Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 4

Omena ratjike tji twa pitisa Ombeibela ndji o-New World Translation?

Omena ratjike tji twa pitisa Ombeibela ndji o-New World Translation?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Orupa rwomatorokero wo-Symmachus mOtjigrike ndu nena raMukuru mEpsalme 69:31, meserewondo oritjatatu poo oritjaine O.Z.

Oure wozombura ozengi, Ovahongonone vaJehova aave ungurisa ozOmbeibela pekepeke nu onḓaave pirinda nokuhandjaura movandu. Posi yokutja twa muna ounahepero wokutoroka Ombeibela ndji mai vatere ovandu okurihonga ‘ondjiviro youatjiri,’ tji tji ri otjiṋa Mukuru tje zerira ovandu avehe. (1 Timoteus 2:3, 4) Okutja mombura ndji 1950 eṱe twa uta okupitisa otupa twOmbeibela ndji o-New World Translation meraka epupu kovandu okuzuva. Ombeibela ndji ya torokwa nouṱakame nu mondja, momaraka wokombanda 130.

Aape hepwa Ombeibela ombupu kovandu okuzuva. Omaraka ye kura otja oruveze tji maru kayenda, nu ozOmbeibela ozengi ze nomambo nge ha zuvaka nawa poo nge ha ungurisiwa mouye wakandino rukwao. Nu wina pa munika omatjangwa omakuru (ancient manuscript) wOmbeibela nge nouatjiri tjimuna inga omatengatenga. Owo ya vatera ovandu okuzuva omaraka wOtjiheberi nOtjigrike nOtjiaramika, Ombeibela mu ya tjangerwe.

Aape hepa omatorokero nge nouṱakame kembo raMukuru. Pendje nokuritoorera oveni ouyara wokutanaura Embo raMukuru, ovatoroke vOmbeibela ve sokuṱakama ku imbi mbya tjangerwe rutengatenga. Posi yokutja momatorokero wozOmbeibela ozengi, ena raMukuru ndi Jehova, kari ungurisirwe mozOmbeibela nḓo.

Aape hepwa Ombeibela ndji mai yandja ondjozikiro kOmutjange wayo. (2 Samuel 23:2) Mo-New World Translation, ena raJehova ra yarurwa po ovikando ape 7 000 poruveze pu ra ri momatjangwa omakuru wOmbeibela, otja tji pa raisiwa kehi mba. (Epsalme 83:19, EEP) Omakonḓononeno omakoto, nga kambura ozombura ozengi, ya tjita kutja pe torokwe Ombeibela ndji mai ku pe ondjoroka okulesa orondu oyo i vatera ovandu okuzuva omeripura waMukuru nawa. Kutja u no-New World Translation meraka roye poo ko na yo, matu ku tunduuza kutja u lese Embo raMukuru eyuva arihe.​—Josua 1:8; Epsalme 1:2, 3.

  • Ongwaye tji twa muna kutja mape hepwa omatorokero wOmbeibela omape?

  • Otjikeṋa omundu auhe tji ma sokutjita indu tji ma vanga okurihonga ohunga nombango yaMukuru?