Jesus weya kombanda yehi okuyekuyandja omuinyo we kovandu ovahahomonena. Nangarire kutja wa ṱa, eye wa taara ouye. Jehova wa ri omuṱakame kOmuna we nu we mu pendura. Nomerisusuparisiro, Jesus wa karera varwe nga konḓiro ye nokuveisira tji va tjiti ozondataiziro. Kombunda yombendukiro ye, Jesus we rimunikisa kovahongewa ve. Eye we ve honga omuano wokuungura oviungura ovinanḓengu mbye ve pa. Tji u novanatje, ve vatera okumuna kutja tu norupa moviungura mbi ndinondi.