Omaziriro ye ri . . .

  • mounongo wovimemwa?

  • moviṋa ovandu mbi ve honga?

  • poo ye ri mOmbeibela?

 OMUTJANGE UMWE WOMBEIBELA WA TJERE NAI KU MUKURU

“Ndji pao ondjiviro . . . Ondimwa yomatwako woye owo mbwi ouatjiri.” —Epsalme 119:144, 160.

Ombeibela i yandja omaziriro kovandu ovengi.

Ove mo vanga okurira umwe wawo?

Orungovi ndwi jw.org maru yenene okukuvatera.

LESA oviṋa mbi ri morungovi

  • Ombeibela momaraka wokombanda 100

  • Omaziriro komapuriro ohunga nOmbeibela

  • Ombatero komaṱunḓu

NANA omambo

 OMAPURIRO YEṊE PU INGA NGE KU KENDISA TJINENE?

  • Owaṋi tjiri ngu honaparera ouye?

  • Okumuna omauzeu mape ya aku yanda?

  • Ovaṱi mape ya tjiri ave kara nomuinyo rukwao?

Omaziriro wOmbeibela komapuriro nga mo ye vaza morungovi ndwi jw.org/hz.

(Kutja u yenene okulesa poo okunana oumbapira mbwi, twende pu pa tjangwa OMAMBO > OMAMBO NOZOMBROSJURE)