2018-2019 oprograma pomaworonganeno worukondwa—Pu nomukuramene po wOrutavi romberoo

Lesa oprograma yorukondwa, nge nomahungi okuza komukuramene po worutavi romberoo.

Yanḓipara!

Oprograma ndji, mai kahurura kutja matu yenene vi okumuna omasa nge heperwa po kutja tu zikame mongamburiro.

Paha omaziriro komapuriro nga

Omapuriro nga maye zirwa poprograma yomaworonganeno.