalme 128:1, 2) Indi irimwe romapu ngu tu hungirira kuna ovandu varwe ohunga noviṋa oviwa mbi twe rihonga mOmbeibela.

Eṱe tu hupa otja komirari vyOmbeibela. Omirari mbi otja Ombeibela pu i honga, vi tu vatera okukara nouṋingandu nu vi tu vatera kutja tu tenge ovandu varwe, nokukara novikaṋena oviwa tjimuna okukara nouatjiri nomutima omuwa. Omirari mbi wina vi tu vatera kutja tu kare ovandu ovaveruke nu mbe eta ombatero kotjiwaṋa, novyo wina vi tunduuza omaṱunḓu okukara noruwano nongaro ombwa yomeritjindiro. Eṱe tu tjiwa kutja “Ndjambi u vara ovandu avehe pu pe ṱeki pamwe,” nu mena ranao, oweṱe eṱunḓu rovandu mbe noupanga ouwa na Jehova, nu katu tara kotjivara tjomundu poo kutja wa za pi. Nandarire kutja kourike wetu oweṱe ovandu vakauriri, pamwe neṱunḓu retu ndi, oweṱe ovandu vapeke.—Oviungura 4:13; 10:34, 35.

  • Ovikwaye mbi raisa kutja Ovahongonone vaJehova ovandu uriri tjimuna ovandu varwe?

  • Ovikeṋa oviwa Ovahongonone vaJehova mbi ve rihonga mOmbeibela?