Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EPURIRO 10

Ombeibela mai yenene okundjivatera vi?

Ombeibela mai yenene okundjivatera vi?

ONGWAYE TJE RI OHEPERO?

Ombeibela i tja: “Omatjangwa aehe ya tjangwa nombatero yOmbepo yaNdjambi.” (2 Timoteus 3:16) Ndovazu imbwi ouatjiri, okutja Ombeibela mai yenene okukupa omuhunga auhe mbu mo hepa.

OVE OTJO TJITA VI?

Ripurira kongaro ndji: David ma hingi ohauto poṋa pe hei. Omarambe momivanda vyotjihuro noviṋa ongondoroka mavi raisa kutja eye ka sokukara mbo. David wa utu okumuna kutja eye wa pandjara. Eye ngahino wa hita momuvanda mbu he ri wo.

Andakuzu oove David, otjo tjita vi?

KURAMA NU U RIPURE!

U noviṋa ovingi mbi mo yenene okutjita:

  1. 1. Okupura omuhunga ku varwe.

  2. 2. Okutara kotjikarata tjehi, poo okuungurisa o-GPS.

  3. 3. Okukayenda komurungu okuhinga nomaundjiro wokutja mo munu omuhunga omusemba.

Otjiperi kutja Omukambo 3 kamaau ungura nawa.

Omukambo 2 mau ungura nawa pu imbwi omutenga. Kombanda yanao, otjikarata tjehi poo o-GPS ombi mavi ku vatere mouyenda woye.

Ombeibela mai ku vatere momuano otjingewo!

Embo enanḓengu ndi mari yenene

  • okukupa omasa wokutuurunga omauzeu mehupo

  • okukuvatera okurihonga ohunga na ove omuini nokutja u rire omundu omusemba

  • okukuraisira kutja mo yenene vi okukara nehupo esembasemba

 OMARIZIRIRO KOMAPURIRO OMANANḒENGU MEHUPO

Okuza koruveze ndu twa uta okuhungira, tu pura omapuriro.

  • Ongwaye eyuru tji ri ri emblou?

  • Ozonyose za ungurwa pu ye?

Okuzambo tu uta okupura omapuriro ohunga nouye ongondoroka na eṱe.

Indu tji wa zuu kutja omaziriro komapuriro ngo ye ri mOmbeibela mo tjiti vi?

Ovandu ovengi ve tja Ombeibela embo nde ura ovimbaharere uriri, nu embo ekuru tjinene nokutja embo ezeu tjinene okurizuva. Nu hapo Ombeibela ondji notjipo, poo otjipo tji ri moviṋa ovandu mbi ve nangarasi mave tjiwa ohunga nOmbeibela? Mape ya va zuva posyo po?

Okutara kotjihorera, ovandu ve muna kutja Ombeibela i tja Mukuru ongu honaparera ouye. Nu hapo mape ya vi nao? Ouye mbwi owo wa zunḓaka! Owo we ura omihihamo nomauzeu, omitjise nonḓiro, ousyona noviwonga. Mape ya vi kutja Mukuru worusuvero ongu yandjera oviṋa avihe ovivi mbi?

Ove mo vanga okutjiwa eziriro kepuriro ndi? Imbi Ombeibela mbi i honga mape ya avi ku himisa!

Ove mape ya wa munu kutja omaronga ngu maye yandjwa mokambo nga ya zikamene kOmbeibela. Ovahongonone vaJehova ve kambura kutja Ombeibela embo eṱakame ndi yenena okutupa omuhunga. Nu omena rokutja oro ra ‘tjangwa nombatero yOmbepo yaNdjambi, nu otji ri nonḓengu onene yokuhonga ouatjiri nokupirukira omahongero woposyo, nokuvyura ozondataiziro, nokukuna ongarero osemba.’ (2 Timoteus 3:16, 17) Ma rire nawa kove okukonḓonona embo ndi! Nandarire kutja oro ekuru, matu yenene okuriungurisa ndino.