Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Omambo wokomeho wOrupa 14

Omambo wokomeho wOrupa 14

Ovakriste voruveze orukuru aave handjaura ombuze ombwa yOuhona komahi wokokure tjinene. Jesus we ve raera kutja mave sokuzuvarisa pi nu we ve pa omasa omahimise nge ve vatera okuzuvarisira ovandu momaraka wawo oveni. Jehova we ve pa ouvanḓe nomasa wokutuurunga ondatumisire onḓeu.

Jesus wa raisira Johanes otjirimunikise tji tje mu raisira ounene waJehova. Motjirimunikise tjarwe, Johanes wa muna Ouhona womayuru amau taara Satan nau yandeke ouvara we nga aruhe. Johanes wa muna Jesus ama honapara otjOmbara novahonapare vapuna ye 144 000. Johanes wina wa muna ehi arihe amari rire oparadisa ovandu avehe mu mave rikotamene ku Jehova mohange noruwano.

MORUPA NDWI

EHONGWA 94

Ovahongewa mave pewa ombepo ondjapuke

Ombepo ondjapuke ye ve pa omasa waye omahimise?

EHONGWA 95

Kape notjiṋa tjaatji yenene okuvetjaera

Ovanane vozongamburiro mba zepa Jesus nai aave kondjisa okutjaera ovahongewa ve kutja ave ha zuvarisa. Nungwari kaave yenene.

EHONGWA 96

Jesus ma toorora Saulus

Saulus wa ri omunavita omunautwe wOvakriste, posiya nai wa ri pokurundurura ongaro ye.

EHONGWA 97

Kornelius ma pewa ombepo ondjapuke

Ongwaye Mukuru tja hinda Petrus kondjuwo yomurumendu ngu ha ri Omujuda?

EHONGWA 98

Ongamburiro yOukriste mai handjauka moviwaṋa ovingi

Omuapostele Paulus nomukwao ngwaave ungura pamwe otjiungura tjouhindwa va uta otjiungura tjokuzuvarisa momahi wokokure.

EHONGWA 99

Omutjevere wondeko ngwe rihonga ouatjiri

Ondemone, omanyinganyingiro wehi nengaruvyo pe ya vi vi kare mehungi ndi?

EHONGWA 100

Paulus na Timoteus

Ovarumendu vevari mba aave ungura pamwe otjomapanga novakambure oure wozombura ozengi.

EHONGWA 101

Paulus ma hindwa koRoma

Ouyenda mbwi wa ri ounaumba, posi yokutja kapari oumba mbwaau yenene okutjaera omuapostele ngwi.

EHONGWA 102

Omavandururiro ku Johanes

Jesus we mu raisira ovirimunikise ovingi ohunga noruyaveze.

EHONGWA 103

“Ouhona woye ngau ye”

Omavandururiro nga yandjwa ku Johanes nga maye raisa omuano Ouhona waMukuru mu mau rundurura ehupo kombanda yehi.