Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EPU 8

Ungurisa ovisasanekero mbi mavi hongo

Ungurisa ovisasanekero mbi mavi hongo

Mateus 13:34, 35

OUSUPI: Pwisa omuano woye wokuhonga mokuungurisa ovisasanekero ovipupu mbi mavi nana ombango yovapuratene voye, nu mbi mavi hongo epu enanḓengu.

OMUANO WOKUTJITA NAO:

  • Toorora ovisasanekero ovipupu. Ungurisa oviṋa oviṱiṱi okukahurura ovinene, noviṋa ovipupu okukahurura imbi ovizeu, tjimuna Jesus tjaa tjiti. O weza ondjivisiro ndji he ri ohepero ndji mai tjiti kutja otjisasanekero tji rire otjizeu okuzuva. Kondja kutja oviṋa motjisasanekero tjoye vi hitasane nawa nepu ndi mo vanga okuhonga, kutja ovapuratene voye ave ha pambaukisiwa i ondjivisiro ndji hi notjiṋa nepu roye poo ndji i hi nokuzuvaka nawa.

  • Ripurira koviṋa mbi mavi vatere ovapuratene voye. Toorora ovisasanekero mbi mavi kamburire mo ovitjitwa nozonḓero zovapuratene voye. Kengeza kutja ovisasanekero vyoye avi ha ṱisa varwe ohoṋi poo okuvehihamisa.

  • Yandja ombango kepu enanḓengu. O yandja ombango kondjivisiro ndji hi notjiṋa nepu, nungwari yandja ombango kepu enanḓengu motjisasanekero. Kondja kutja omupuratene woye aha zemburuka otjisasanekero uriri, nungwari wina ma zemburuke kutja we rihongo tjike kotjisasanekero hi.